Privātuma politika

AS “mogo” Privātuma politika
Spēkā ar publicēšanas dienu
Izstrādāts 2018.gada 23.maijā, Rīgā

Mogo rūpējas par savu Klientu datu drošību un konfidencialitāti. Ievērojot minēto, esam izstrādājuši Privātuma politikas noteikumus (turpmāk – Privātuma politika), kur ir aprakstīta kārtībā kādā Mogo apstrādā personas datus.

1. Definīcijas

Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, un tml.
Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Mogo sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem, tai skaitā Privātuma politikas 3.1.punktā uzskaitītās fiziskās personas.
Mogo ir AS "mogo", reģistrācijas numurs: 50103541751, juridiskā adrese: Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013.
Mogo Grupa ir Luksemburgas Lielhercogistē reģistrēta publiska ierobežotas atbildības sabiedrība Mogo Finance S.A. un visas Mogo Finance S.A. tieši vai netieši kontrolētās juridiskās personas (meitas uzņēmumi), tai skaitā, bet ne tikai:

  • AS "mogo", reģistrācijas numurs: 50103541751, juridiskā adrese: Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013;
  • AS "Renti", reģistrācijas numurs: 40203174147, juridiskā adrese, Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013;
  • AS "Primero Finance", reģistrācijas numurs: 40203148375, juridiskā adrese, Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010.

Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija vai tāda informācija, kas varētu ļaut tieši vai netieši Klientu identificēt.

2. Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

2.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Mogo - AS "mogo", reģistrācijas numurs: 50103541751, juridiskā adrese: Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013.
2.2. Mogo kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: datuapstrade@mogo.lv.

3. Privātumu politikas piemērošana

3.1. Privātuma politiku piemēro:
3.1.1. ja Klients ir izmantojies vai ir izteicis vēlmi izmantot Mogo sniegtos pakalpojumus vai ir citā veidā saistīts ar Mogo sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Privātuma politikas spēkā stāšanās, bijušajiem un potenciālajiem Mogo Klientiem.
3.1.2. Mogo biroju un klientu apkalpošanas vietu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana.
3.1.3. Mogo uzturēto interneta mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem.
3.1.4. Trešajām personām,  kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (Klientam, lietotājam, apmeklētājam) saņem vai nodod Mogo jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji, galvotāji, pilnvarotās personas u.c.).
3.2. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients ir sniedzis Personas datus (piemēram, Mogo interneta vietnēs, Mogo lietotnēs, papīra formātā, telefoniski vai izmantojot e-pastu) un kādās datu sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
3.3. Mogo rūpējas par Klientu privātumu un Personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz Personas datu Apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz Personas datu Apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, izmantojot saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
3.4. Mogo savā interneta vietnē izmanto sīkdatnes jeb sīkfailus (angļu: cookies) un līdzīgas tehnoloģijas, lai iegūtu informāciju par Klientu brīdī, kad tiek apmeklēta Mogo interneta vietne. Sīkfaili ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Sīkfailu izmantošana Mogo ļauj nodrošināt Klientam visērtāko interneta vietnes lietošanu. Lai iegūtu vairāk informācijas par sīkfailu lietojumu, aicinām izlasīt Mogo Sīkfailu politiku.
3.5. Pirms Klients nodibina attiecības ar Mogo, izsaka vēlmi nodibināt šādas attiecības, vai pauž vēlmi saņemt informāciju par Mogo vai Mogo sniegtajiem pakalpojumiem, Klientam ir pienākums un Klients apņemas izlasīt un iepazīties ar Mogo Privātuma politiku, kas nosaka Personas datu apstrādi.

4. Personas datu kategorijas, tiesiskais pamats un mērķis

4.1. Personas dati var tikt vākti no Klienta, Klienta pakalpojumu izmantošanas un ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem reģistriem vai trešajām pusēm. Personas datu kategorijas, kuras Mogo lielākoties nodod, saņem un apstrādā ir sekojoši:

 

Personas datu apstrādes mērķis

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Apstrādājamie personas dati

Līguma izpilde, tai skaitā:

1. Līguma noslēgšana,

2. Klienta identifikācija,

3. informācijas nodošana un iegūšana no parāda piedziņu un kredītinformācijas datu bāzēm maksātspējas izvērtēšanai,

4. Klienta sniegtās informācijas pārbaudīšana,

5. grāmatvedības regulējošo normatīvo aktu izpilde.

6.Informācijas nodošana un iegūšana no klientu uzvedības analīzes un darījumu kategorizēšanas sniedzējiem.

Apstrādes pamats ir:

1. līguma noslēgšana, pasākumu veikšana pēc Klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, līgumu darbības laikā un pēc līguma izbeigšanas.

2. normatīvo aktu prasību izpilde.

3. Mogo likumīgās intereses novērtēt maksātspēju, kredītrisku un sniegt pakalpojumus.

Personas identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, saziņas valoda, dati par personu apliecinošiem dokumentiem, attiecības ar trešajām personām) un tml.)

Kontaktinformācija (piem., adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs un tml.)

Ar transportlīdzekli saistītie dati (piem., reģistrācijas numurs; šasijas numurs; marka; gads; krāsa, īpašnieka dati, lietotāja dati, sodi un tml.)

Sarunu ierakstu dati (piem., Mogo klientu apkalpošanas tālruņu sarunu ieraksti, datums un laiks un tml.)

Profesionālie dati (piem., izglītība, darbavieta, nodarbošanās un tml.)

Finanšu informācija (piem., informācija par saistībām, ienākumiem vai citu mantu, maksājumu disciplīnu, bankas kontu pārskatiem, apgādājamajiem un tml.)

Dati par naudas līdzekļu izcelsmi (piem., informācija par darba devēju, darījumu partneriem, uzņēmējdarbību, bankas konta izraksti, vai citi dati kas Mogo ļauj veikt Klienta izpētes pasākumus saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu un pārliecināties par to, vai Klients ir politiski nozīmīga persona un tml.)

Dati par apstākļiem saistībā ar saistību izpildi (piem., informācija par ar Klientu noslēgtajiem un izbeigtajiem līgumiem, informācija par līgumu izpildi, neizpildi vai pārkāpumiem, Klienta iesniegtajiem pieteikumi, pieprasījumi un sūdzībām, intereses, pakalpojumu maksas un tml.)

Ar Klientu noslēgto Līgumu cesija (to piedāvāšana cedēšanai potenciālajiem investoriem) un finansējuma piesaistīšana.

Apstrādes pamats ir:

1. Mogo leģitīmā interese cedēt no Klienta līguma izrietošos prasījumus.

2. Mogo leģitīmā interese piesaistīt finansējumu biznesa attīstībai.

3. Normatīvo aktu prasību izpilde.

Personas identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, saziņas valoda, dati par personu apliecinošiem dokumentiem, attiecības ar trešajām personām) un tml.)

Kontaktinformācija (piem., adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs un tml.)

Ar transportlīdzekli saistītie dati (piem., reģistrācijas numurs; šasijas numurs; marka; gads; krāsa, īpašnieka dati, lietotāja dati, sodi un tml.)

Sarunu ierakstu dati (piem., Mogo klientu apkalpošanas tālruņu sarunu ieraksti, datums un laiks un tml.)

Piekrišanu informācija (piem., izteiktās piekrišanas atzīmes, saturs, datumi un laiki, avots un tml.)

Profesionālie dati (piem., izglītība, darbavieta, nodarbošanās un tml.)

Finanšu informācija (piem., informācija par saistībām, ienākumiem vai citu mantu, maksājumu disciplīnu, apgādājamajiem un tml.)

Dati par naudas līdzekļu izcelsmi (piem., informācija par darba devēju, darījumu partneriem, uzņēmējdarbību, bankas konta izraksti, vai citi dati kas Mogo ļauj veikt Klienta izpētes pasākumus saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu un pārliecināties par to, vai Klients ir politiski nozīmīga persona un tml.)

Dati par apstākļiem saistībā ar saistību izpildi (piem., informācija par ar Klientu noslēgtajiem un izbeigtajiem līgumiem, informācija par līgumu izpildi, neizpildi vai pārkāpumiem, Klienta iesniegtajiem pieteikumi, pieprasījumi un sūdzībām, intereses, pakalpojumu maksas un tml.)

Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus (piem., dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm/personām, zvērinātiem notāriem, nodokļu administrācijas iestādēm, tiesām un zvērinātiem tiesu izpildītājiem, ziņas par ienākumiem, kredītsaistībām, piederošajiem īpašumiem, atzīmēm un vēsturiskajām atzīmēm datubāzēs, kā arī parādsaistību atlikumiem un tml.)

Lai nodrošinātu Klientus ar informāciju, kas saistīta ar Mogo vai Mogo pakalpojumiem, Mogo reklāmām (izmantojot vai neizmantojot automātisku lēmuma pieņemšanu un/vai profilēšanu), Mogo Grupas un Mogo sadarbības partneriem, kā arī, lai nodrošinātu Klientus ar Klientu apmierinātības aptauju, lai uzlabotu Mogo pakalpojumus un veikt statistisko analīzi par Klientu.

Aizņēmējs ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Personas identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, saziņas valoda, dati par personu apliecinošiem dokumentiem, attiecības ar trešajām personām) un tml.)

Kontaktinformācija (piem., adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs un tml.)

Ar transportlīdzekli saistītie dati (piem., reģistrācijas numurs; šasijas numurs; marka; gads; krāsa, īpašnieka dati, lietotāja dati, sodi un tml.)

Profesionālie dati (piem., izglītība, darbavieta, nodarbošanās un tml.)

Finanšu informācija (piem., informācija par saistībām, ienākumiem vai citu mantu, maksājumu disciplīnu, apgādājamajiem un tml.)

Dati par naudas līdzekļu izcelsmi (piem., informācija par darba devēju, darījumu partneriem, uzņēmējdarbību, bankas konta izraksti, vai citi dati kas Mogo ļauj veikt Klienta izpētes pasākumus saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu un pārliecināties par to, vai Klients ir politiski nozīmīga persona un tml.)

Dati par apstākļiem saistībā ar saistību izpildi (piem., informācija par ar Klientu noslēgtajiem un izbeigtajiem līgumiem, informācija par līgumu izpildi, neizpildi vai pārkāpumiem, Klienta iesniegtajiem pieteikumi, pieprasījumi un sūdzībām, intereses, pakalpojumu maksas un tml.)

Saglabāt pierādījumus

Apstrādes pamats ir leģitīma interese aizsargāt savas intereses un tiesības, ar mērķi saglabāt pierādījumus, ka ir saņemta piekrišana, kad datu apstrāde jāveic uz tās pamata.

Sarunu ierakstu dati (piem., Mogo klientu apkalpošanas tālruņu sarunu ieraksti, datums un laiks un tml.)

Piekrišanu informācija (piem., izteiktās piekrišanas atzīmes, saturs, datumi un laiki, avots un tml.)

Analizēt Mogo mājaslapu, interneta vietņu darbību un izstrādāt un ieviest to uzlabojumus.

Apstrādes pamats ir leģitīmā interese uzlabot Mogo mājaslapas darbību.

Mogo interneta vietnē veiktās darbības (piem., IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa, datums un laiks un tml.),

Mogo pakalpojumu uzlabošana, jaunu pakalpojumu izstrāde.

Mogo piemērotās maksātspējas novērtēšanas metodes uzlabošanai un veiktu statistiskus pētījumus.

Apstrādes pamats ir leģitīmā interese uzlabot pakalpojumu kvalitāti un izstrādāt jaunus, pamatojoties uz klientu ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību.

Dati par Klienta pakalpojumu jomu, ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību (piem., Aizņēmēja vecums, pakalpojumu izmantošanas biežums, Aizņēmēja apmierinātība un tml.)

Mogo pakalpojumu reklamēšana

Apstrādes pamats ir normatīvo aktu prasību izpilde.

Dati par piedalīšanos izlozēs, spēlēs, akcijās vai kampaņās (piem., iegūtie punkti, spēlēs, izlozēs vai akcijās iegūtās balvas un tml.)

Apdrošināšanas polises noformēšanai Klienta vietā

Apstrādes pamats ir leģitīma interese lai pasargātu Mogo no iespējamiem zaudējumiem, kas varētu rasties saistībā ar radušos ceļu satiksmes negadījumu, kurā vainojams Klients un ceļu satiksmes negadījuma laikā nav spēkā esošas Transportlīdzekļa OCTA (Obligātā civiltiesiskā apdrošināšana) apdrošināšanas.

Ar transportlīdzekli saistītie dati (piem., reģistrācijas numurs; tehniskās pases numurs).

Apdrošināšanas polises noformēšanai Klienta vārdā

Apstrādes pamats ir līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Līguma noteikumi paredz, ka Līguma darbības laikā jābūt spēkā OCTA polisei, un Līguma noteikumu izpildei Klients var lūgt Mogo noformēt OCTA polisi Klienta vārdā..

Ar transportlīdzekli saistītie dati (piem., reģistrācijas numurs; tehniskās pases numurs).. (piem., iegūtie punkti, spēlēs, izlozēs vai akcijās iegūtās balvas un tml.)


4.2. Mogo ir tiesīgs, balstoties uz 4.1. punktā norādītajiem personas datu apstrādes pamatiem, veikt citas nepieciešamās darbības atbilstoši datu apstrādes mērķim un likumiskajam pamatam, līdz ar to nodot un saņemt Klienta datus un citu informāciju no:
4.2.1. Valsts ieņēmumu dienests (saņem: informāciju par ienākumiem);
4.2.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (saņem: deklarētā dzīvesvietas adrese; miršanas fakts; vārda un uzvārda maiņa);
4.2.3. Uzturlīdzekļu garantiju fonds (saņem: informācija par ienākumiem un parādnieku reģistrs);
4.2.4. Ceļu satiksmes drošības direkcija (nodod: atzīme par turētāju: vārds, uzvārds, personas kods un līgums nr., avansa rēķina nr.; un saņem: informāciju par transportlīdzekli: reģistrācijas informācija, tehniskās apskates informācija; informācija par īpašnieku un turētāju: vārds, uzvārds, personas kods, pārkāpumu uzskaites punkti, neapmaksātie naudas sodi, vadīšanas aizliegumi, informācija par medicīnas izziņu).
4.2.5. Apdrošināšanas pakalpojuma sniedzējs pie kura Mogo noformē apdrošināšanu (nodod: informāciju par transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un tehniskās pases numuru)..
4.3. Gadījumos, kad Klients personīgi iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu, Mogo ir tiesīgs, balstoties uz leģitīmo interesi novērst krāpšanu un krāpšanas mēģinājumus, nodot un saņemt Klienta datus un citu informāciju no sadarbības partneriem:
4.3.1. SIA “Nordigen Solutions”, vienotais reģistrācijas numurs 40103982535 (nodod: klienta konta pārskatu, informāciju no Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras).
4.4. Mogo ir tiesīgs, balstoties uz normatīvo regulējumu, nodot Klienta datus un citu informāciju un, balstoties uz Klienta doto piekrišanu, saņemt Klienta datus un citu informāciju parādvēstures datu bāzēm:
4.4.1. SIA Creditreform Latvijā, vienotais reģistrācijas numurs 40003255604 (nodod: vārds, uzvārds, personas kods, parādu skaits un summa; saņem: parādu skaits un summa, aktīvo saistību skaits un summa);
4.4.2. Lindorff Oy Latvijas filiāle, vienotais reģistrācijas numurs 40003514990 (nodod: vārds, uzvārds, personas kods, parādu skaits un summa; saņem: parādu skaits un summa, aktīvo saistību skaits un summa);
4.4.3. SIA Paus Konsults, vienotais reģistrācijas numurs 40003352670 (nodod: vārds, uzvārds, personas kods, parādu skaits un summa; saņem: parādu skaits un summa, aktīvo saistību skaits un summa);
4.4.4. SIA Julianus Inkasso Latvija, vienotais reģistrācijas numurs 40003717522 (nodod: vārds, uzvārds, personas kods, parādu skaits un summa; saņem: parādu skaits un summa, aktīvo saistību skaits un summa);

4.4.5. SIA Nordigen Solutions, vienotais reģistrācijas numurs Nr. 40103982535 (nodod vārds, uzvārds, personas kods, bankas konta pārskats, saņem: uz klienta konta pārskata datiem balstītu uzvedības analīzi un izdevumu paradumus).
4.5. Mogo ir tiesīgs, balstoties uz leģitīmo interesi novērst risku, ka Klients nespēs izpildīt uzņemtās saistības, ar mērķi veikt kredītspējas izvērtēšanu, nodot un saņemt Klienta datus un citu informāciju no kredītinformācijas birojiem:
4.5.1. AS Kredītinformācijas Birojs, vienotais reģistrācijas numurs 40103673493 (nodod: vārds, uzvārds, personas kods, info par aktīvajām saistībām, pienācīgi izpildītajām saistībām, (līguma veids, summa, līguma datums, kredīta atlikums, informācija par summām));
4.5.2. AS CREFO Birojs, reģistrācijas numurs 40103947718 (nodod: vārds, uzvārds, personas kods, info par aktīvajām saistībām, pienācīgi izpildītajām saistībām, nepienācīgi izpildītajām saistībām (līguma veids, summa, līguma datums, kredīta atlikums, info par summām)).
4.6. Mogo ir tiesīgs, balstoties uz leģitīmo interesi novērst risku, ka Klients nespēs izpildīt uzņemtās saistības, ar mērķi veikt kredītspējas izvērtēšanu,, novērst krāpšanu un krāpšanas mēģinājumus, nodot un saņemt Klienta datus un citu informāciju no:
4.6.1. SIA "MoneyMetro", reģistrācijas numurs 40003040217 (nododam un saņemam: vārds, uzvārds, personas kods, izsniegto patēriņu kredītu skaits, lombarda kredītu skaits, ja tādi ir);
4.6.2. SIA “ExpressCredit”, reģistrācijas numurs 40103252854 (nododam un saņemam: vārds, uzvārds, personas kods, izsniegto patēriņu kredītu skaits, lombarda kredītu skaits, ja tādi ir).
4.7. Mogo ir tiesīgs, balstoties uz leģitīmo interesi veikt Klienta datu apstrādi ar mērķi nosūtīt paziņojumus, nodot Klienta datus un citu informāciju no:
4.7.1. AS “Fitek”, vienotais reģistrācijas numurs 40003380477 (nododam: vārds, uzvārds, personas kods, līguma nr., adrese);
4.7.2. SIA “postservice Group”, vienotais reģistrācijas numurs 40003745719 (nododam: vārds, uzvārds, personas kods, līguma nr., adrese, parāda apmērs).
4.8. Jebkurus no iepriekšminētajiem datiem Mogo izmanto vai var izmantot, lai pārbaudītu un uzlabotu tehnoloģiskos risinājumus, pakalpojumus un modeļus, ko Mogo izmanto, lai sniegtu pakalpojumus Klientam, pārvaldītu Mogo riskus un veiktu statistisko un finanšu analīzi, pamatojoties uz Mogo likumīgām (leģitīmām) interesēm.

5. Personas datu saņēmēji

5.1. Bez augstāk uzskaitītajiem sadarbības partneriem Personas dati var tikt nodoti arī citiem saņēmējiem, tai skaitā, bet ne tikai:
5.1.1. institūcijām, piemēram, tiesībsargājošām iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērināta notāra birojiem, nodokļu pārvaldes, uzraudzības iestādēm un finanšu izmeklēšanas iestādēm; 
5.1.2. Mogo Grupā ietilpstošām juridiskām personām; 
5.1.3. kredītiestādēm un finanšu institūcijām, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem un finanšu pakalpojumu starpniekiem, trešajām pusēm, kas ir iesaistītas līguma noslēgšanā un/vai izpildē;
5.1.4. auditoriem, juriskonsultiem, finanšu konsultantiem vai citi Mogo apstiprinātiem Personas datu apstrādātājiem; 
5.1.5. trešajām pusēm, kuras uztur reģistrus, piemēram, kredītu reģistrus, iedzīvotāju reģistrus, komercreģistrus un citus reģistrus, kuri satur vai caur kuriem tiek nodoti Personas dati; 
5.1.6. parādu piedzinējiem vai citām juridiskajām personām saskaņā ar cedētām prasījuma tiesībām, tiesas, ārpus tiesas strīdu risināšanas iestādēm, bankrota vai maksātnespējas procesa administratoriem; 
5.1.7. citām personām, kuras galvo par Klienta saistību pret Mogo pienācīgu izpildi, piemēram, galvotājiem, garantijas devējiem, ķīlas devējiem; 
5.1.8. citām personām, kuras ir saistītas ar Mogo pakalpojumu sniegšanu, t.sk. arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniedzējiem, līzinga objektu pārdevējiem un ar to apkalpošanu saistītās pilnvarotām personām, kā arī uzņēmumiem, kuri administrē ar šādiem objektiem saistītās maksas un sodanaudas.

5.2. Uz Klienta piekrišanas pamata Mogo var nodot Klienta personas datus AS “Primero Finance” un AS “Renti”, lai šie Mogo grupas uzņēmumi izvērtētu Klienta maksātspēju un pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu ar Klientu Mogo vietā, iepriekš par to informējot Klientu. Noslēdzot līgumu ar kādu no Mogo grupas uzņēmumiem, tiek piemērota attiecīgā Mogo grupas uzņēmuma privātuma politika.
5.3. Mogo ir tiesības pilnvarot Mogo grupas uzņēmumus vai savus sadarbības partnerus (trešās personas) veikt atsevišķas darbības ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai.
5.4. Ja izpildot uzdevumus, Mogo grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri apstrādā Mogo rīcībā esošos Klienta Personas datus, attiecīgie Mogo grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par Mogo datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Mogo ir tiesības nodot Mogo grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta Personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
5.5. Mogo sadarbības partneri un Mogo grupas uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās Personas datu Apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Mogo prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos Personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Mogo uzdevumā.
5.6. Mogo apņemas nenodot Klienta Personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts Personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:
5.6.1. Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu;
5.6.2. Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts Klienta interesēs;
5.6.3. Nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām;
5.6.4. Klients ir devis savu piekrišanu.
5.7. Attiecībā uz personu identificējošu informāciju, kas nodota uz citu valsti, var tikt piemēroti attiecīgās valsts normatīvie akti, ieskaitot normatīvie akti attiecībā uz valsts drošību, terorisma apkarošanu, kas var atļaut tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzību īstenojošām iestādēm piekļūt privātpersonu rīcībā esošai informācijai.

 

6. Klienta datu ierakstīšana.

6.1. Mogo ir tiesīga ierakstīt visas operācijas, kuras Klients ir veicis ar saziņas līdzekļu (piemēram, tālruni, datortīklu) starpniecību, proti, nosūtīt Klientu datus, lai novērtētu klientu apkalpošanas darba kvalitāti, efektīvi un objektīvi risinātu iespējamās Klientu sūdzības, un, ja nepieciešams, pierādītu Klientu operācijas vai gribas izpaušanu ar saziņas līdzekļu starpniecību, kā arī nolūkos, kas paredzēti Privātuma politikas 4.1. punktā. 
6.2. Mogo un Klienta materiālo vērtību aizsardzībai, kā arī Mogo darbinieku, viesu un Klientu fiziskās drošības nolūkos Mogo drīkst izmantot novērošanas aprīkojumu, lai uzraudzītu cilvēku kustību, lietas, darbības u. c., kas notiek Mogo izmantotajā teritorijā (Mogo klientu apkalpošanas vietās, darba telpās, auto tirdzniecības vietās u. c.), un elektroniski ierakstīt šādas novērošanas rezultātus. Mogo drīkst šādā veidā iegūtos datus izmantot, lai nodrošinātu savus pienākumu izpildi un tiesību aizsardzību, un Klienta veikto operāciju un/vai izdarīto nelikumīgo darbību, un/vai Klienta radīto zaudējumu Mogo pierādīšanai.

7. Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana

7.1. Profilēšana ir personas datu automātiska apstrāde, ko Mogo izmanto, lai izvērtētu noteiktas Klienta personīgās pazīmes, it īpaši, lai analizētu vai paredzētu, piemēram, Klientu ekonomisko situāciju, personīgās patikas, intereses, nākotnes aktivitātes. 
7.2. Profilēšanas rezultātā Mogo izvērtē un iedala Klientu konkrētā klientu kategorija pēc noteiktiem kritērijiem, kā rezultātā Klientam tiek izveidots personalizēts produkts vai piedāvājums (tai skaitā izdevīgāki produkti vai piedāvājumi) vai atlaides.
7.3. Profilēšanu izmanto analīzes veikšanai Klienta konsultēšanai, personalizētu komerciālu paziņojumu sagatavošanai, automatizētai lēmumu pieņemšanai, kur piemēram, lai apstrādātu Klienta pieteikumu pēc iespējas ātrāk, Mogo veic automātisku kredītspējas un riska novērtējumu, lai izlemtu, vai izsniegt aizdevumu un noteiktu maksimālo aizdevuma summu, un tā ir pamatota uz Mogo leģitīmajām interesēm, juridisku pienākumu pildīšanu, līguma noslēgšanu, līguma izpildi, lai veiktu pasākumus pēc Klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas  vai lai nodrošinātu Mogo juridisku pienākumu vai likumīgo interešu ievērošanu.
7.4. Apstrādātās datu kategorijas atkarībā no darbību veida (komerciāls paziņojums ar profilēšanu vai bez, kredītspējas un riska novērtēšana un tml.) var būt, tai skaitā, bet ne tikai:
7.4.1. personas identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, utt.),
7.4.2. kontaktinformācija (piem., adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs utt.), 
7.4.3. Ar transportlīdzekli saistītie dati (piem., reģistrācijas numurs; šasijas numurs; marka; gads; krāsa, utt.),
7.4.4. Profesionālie dati (piem., izglītība, darbavieta, nodarbošanās utt.),
7.4.5. Finanšu informācija (piem., informācija par saistībām, ienākumiem, maksājumu disciplīnu, apgādājamajiem utt.), 
7.4.6. Dati par apstākļiem saistībā ar saistību izpildi (piem., informācija par ar Klientu noslēgtajiem un izbeigtajiem līgumiem, informācija par līgumu izpildi, neizpildi vai pārkāpumiem utt.),
7.4.7. Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus (piem., ziņas par ienākumiem, kredītsaistībām, atzīmēm un vēsturiskajām atzīmēm datubāzēs, kā arī parādsaistību atlikumiem utt.), un citi AS “mogo” rīcībā esoši dati, kas var palīdzēt izveidot un pieņemt lēmumu par konkrēta satura personalizēta komerciāla paziņojuma nosūtīšanu Klientam. 
7.5. Klientam ir tiesības netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja Klients ir devis savu nepārprotamu piekrišanu. Klientam ir tiesības pieprasīt, lai viņa pieteikumu apstrādā fiziska persona nevis automatizēta sistēma, taču otrreizēja pieteikuma pārstrāde nenozīmē to, ka rezultāts būs atšķirīgs.

8. Personas datu glabāšanas ilgums

8.1. Mogo glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
8.1.1. tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
8.1.2. kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Klients vai Mogo var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
8.1.3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
8.1.4. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
8.2. Kad izbeidzas minētie apstākļi, Klienta personas dati tiek dzēsti vai anonimizēti.

9. Klienta kā datu subjekta tiesības

9.1. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt Mogo piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Mogo veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Mogo pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var kādā no šiem veidiem:
9.1.1. nosūtot elektroniski parakstītu pieprasījumu uz e-pasta adresi info@mogo.lv;
9.1.2. rakstveida formā klātienē klientu apkalpošanas centros, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
9.2. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Mogo pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
9.3. Mogo atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai elektroniskā veidā, ja tas ir tehniski iespējams, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
9.4. Mogo nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Tālr.: 67223131, E-pasts: info@dvi.gov.lv.
9.5. Jebkuru piekrišanu savu personas datu apstrādei Klients var dot Mogo interneta vietnēs, pakalpojumu pieteikšanas formās, Mogo lietotnēs, zvanot uz Mogo zvanu centru vai klātienē Mogo telpās.
9.6. Dotā piekrišana personalizētu un/vai vispārīgu komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz to atsaukumam (arī pēc kredīta līguma izbeigšanās, ja tāds ir bijis). 
9.7. No dotās piekrišanas personalizētu un/vai vispārīgu komerciālo paziņojumu saņemšanai var jebkurā laikā atteikties kādā no šādiem veidiem:
9.7.1. nosūtot e-pastu uz adresi info@mogo.lv;
9.7.2. zvanot uz klientu apkalpošanas centru +371 66 900 900;
9.7.3. klātienē klientu apkalpošanas centros to darba laikā;
9.7.4. nomainot uz ierīcēm paziņojumu (notifikāciju) saņemšanas iestatījumus.
9.8. AS “mogo” pārtrauc personalizētu un/vai vispārīgu komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz 1 (vienam) kalendārajam mēnesim.
9.9. Atsaucot piekrišanu saņemt:
9.9.1. personalizētus komerciālus paziņojumus Klients joprojām saņems vispārīga rakstura komerciālus paziņojumus, bet tie nebūs pieskaņoti Klienta individuālajām vajadzībām un situācijai. 
9.9.2. vispārīga rakstura komerciālus paziņojumus Klients joprojām saņems personalizētus komerciālus paziņojumus, kas būs pieskaņoti Klienta individuālajām vajadzībām un situācijai. 
9.9.3. gan personalizētu, gan vispārīgu komerciālu paziņojumu, Klients nesaņems nevienu no komerciālu paziņojumu veidiem. 
9.10. Jebkuras piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Tāpat aicinām ņemt vērā, ka atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem. 

10. Saites uz trešo personu interneta vietnēm

10.1. Mogo interneta vietnē var tikt uzrādītas saites uz trešo personu interneta vietnēm. Šīm trešo personu interneta vietnēm ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, kam Klients piekrītat, apmeklējot attiecīgo interneta vietni. Mogo nav atbildīgs un neuzņemamas atbildību par trešo personu interneta vietnēm un to saturu. 

11. Saziņa ar Klientu

11.1. Mogo veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

12. Izmaiņas Privātuma politikā

12.1. Mogo ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Privātuma politiku saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, paziņojot Klientam par attiecīgajiem grozījumiem Mogo Klientu apkalpošanas vietās, Mogo mājaslapā, pa pastu, pa e-pastu, vai citā veidā, piemēram, plašsaziņas līdzekļos, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā. Iesakām apmeklēt Mogo interneta vietni regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

Aizpildīt pieteikumu!