Privātuma politika

Mēs rūpējamies par personas datu aizsardzību, to drošību un konfidencialitāti. Šajā Privātuma politikā (turpmāk – “Privātuma politika”) noteikts, kā AS mogo, reģistrācijas nr. 50103541751, (turpmāk – “mēs”) apkopo un apstrādā jūsu personas datus, kā arī noteiktas jūsu tiesības.

1. Definīcijas

Apstrāde – jebkura darbība ar Personas datiem, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, un tml.

Klients – fiziska persona vai juridiskas personas pārstāvis (tai sk. paraksttiesīgā persona, dalībnieks), kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkuru mūsu sniegto Pakalpojumu.

Eleving Grupa – Luksemburgas Lielhercogistē reģistrēta publiska ierobežotas atbildības sabiedrība Eleving Finance S.A., kura tieši vai netieši kontrolē juridiskās personas (meitas uzņēmumus), tai skaitā, bet ne tikai:

 • AS “mogo”, reģistrācijas numurs: 50103541751, juridiskā adrese: Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013;
 • AS “Renti”, reģistrācijas numurs: 40203174147, juridiskā adrese, Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013;
 • AS “Primero Finance”, reģistrācijas numurs: 40203148375, juridiskā adrese, Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010.

Pakalpojums – jebkurš mūsu sniegtais pakalpojums, tai skaitā auto nomas pakalpojumi, apdrošināšanas aģenta pakalpojumi.

Personas dati – jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija vai tāda informācija, kas varētu ļaut tieši vai netieši Klientu identificēt.

Personas datu aizsardzības tiesību akti – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (VDAR) un citi piemērojamie tiesību akti datu aizsardzības jomā, tai skaitā Fizisko personu datu aizsardzības likums.

2. Kādos gadījumos piemērojama šī Privātuma politika?

Šo Privātuma politiku piemērojam, kad:

 • jūs izmantojat vai esat izteicis vēlmi izmantot mūsu sniegtos Pakalpojumus;
 • jūs pārstāvat Klientu (piemēram, kā maksātājs, galvotājs, pilnvarotā vai paraksttiesīgā persona, dalībnieks, u.c.) vai esat norādīts kā kontaktpersona Klienta līgumā;
 • jūs esat kādreiz izmantojis mūsu Pakalpojumu un mums ir pienākums šo informāciju saglabāt;
 • sazinaties ar mums vai apmeklējat mūsu birojus un klientu apkalpošanas vietas;
 • apmeklējat mūsu mājaslapu;
 • jebkādā citā veidā nodotat mums savus personas datus kādam no šajā Privātuma politikā noteiktajiem datu apstrādes mērķiem.

3. Kāda ir mūsu loma?

Lai veiktu noteiktas datu apstrādes darbības, mēs, Eleving Grupas sabiedrības AS mogo, AS Renti un AS Primero, esam uzskatāmas par kopīgiem pārziņiem. Mēs kopīgi apstrādājam datus, lai izvērtētu jūsu pieteikumu mūsu Pakalpojumam, izvērtētu jūsu maksātspēju un kredītvēsturi (ciktāl to pieļauj noteikto kredītvēstures datubāžu izmantošanas noteikumi), kā arī mārketinga un reklāmas aktivitātēm. Mūsu savstarpējā vienošanās īsumā paredz, ka:

 • Katra sabiedrība nodrošina Personas datu aizsardzības tiesību aktu prasību ievērošanu, tai skaitā, nepieciešamās dokumentācijas uzturēšanu, informācijas sniegšanu datu subjektiem, personas datu tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu ievērošanu, u.c. prasības;
 • Datu subjektam ir tiesības vērsties pie katras no sabiedrībām, lai realizētu savas tiesības, tai skaitā iegūtu informāciju, kā tiek apstrādāti tās personas dati. Tā sabiedrība, kura ir sākotnējā personas datu saņēmēja un/vai, kura sniedz Pakalpojumu Klientam, sniegs datu subjektam nepieciešamo informāciju.
 • Kopīgie pārziņi savstarpēji sadarbojas, lai izpildītu tiem juridiski noteiktos datu pārziņa pienākumus, tai skaitā, sniedzot viena otrai nepieciešamo palīdzību un informāciju.

Attiecībā uz citiem datu apstrādes nolūkiem, kas minēti šajā Privātuma Politikā, jūsu personas datu pārzinis ir tā Eleving Grupas sabiedrība, ar kuru jums ir līgumsaistības un kuras Pakalpojumu jūs izmantojat vai esat izteicis vēlmi izmantot.

Lai saņemtu detalizētāku informāciju par kopīgu pārziņu veikto datu apstrādi, jūs varat sazināties ar mūsu vienoto datu aizsardzības kontaktpersonu, rakstot uz dpo@eleving.com.

 4. Kādi ir datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats?

Jūsu Personas datus varam apstrādāt dažādiem mērķiem un balstoties uz dažādiem tiesiskajiem pamatiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktus personas datu veidus varam apstrādāt vairākiem mērķiem vienlaicīgi. Jūsu datus varam saņemt gan no jums, gan no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem reģistriem un citām trešajām pusēm.

Jūsu personas datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai noslēgtu ar mums līgumu un izmantotu mūsu Pakalpojumu. Ja nesniegsiet personas datus, mēs nevarēsim veikt jūsu pieteikuma izvērtējumu, identificēt jūs, veikt maksātspējas un līdzekļu izcelsmes analīzi, piedāvāt jums Pakalpojumu un noslēgt Pakalpojuma līgumu.

4.1. Pakalpojuma sniegšana

Galvenokārt, jūsu personas datus apstrādājam, lai jums sniegtu Pakalpojumu, piemēram, veiktu dažādas darbības un izvērtējumus pirms līguma noslēgšanas, noslēgtu līgumu, izpildītu to, kā arī to izbeigtu. Šim nolūkam mēs apstrādāsim informāciju, kas ļauj jūs identificēt, pārbaudīt jūsu sniegto informāciju, kā arī piedāvāt jums piemērotāko Eleving Grupas pakalpojumu. Mēs varam apstrādāt arī ar jums saistītu personu, piemēram, jūsu kontaktpersonas vai pārstāvja datus. Ja nododat mums šādas kontaktpersonas datus, jums ir pienākums paziņot šai personai, ka esat datus nodevis mums.

Ja esat iesniedzis daļēji aizpildītu pieteikumu Pakalpojumam vai neesat pieteikumu pabeidzis, mēs apstrādāsim jūsu sniegto informāciju un, ja pamatoti nepieciešams, sazināsimies ar jums, lai noskaidrotu papildus informāciju, kas nepieciešama, lai noslēgtu Pakalpojuma līgumu ar jums.

Personas datu kategorijas Tiesiskais pamats
 • Jūsu identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošu dokumentu dati, informācija par radniecību, ja nepieciešams),
 • Kontaktinformācija (telefona nr., e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese),
 • Jūsu izvēlētā saziņas valoda un forma,
 • Informācija saistībā ar transportlīdzekli (piem., reģistrācijas numurs, šasijas numurs, marka, gads, krāsa, īpašnieka dati, auto lietotāja dati un tml.);
 • Jūsu kontakpersonas vai pārstāvja (maksātāja, galvotāja vai pilnvarotā pārstāvja) vārds, uzvārds, kontaktinformācija.

Uz mums attiecināmu juridisku pienākumu izpilde.

Līguma izpilde vai pasākumu veikšana pirms līguma noslēgšanas.

 

4.2. Jūsu finanšu līdzekļu izcelsmes, maksātspējas un kredītvēstures izvērtēšana

Lai sniegtu jums Pakalpojumu, mums ir jāveic risku izvērtējums un jāpilda dažādas normatīvajos aktos noteiktas darbības, kas saistās ar jūsu maksātspējas, līdzekļu izcelsmes un kredītvēstures izvērtēšanu. Lai izpildītu šīs prasības, mēs apstrādājam dažādus datus, kas ļauj mums izvērtēt jūs kā klientu, noteikt jūsu maksātspēju, ienākumu avotus, citu saistību apmērus, iepriekšējās saistības, kategorizēt šo informāciju, kā arī ievērot prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā un novērst iespējamus krāpniecības gadījumus.

Personas datu kategorijas Tiesiskais pamats
 • Klienta identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošu dokumentu dati, informācija par radniecību, ja nepieciešams),
 • Kontaktinformācija (telefona nr., e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese),
 • Informācija par izglītību, nodarbinātību,
 • Finanšu informācija (piem., informācija par saistībām, ienākumiem vai citu mantu, apgādājamajiem un tml.),
 • Dati, kas saistās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasību izpildi (piem., informācija par darba devēju, darījumu partneriem, uzņēmējdarbību, bankas konta izraksti, vai citi dati kas mums ļauj pārliecināties par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu un par to, vai jūs esat politiski nozīmīga persona, sankciju subjekts),
 • Dati par saistību izpildi (piem., informācija par jūsu iepriekšējām un esošām finansiālajām saistībām, to izpildi, pārkāpumiem un tml.).

Uz mums attiecināmu juridisku pienākumu izpilde.

Mūsu leģitīmā interese veikt kredītspējas un klientu risku izvērtējumu un novērstu iespējamus krāpniecības gadījumus.

Jūsu piekrišana, kas sniegta mums, lai varam pieprasīt noteiktu informāciju no publiskām datubāzēm (tai skaitā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras).

 

4.3. Apdrošināšanas polises noformēšana jūsu vietā

Ja būsim par to atsevišķi vienojušies un saņēmuši attiecīgu pieprasījumu no jums, mēs varam noformēt OCTA (obligātā civiltiesiskā apdrošināšana) polisi jūsu vietā. OCTA polisi jūsu vietā noformēsim arī gadījumos, ja tas nebūs laikus izdarīts saskaņā ar mūsu Pakalpojuma līguma nosacījumiem. Šim nolūkam mēs apstrādāsim jūsu un jūsu transportlīdzekļa datus.

Personas datu kategorijas Tiesiskais pamats
 • Jūsu identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums),
 • Kontaktinformācija (telefona nr., e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese),
 • Ar transportlīdzekli saistītie dati (piem., reģistrācijas numurs, tehniskās pases numurs).

Līguma izpilde vai pasākumu veikšana pirms līguma noslēgšanas.

 

4.4.  Maksājumu apstrāde

Lai ievērotu tiesību aktos noteiktās prasības, piemēram, saistībā ar grāmatvedības vešanu, maksājumu apstrādi, pirmstermiņa apmaksu apstrādi un citas ar maksājumiem saistītas dokumentācijas uzturēšanu, mēs apstrādājam jūsu datus, kas saistās ar veiktajiem maksājumiem un saistību izpildi.

Personas datu kategorijas Tiesiskais pamats
 • Jūsu identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums),
 • Kontaktinformācija (telefona nr., e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese),
 • Informācija par veiktajiem maksājumiem un jūsu bankas konta numurs.

Uz mums attiecināmu juridisku pienākumu izpilde.

 

4.5. Mārketinga un reklāmas aktivitātes

Noteiktus jūsu personas datus varam apstrādāt, lai informētu jūs par mūsu jaunumiem, loterijām, akcijām, kā arī nosūtītu personalizētus piedāvājumus un citus komercpiedāvājumus. Personalizētu piedāvājumu un reklāmas gadījumā mēs varam izmantot profilēšanu (sīkāk par profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu sīkāk skaidrots 8. sadaļā). Noteiktu daļu no šiem datiem mēs iegūstam, izmantojot sīkdatnes.

Personas datu kategorijas Tiesiskais pamats
 • Jūsu identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, vecums),
 • Kontaktinformācija (telefona nr., e-pasta adrese),
 • Dati par piedalīšanos izlozēs, spēlēs, akcijās vai kampaņās (piem., iegūtie punkti, spēlēs, izlozēs vai akcijās iegūtās balvas un tml.),
 • Dati, kas iegūti no sīkdatnēm un sniedz mums informāciju par lietotāja interesēm un preferencēm.

Jūsu sniegtā piekrišana noteiktu mārketinga ziņojumu saņemšanai;

Mūsu leģitīmā interese veikt tiešo mārketingu, ja izmantojat mūsu Pakalpojumu.

 

4.6. Saziņa ar jums un klientu atbalsta sniegšana

Lai sazinātos ar jums, sniegtu klientu atbalstu un konsultācijas, risinātu jebkādus ar Pakalpojumu saistītus jautājumus un problēmas, mēs varam apstrādāt gan jūsu datus, kas jau ir mūsu rīcībā (piemēram, vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un informāciju par jūsu izvēlēto Pakalpojumu), gan datus, kurus sniedzat mums saziņas laikā.

Personas datu kategorijas Tiesiskais pamats
 • Jūsu identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, personas kods),
 • Kontaktinformācija (telefona nr., e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese),
 • Balss ieraksts,
 • Cita informācija, kas jau ir mūsu rīcībā (piemēram, dati par izmantoto Pakalpojumu, transportlīdzekļa dati, u.c.), vai kurus nododat mums sarunas laikā.

Mūsu leģitīmās intereses sniegt jums kvalitatīvu pakalpojumu un risināt jebkādas ar to saistītās problēmas kā arī pierādītu sarunas laikā apspriesto.

 

4.7.  Transportlīdzekļa lokācijas datu (GPS) noteikšana

Lai uzraudzītu mūsu auto nomas pakalpojuma laikā, mēs esam aprīkojuši šos nomas auto ar GPS izsekošanas ierīcēm. Šīs ierīces var piefiksēt informāciju par automašīnas atrašanās vietu, braukšanas paradumiem un citus datus, kas saistīti ar auto izmantošanu. Sīkāka informācija par jūsu datu apstrādi šim nolūkam tiek sniegta Klientam, uzsākot auto nomas Pakalpojumu.

Personas datu kategorijas Tiesiskais pamats
 • Jūsu identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, personas kods),
 • Kontaktinformācija (telefona nr., e-pasta adrese, adrese),
 • Dati par transportlīdzekli,
 • Transportlīdzekļa lokācijas dati,
 • Vadītāja braukšanas paradumi.

Mūsu leģitīmās intereses aizsargāt savas automašīnas un nodrošināt, ka tās tiek izmantotas saskaņā ar nomas pakalpojuma līgumu.

 

4.8. Mūsu tiesisko interešu aizstāvība vai nodrošināšana, tai skaitā parādu piedziņa un to cedēšana

Noteiktos gadījumos mēs apstrādāsim jūsu datus, lai īstenotu un aizstāvētu savas tiesiskās intereses, piemēram, lai novērstu krāpšanu vai krāpšanas mēģinājumus, atgūtu līdzekļus, veiktu parādu piedziņas darbības, cedētu parādus, pierādītu jūsu sniegtās piekrišanas, risinātu jebkādus strīdus un konfliktus, kā arī celtu un uzturētu prasības.

Šim nolūkam mēs varam jums lūgt norādīt citas jūsu kontaktpersonas datus. Šādu informāciju izmantosim gadījumos, kad nevarēsim sazināties ar jums, bet pastāvēs nepieciešamība nodot jums informāciju, kas saistīta ar Pakalpojumu vai līguma izpildi. Ja nododat mums šādas kontaktpersonas datus, jums ir pienākums paziņot šai personai, ka esat datus nodevis mums.

Personas datu kategorijas Tiesiskais pamats
 • Jūsu identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, personas kods un cita identificējoša informācija),
 • Jūsu norādītās kontaktpersonas dati (vārds, uzvārds, kontaktinformācija),
 • Informācija par jūsu izmantoto Pakalpojumu,
 • Informācija par sniegto piekrišanu,
 • Cita informācija, kas var būt nepieciešama attiecīgajam nolūkam.

Mūsu leģitīmās intereses aizstāvēt savas tiesības, piedzīt parādus, novērstu krāpšanu un tās mēģinājumus, atgūtu līdzekļus.

https://www.mogo.lv/sikdatnu-politika

 

4.9.  Pakalpojuma analīze un uzlabošana

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai uzzinātu jūsu viedokli par mūsu Pakalpojumu, kā arī paši analizētu sniegto Pakalpojumu, uzturētu klientu statistiku un citu analītisku informāciju ar mērķi to izvērtēt riskus, uzlabot Pakalpojumu un novērst nepilnības.

Personas datu kategorijas Tiesiskais pamats
 • Jūsu identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums),
 • Kontaktinformācija (telefona nr., e-pasta adrese),
 • Informācija par jūsu vēlmēm un apmierinātību ar Pakalpojumu.

Mūsu leģitīmā interese veikt Pakalpojuma analīzi, izpēti un uzlabošanu.

 

 

4.10.  Tehniskās darbības uzraudzība un uzlabošana

Lai uzraudzītu Pakalpojuma izmantošanu un mūsu informācijas sistēmu, tai skaitā datubāžu, mājaslapu un tīklu darbību, mēs varam apstrādāt dažādu tehnisko informāciju, kuru iegūstam no sīkdatnēm , auditācijas pierakstiem un citiem tehniskiem risinājumiem.

Personas datu kategorijas Tiesiskais pamats
 • jūsu IP adrese,
 • informācija par jūsu ierīci,
 • pārlūkprogrammas veids, tās versija,
 • laika zona, dažādi metadati, informācija par piekļuvi mājaslapai, informācija par mijiedarbību ar mājaslapu, datu ievade, to grozīšana un cita informācija minētajam nolūkam.

Mūsu leģitīmās intereses nodrošināt Pakalpojuma drošību, uzraudzību un nepārtrauktu uzņēmējdarbību.

 

5. Kur iegūstam jūsu personas datus?

Atkarībā no datu apstrādes nolūka, jūsu personas datus varam saņemt no dažādiem avotiem, piemēram,

 • no jums, kad piesakāties mūsu Pakalpojumam vai izsakāt interesi par to;
 • no citiem Eleving Grupas uzņēmumiem, piemēram, lai piedāvātu jums šo uzņēmumu Pakalpojumu, ja tie būs jums piemērotāki vai saņemtu par jums informāciju, ja izmantojat citu Eleving Grupas uzņēmumu pakalpojumus un šī informācija nepieciešama jūsu pieteikuma izvērtējumā;
 • ja esat norādīts kā Klienta kontakpersona vai pārstāvis (maksātājs, galvotājs vai pilnvarotais pārstāvis), datus esam saņēmuši no Klienta;
 • no trešajām pusēm, kurām pieprasām informāciju, lai veiktu jūsu maksātspējas un līdzekļu izcelsmes izvērtējumu saskaņā ar iepriekšminētajiem nolūkiem, piemēram, kredītinformācijas birojiem (piemēram, KIB vai A/S “CREFO Birojs”), valsts iestādēm (piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Ceļu satiksmes drošības direkcijas, u.c.), parādvēstures datubāzēm un citiem sadarbības partneriem, kas var sniegt nepieciešamo informāciju.

6. Kam personas datus varam nodot?

Mūsu Pakalpojumu nodrošināšanai, mums ir nepieciešams personas datus kopīgot ar dažādiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Pakalpojumu sniedzēji) un citiem datu saņēmējiem, piemēram:

 • Citām Eleving Grupā ietilpstošajām sabiedrībām, piemēram, kad mēs piedāvājam jums piemērotāko Paklapojumu, kuru nodrošina kāda cita Eleving Grupas sabiedrība;
 • valsts iestādēm un citām institūcijām (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, Uzturlīdzekļu garantiju fondam, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Ceļu satiksmes drošības direkcijai), kā arī kredītinformācijas birojiem (piemēram, KIB vai A/S “CREFO Birojs”), tiesībsargājošām iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, nodokļu pārvaldes, uzraudzības iestādēm un finanšu izmeklēšanas iestādēm un trešajām pusēm, kas uztur iedzīvotāju reģistrus un komercreģistrus;
 • kredītiestādēm, finanšu institūcijām, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem un finanšu pakalpojumu starpniekiem un citām trešajām pusēm, kas iesaistīti Pakalpojuma sniegšanā un līguma noslēgšanā un/vai izpildē, piemēram, līzinga objektu pārdevējiem un ar to apkalpošanu saistītām pilnvarotām personām, kā arī uzņēmumiem, kuri administrē ar šādiem objektiem saistītās maksas un sodanaudas;
 • tādiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kas mums nodrošina identifikācijas rīkus, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un krāpniecības gadījumu identifikācijas pakalpojumus, hostinga, serveru un to uzturēšanas pakalpojumus, e-pastu un satura piegādes rīkus, pasta, mārketinga, grāmatvedības, juridiskos, audita, IT drošības un uzturēšanas pakalpojumus, informācijas apstrādes, tai skaitā datu kategorizēšanas un analīzes rīkus, kā arī citus pakalpojumus, kas mums pamatoti ir nepieciešami;
 • parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem vai citām juridiskajām personām saskaņā ar cedētām prasījuma tiesībām, tiesas, ārpus tiesas strīdu risināšanas iestādēm, bankrota vai maksātnespējas procesa administratoriem, kā arī aizdevumu ieguldījumu platformām.

Atsevišķās situācijās mums ir juridisks pienākums dalīties ar jūsu informāciju ar trešajām personām, lai izpildītu mums piemērojamas juridiskās prasības, kā arī lai aizsargātu mūsu vai trešo pušu likumīgās intereses. Ciktāl to pieļauj piemērojamie normatīvie akti, mēs varam dalīties ar jūsu informāciju ar:

 • potenciālajam pircējiem vai pircējiem, kas iegādājas visus vai daļu no mūsu aktīviem un uzņēmējdarbību;
 • trešajām pusēm, ja mēs pārdodam vai pērkam kādu uzņēmumu vai veicam uzņēmumu apvienošanu un šādā gadījumā mums ir nepieciešams atklāt jūsu informāciju potenciālajam uzņēmuma pircējam; un
 • trešajai pusei, ja mēs veicam uzņēmuma reorganizāciju, uzsākam maksātnespējas vai likvidācijas procesu vai citādi restrukturizējam, ieķīlājam vai pārdodam dažus vai visus mūsu aktīvus. Šādos darījumos jūsu informācija var būt starp nodotajiem aktīviem.

Kad jūsu personas datus kopīgojam ar Pakalpojumu sniedzējiem, mēs ievērojam piemērojamo Personas datu aizsardzības tiesību aktu prasības, proti:

 • Mēs nododam tikai minimālo datu apjomu, kas nepieciešams konkrētam Pakalpojumu sniedzējam noteiktā mērķa sasniegšanai;
 • Mēs sadarbojamies tikai ar tādiem Pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni;
 • Ja Pakalpojumu sniedzējs darbojas kā mūsu personas datu apstrādātājs, tas drīkst apstrādāt jūsu datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un savstarpēji noslēgtu rakstisku vienošanos, kā arī nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem.

Ja kāds no Pakalpojumu sniedzējiem atrodas ārpus ES/EEZ, mēs jūsu datus kopīgosim, ievērojot piemērojamo Personas datu aizsardzības tiesību aktu prasības, tai skaitā:

 • noslēdzot ES līguma standartklauzulas vai izmantojot citus apstiprinātus noteikumus, rīcības kodeksus, sertifikācijas, kas izmantojamas, saskaņā ar Personas datu aizsardzības tiesību aktiem;
 • sadarbojoties ar Pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas valstī, kurā atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam tiek nodrošināts atbilstošs datu aizsardzības līmenis.  

7. Videonovērošana

Mēs varam veikt videonovērošanu mūsu klientu apkalpošanas centros, birojā, auto tirdzniecības vietās un citās mūsu telpās vai teritorijā. Šo datu apstrādi veicam, balstoties uz savām leģitīmajām interesēm novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus, kā arī aizsargāt savus īpašumus. Videonovērošana tiek veikta nepārtraukti 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Personas dati, kas iegūti videonovērošanas laikā, tiek uzglabāti līdz 3 mēnešiem. Pēc šī termiņa beigām, dati tiek dzēsti, ja nav pamatoti nepieciešama to ilgāka uzglabāšana citiem nolūkiem, piemēram, noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai, mūsu vai trešo personu leģitīmo un likumīgo interešu aizsardzībai. Izvērtējot videonovērošanas kameru izvietojumu, mēs ņemam vērā šādus apsvērumus:

 • Videonovērošanas zona – kameras filmē zonas, kas nepieciešamas, lai sasniegtu videonovērošanas nolūku. Citas ēkas, zonas ārpus mūsu telpām un teritorijas netiek filmētas;
 • Videoierakstu kvalitāte – kameras tiek izvietotas tā, lai uzņemtais attēls būtu izmantojams paredzētajam nolūkam, video failos redzamās personas ir identificējamas un kameras ir piemērotas novērojamajai zonai;
 • Privātuma nodrošināšana – kameras nefiksē zonas, kas paredzētas privātām vajadzībām (piemēram, labierīcības, atpūtas zonas).

8. Kad izmantojam profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu?

Profilēšana ir klientu izvērtēšana pēc noteiktiem parametriem, piemēram, pēc ekonomiskās situācijas, personīgajām vēlmēm, interesēm, uzvedības, utt., lai, balstoties uz šo izvērtējumu, iedalītu klientus kādā no mūsu noteiktajām klientu kategorijām. Automatizētu lēmumu pieņemšana ir noteiktu lēmumu pieņemšana ar tehniskiem, automatizētiem līdzekļiem, izmantojot klienta norādītos datus vai profilēšanas rezultātā iegūto informāciju.

Mēs varam veikt profilēšanu un pieņemt automatizētus lēmumus, lai apstrādātu jūsu pieteikumu Pakalpojumam, veiktu jūsu kredītspējas un riska novērtējumu, izvērtētu iespēju sniegt jums Pakalpojumu, noteikt maksimālo aizdevuma summu, izvērtētu un novērstu krāpniecības risku un izpildītu mūsu pienākumu ievērot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas noteikumus.

Lēmumi par atteikumu jums sniegt Pakalpojumu netiek pieņemti automātiski, bez mūsu darbinieku iesaistes. Mēs regulāri pārskatām savus algoritmus un Pakalpojumu nodrošināšanas nosacījumus, lai novērstu izvērtējumu kļūdas un neprecizitātes. Jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu pieteikumu apstrādā fiziska persona nevis automatizēta sistēma, taču otrreizēja pieteikuma pārstrāde nenozīmē to, ka rezultāts būs atšķirīgs.

Papildus mēs varam izmantot profilēšanu, lai piedāvātu jums atbilstošāku Pakalpojuma modeli, personalizētus mārketinga un komerciālus piedāvājumus, tai skaitā atlaides un īpašus nosacījumus, kā arī veiktu klientu analīzi.

Profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu veicam, balstoties uz:

 • mums piemērojamu juridisku pienākumu izvērtēt klientu maksātspēju un ievērotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas noteikumus;
 • Pakalpojuma līguma noslēgšanai un pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas, tai skaitā, lai nodrošinātu ātrāku un efektīvāku līguma noslēgšanas procesu;
 • mūsu leģitīmajām interesēm novērst krāpniecības risku un sniegtu jums piemērotākus risinājumus, komunikāciju un piedāvājumus.

9. Cik ilgi uzglabājam jūsu personas datus?

Mēs apstrādāsim jūsu personas datus tik ilgi, kamēr:

 • pastāvēs kāds no iepriekš minētajiem datu apstrādes mērķiem, piemēram, spēkā būs jūsu noslēgtais Pakalpojuma līgums vai sniegtā piekrišana noteiktai datu apstrādei,
 • mums būs normatīvajos aktos noteikts pienākums saglabāt jūsu personas datus,
 • pastāvēs iespēja realizēt savas leģitīmās intereses, piemēram, lai celtu vai vestu prasību tiesā.

Kad šie apstākļi izbeigsies, mēs jūsu datus dzēsīsim vai anonimizēsim.

10. Jūsu tiesības

Jums ir normatīvajos aktos noteiktas datu subjekta tiesības. Šīs tiesības nodrošina, ka jūs varat:

 • pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un lūgt skaidrojumu par datu apstrādi;
 • labot nepareizus vai neprecīzus datus;
 • lūgt dzēst savus datus. Lūdzu, ņemat vērā, ka nevarēsim dzēst tos datus, kurus mums ir pienākums apstrādāt un uzlabāt saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem vai tie būs nepieciešami, lai aizstāvētu mūsu tiesības vai celtu prasību, ja noticis mūsu tiesību aizskārums;
 • iebilst pret datu apstrādi, kas balstās uz mūsu leģitīmajām interesēm. Šāda iebilduma saņemšanas gadījumā, mēs jūsu personas datus vairs neapstrādāsim, izņemot, ja konkrētajā gadījumā norādīsim uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai, lai celtu, īstenotu un aizstāvētu savas likumīgās prasības;
 • lūgt saņemt savus datus, lai pārnestu tos citam datu pārzinim, ciktāl tas neskar mūsu leģitīmās intereses pasargāt savus komercnoslēpumus vai jebkādu citu konfidenciālu informāciju.
 • atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, kas balstās uz iepriekš sniegtu piekrišanu. Piekrišanu ir iespējams atsaukt:
  • izmantojot atrakstīšanās iespēju mūsu e-pastu ziņojumos vai sms,
  • sūtot e-pastu uz datuapstrade@mogo.lv,
  • zvanot uz mūsu klientu apkalpošanas centru +371 66 900 900,
  • klātienē mūsu klientu apkalpošanas centros.

Atgādinām, ka piekrišanas atsaukšana neietekmēs minētās apstrādes likumīgumu pirms piekrišanas atsaukšanas. Tāpat aicinām ņemt vērā, ka atsaucot piekrišanu, netiks pārtraukta jūsu datu apstrāde, kuru veicam, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Lai īstenotu šīs tiesības, jums ir jāsniedz mums rakstisks pieteikums, nosūtot to uz mūsu e-pasta adresi datuapstrade@mogo.lv vai rakstveidā iesniedzot to klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Šādu pieteikumu izskatīsim 30 dienu laikā un sniegsim tev atbildi. Saņemot jūsu pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, mēs pārliecināsimies par jūsu identitāti, izvērtēsim pieprasījumu un izpildīsim to saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Atgādinām, ka jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tālr.: 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv) ar sūdzību par nepamatotu datu apstrādi vai savu tiesību aizskārumu.

11. Saites uz trešo personu interneta vietnēm

Mūsu mājaslapā var tikt uzrādītas saites uz trešo personu interneta vietnēm. Šīm trešo personu interneta vietnēm ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, ar kuriem aicinām iepazīties, kad apmeklējat attiecīgo interneta vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par trešo personu interneta vietnēm un to saturu. 

12. Izmaiņas šajā Privātuma politikā

Mums ir tiesības grozīt šo Privātuma politiku. Nozīmīgu grozījumu gadījumā mēs par to jūs iepriekš brīdināsim. Iesakām apmeklēt mūsu mājaslapu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

Šī Privātuma Politika ir piemērojama no 2023.gada 13.oktobra.