Visu decembri 100% ATLAIDE patēriņa kredīta komisijas maksai!

Līguma noteikumi

1. Definīcijas

Aizdevuma maksājums Aizņēmēja ikmēneša maksājumi Mogo Aizdevuma (kredīta) summas atmaksai
Aizdevuma (kredīta) summa Pamatnoteikumos noteiktā aizdevuma summa, ko Mogo izsniedz Aizņēmējam un ko Aizņēmējam ir pienākums atmaksāt Mogo saskaņā ar Līguma noteikumiem.
Aizdevuma kopējās izmaksas saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido Aizdevuma summa, Līguma noformēšanas komisija, Procenti un visas izmaksas, kas Aizņēmējam jāmaksā saistībā ar Līgumu un kas Mogo ir zināmas.
Aizdevuma pieprasījums atbilstoši Vispārējo noteikumu 3.nodaļai Klientu apkalpošanas centrā, Mājas lapā vai izmantojot balss telefoniju noformēts Aizņēmēja izteikts pieteikums saņemt no Mogo Aizdevumu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
Aizdevuma termiņš Pamatnoteikumos norādītais termiņš, kura laikā Aizņēmējam ir pienākums maksāt Aizdevuma maksājumus un Procentu maksājumus. Ja Pusēm vienojoties, tiek pagarināts Aizdevuma termiņš vai noteikts cits Līguma maksājuma veikšanas datums, attiecīgi tiek pārcelts arī Aizdevuma termiņš, par ko Puses sastāda jaunu Grafiku, kas veido Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Aizdevums Naudas līdzekļu izsniegšana uz nomaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
Aizņēmēja pasta adrese Aizņēmēja deklarētās dzīvesvietas adrese un/vai Mogo sniegtā Aizņēmēja faktiskās dzīvesvietas adrese.
Aizņēmēja reģistrācijas apstiprinājuma maksa apstiprinājuma maksa vismaz EUR 0,01 (viena centa) apmērā, ko saskaņā ar Vispārējo noteikumu 4.6.p. Aizņēmējs maksā Mogo par Aizņēmēja kā Mogo klienta identifikāciju un Līguma noslēgšanu.
Amortizācijas metode Aizdevuma maksājumi ir vienādi visos Aizdevuma termiņa mēnešos.
Anuitātes metode Aizdevuma maksājumu un Procentu maksājumu kopsummas ir vienādas visos Aizdevuma termiņa mēnešos.
Bullet metode Aizdevuma maksājumi tiek samaksāti vienā maksājumā Aizdevuma termiņa pēdējā datumā.
E-identifikācija Personas datu apmaiņa elektroniski starp autentifikācijas servisa sniedzēju, kuru Mogo Mājas lapā izvēlas Aizņēmējs, un Mogo, kā rezultātā Mogo var identificēt Aizņēmēju. Autentificējoties izmantojot autentifikācijas servisa sniedzēju Aizņēmējs piekrīt tā datu nodošanai Mogo.
Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija - saskaņā ar 2008. gada 23. aprīļa Eiropas parlamenta un padomes direktīvu par patēriņa kredītlīgumiem 2008/48/EK apstiprināta standarta veidlapa svarīgākās informācijas sniegšanai patērētājam pirms līguma noslēgšanas, dažādu kredītpakalpojumu piedāvājumu salīdzināšanai gan kredīta izsniegšanai Latvijas Republikā, gan ārzemēs.
Gada procentu likme (GPL) Procentu likme, kas aprēķināta saskaņā ar spēkā esošiem MK Noteikumiem un tiek norādīta Pamatnoteikumos. Aprēķinot GPL, tiek pieņemts, ka sākotnēji noteiktā Procentu likme tiek nofiksēta uz visu Aizdevuma termiņu, maksājumi tiek veikti ik mēnesi saskaņā ar Grafiku. Aprēķinā tiek ņemtas vērā visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma noformēšanu Mogo. Aprēķinā netiek ņemti vērā Pamatnoteikumos norādītie Papildus maksājumi, Pagarināšanas maksa, Līgumsodi un apstiprinājuma maksa par Līguma izmaiņām.
Grafiks Pamatnoteikumos norādītais vai saskaņā ar Līguma noteikumiem no jauna sastādītais Aizdevuma maksājumu un Procentu maksājumu grafiks.
Grafika sastādīšanas metode Anuitātes, Amortizācijas vai Bullet metode.
Klientu apkalpošanas centrs Mogo struktūrvienība, kurā tiek sniegti Mogo pakalpojumi.
Kopējā summa, kas jāmaksā Aizņēmējam saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido Aizdevuma summa un visas izmaksas, kas Aizņēmējam jāmaksā saistībā ar Līgumu.
Likumiskie procenti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem noteikti procenti, kuru apmērs uz Līguma noslēgšanu ir 6% gadā un kas tiek aprēķināti pēc Līguma izbeigšanas.
Līguma maksājumi Aizņēmēja maksājumi Mogo, kas ietver Līguma noformēšanas komisiju, Aizdevuma maksājumus, Procentus, Līgumsodus, kā arī citus Līgumā noteiktos maksājumus.
Līguma noformēšanas komisija Pamatnoteikumos norādītā komisija par Aizdevuma pieprasījuma izskatīšanu un Līguma noformēšanu.
Līgums šis Aizņēmēja un Mogo starpā noslēgtais aizdevuma līgums ar visiem tā pielikumiem un grozījumiem.
Līgumsods Vispārējos noteikumos noteiktais līgumsods, kas Līgumā noteiktajos gadījumos līdz Līguma izbeigšanai tiek aprēķināts par Līgumā noteikto pienākumu neizpildi vai izpildes kavējumu.
Pagarināšanas maksa samaksa Mogo par Aizdevuma termiņa pagarināšanu, kuras apmēru Mogo nosaka un piedāvā Aizņēmējam saskaņā ar Vispārējo noteikumu 9.1.p.
Patiesais labuma guvējs kuras vārdā, labā, interesēs tiek noslēgts Līgums un tā ir vismaz: attiecībā uz juridiskajām personām - fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē attiecība uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).
Politiski nozīmīga persona persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.
Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis persona, kura ir Politiski nozīmīgas personas: laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu. Bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, vecāks, vecvecāks vai mazbērns, brālis vai māsa.
Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no Politiski nozīmīgajām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots Politiski nozīmīgas personas labā.
Privātuma Politika Mogo izstrādāta privātuma politika, kurā aprakstīta kārtība kādā Mogo apstrādā klientu, tai skaitā, Līzinga ņēmēja, personas datus. Privātuma Politika pieejama (www.mogo.lv) vai jebkurā Mogo klientu apkalpošanas vietā.
Pamatnoteikumi Līguma I daļa.
Procenti atlīdzība par finansējuma izlietošanu, kas tiek aprēķināta no Neizmaksātās Aizdevuma summas līdz Līguma izbeigšanai.
Procentu likme Pamatnoteikumos norādītā fiksētā procentu likme.
Puse/s Aizņēmējs vai/un Mogo
Neizmaksātā Aizdevuma summa Aizdevuma summa uz konkrētu brīdi, ko veido starpība starp Aizdevuma summu un Aizņēmēja veiktajiem Aizdevuma maksājumiem.
Mājas lapa Mogo interneta mājas lapa ar adresi www.mogo.lv.
MK Noteikumi spēkā esošie Latvijas Republikas 2016.gada 25.oktobra Ministru Kabineta noteikumi Nr.691 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”
Mogo akciju sabiedrība „mogo”, vienotais reģistrācijas Nr. 50103541751, juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Latvija.
Mogo banka un konts Mogo banka un konts, kas norādīts Pamatnoteikumos vai Aizņēmējam nosūtītajā rēķinā/paziņojumā par ikmēneša maksājumu.
Trešā persona jebkura persona, kura nav Līguma puse.
Vispārējie noteikumi Līguma II daļa.

2. Līguma priekšmets

2.1. Noslēdzot šo Līgumu Mogo aizdod un Aizņēmējs pieņem Aizdevumu Pamatnoteikumos noteiktajā apmērā un apņemas veikt Aizdevuma, Procentu un citus Līgumā noteiktos maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem.

3. Aizdevuma pieprasījums 

3.1. Pirms Aizdevuma pieprasījuma iesniegšanas Aizņēmējs var iepazīties ar Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju.

3.2. Lai iesniegtu Aizdevuma pieprasījumu un noslēgtu Līgumu, Aizņēmējam ir jāatbilst, un Aizņēmējs apliecina, ka tas visā Līguma darbības laikā atbildīs šādiem kritērijiem:

3.2.1. Aizņēmējs ir fiziska persona;

3.2.2. Aizņēmējs ir vecumā no 18 līdz 75 gadiem;

3.2.3. Aizņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā;

3.2.4. Aizņēmējs ir Patiesais labuma guvējs;

3.2.5. Aizdevuma pieprasījuma iesniegšanas laikā un Līguma noslēgšanas laikā Aizņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmē.

3.3. Iesniedzot Aizdevuma pieprasījumu Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējam ir atvērts konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ar kuru un ar tajā esošajiem naudas līdzekļiem, ja tādi tur ir, tas ir tiesīgs brīvi rīkoties.

3¹. Aizdevuma pieprasījuma iesniegšana Klientu apkalpošanas centrā

3.4. Lai noslēgtu Līgumu, Aizņēmējs iesniedz Mogo Aizdevuma pieprasījumu, aizpildot to Klientu apkalpošanas centrā.

3². Aizdevuma pieprasījuma iesniegšana Mājas lapā

3.5. Lai noslēgtu Līgumu, Aizņēmējs Mājas lapā aizpilda Aizdevuma pieprasījumu, norādot tajā visas pieprasītās ziņas. Apstiprinot Mājas lapā aizpildīto Aizdevuma pieprasījumu, Aizņēmējs to iesniedz Mogo un piekrīt Vispārējo noteikumu 14.9.p. un 14.10.p. noteiktajai personas datu apstrādei.

3.3 Aizdevuma pieprasījums izmantojot balss telefoniju. 

3.6. Lai noslēgtu Līgumu, Aizņēmējs iesniedz Aizdevuma pieprasījumu, zvanot uz Mājas lapā norādīto Mogo tālruņa numuru un sarunas laikā sniedz Mogo visas pieprasītās ziņas.

4. Aizdevuma piešķiršana un Līguma noslēgšana 

4.1. Mogo ir tiesīgs atteikt Aizdevuma piešķiršanu Aizņēmējam, par to informējot Aizņēmēju. Mogo nav pienākums pamatot tā atteikumu piešķirt Aizdevumu. Ja Aizdevuma piešķiršanas atteikums pamatots ar parādnieku datu bāzē iegūtām ziņām, Mogo nekavējoties uz bez maksas informē Aizņēmēju par šo faktu un izmantotās datu bāzes ziņām.

4.2. Aizņēmējam ir tiesības pieteikties Aizdevumam neierobežotu reižu skaitu. Mogo ir tiesības neizskatīt Aizdevuma pieprasījumu un nepieņemt Lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu, ja Aizņēmējs ir pārkāpis kādu no iepriekš ar Mogo noslēgto Aizdevuma līgumu noteikumiem.

4.3. Aizņēmējs samaksā Līguma noformēšanas komisiju, ja tāda tiek piemērota, 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, pārskaitot to uz Mogo kontu. Ja šajā termiņā Aizņēmējs nav samaksājis Mogo Līguma noformēšanas komisiju, Mogo ir tiesīgs, rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no Līguma vai Mogo pievieno Līguma noformēšanas komisiju Neizmaksātajai Aizdevuma summai, ko Aizņēmējs samaksā Mogo saskaņā ar Grafiku vai nu kopā ar pirmo Aizdevuma maksājumu, vai sadalot vienādos maksājumos, kas tiek pieskaitīti katram Aizdevuma maksājumam.

4¹. Aizdevuma piešķiršana un Līguma noslēgšana Klientu apkalpošanas centrā

4.4. Nekavējoties pēc tam, kad Mogo ir saņēmis un izvērtējis Aizdevuma pieprasījumu un iepazinies ar to, Mogo pieņem lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu un informē par to Aizņēmēju.

4.5. Līguma noteikumi tiek izskaidroti Aizņēmējam un Līgums tiek noslēgts uz vietas Klientu apkalpošanas centrā Aizņēmēja klātienē. Aizdevuma pieprasījuma iesniegšana un Līguma noteikumu izskaidrošana Aizņēmējam nenozīmē Līguma noslēgšanu. Līgums uzskatāms par noslēgtu, kad to ir parakstījušas abas Puses.

4². Aizdevuma piešķiršana un Līguma noslēgšana Mājas lapā vai izmantojot balss telefoniju. 

4.6. Nekavējoties pēc tam, kad Mogo ir saņēmis un izvērtējis Aizdevuma pieprasījumu un iepazinies ar to, Mogo noformē Aizdevuma piedāvājumu un informē par to Aizņēmēju vienā no šādiem veidiem:

4.6.1. zvanot Aizņēmējam uz Aizdevuma pieprasījumā norādīto Aizņēmēja tālruņa numuru un informējot Aizņēmēju par piedāvāto Aizdevuma summu, Aizdevuma termiņu, GPL un Kopējo summu, kas jāmaksā Aizņēmējam Mogo;

4.6.2. nosūtot Aizņēmējam uz Aizdevuma pieprasījumā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi Aizdevuma piedāvājumu un Līgumu.

4.7. Līguma noslēgšanai pēc Vispārējo noteikumu 4.6.p. minētā piedāvājuma saņemšanas Aizņēmējs apstiprina Mogo piedāvājumu vienā no šādiem veidiem:

4.7.1. no Aizņēmēja konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē, pārskaitot uz Mogo kontu Aizņēmēja reģistrācijas komisiju un maksājuma mērķī norādot „Apstiprinu reģistrāciju (reģistrācijas numurs) un piekrītu līguma noteikumiem” 

4.7.2. E-identifikācijas gadījumā - Aizņēmēja veikta E-identifikācija Mogo Mājas lapā. Aizņēmēja E-identifikācijas gadījumā Aizņēmēja reģistrācijas apstiprinājuma maksa nav jāmaksā.

4.7.3. izmantojot balss telefoniju Aizņēmējs apstiprina Mogo Aizdevuma piedāvājumu un Līgumu.

4.8. Pēc Aizņēmēja reģistrācijas apstiprinājuma maksas saņemšanas, E-identifikācijas vai izmantojot balss telefoniju Mogo identificē Aizņēmēju, pārliecinās par Aizņēmēja maksātspēju un pieņem lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu Aizņēmējam. Mogo informē Aizņēmēju par tā pieņemto lēmumu vienā no Vispārējo noteikumu 4.6.p. norādītajiem veidiem.

4.9. Ja Mogo atsaka Aizņēmējam piešķirt Aizdevumu, Līgums atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu. Šādā gadījumā Aizņēmēja reģistrācijas apstiprinājuma maksa netiek atmaksāta Aizņēmējam.

4.10. Līguma redakcijā, kāda ir nosūtīta Aizņēmējam uz Aizdevuma pieprasījumā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi, stājas spēkā brīdī, kad Mogo ir pieņēmis lēmumu piešķirt Aizņēmējam Aizdevumu un informējis par to Aizņēmēju Vispārējo noteikumu 4.6.p. noteiktajā kārtībā.

4.11. Vispārējos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniegts Aizdevuma pieprasījums un Līgumā 4.7. punktā veiktās darbības apliecina, ka Aizņēmējs vēlas saņemt Aizdevumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī to, ka Aizņēmējs ir iepazinies ar Līguma Vispārējiem noteikumiem un Pamatnoteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem. 

5. Aizdevuma summas izsniegšana

5.1. Aizdevuma summa Aizņēmējam tiek izsniegta skaidrā naudā Klientu apkalpošanas centrā vai kredītiestādē vai ar bezskaidras naudas maksājumu, pārskaitot to uz Aizņēmēja kontu, tikai pēc tam, kad tiek izpildīti visi zemāk minētie noteikumi:

5.1.1. ir parakstīts un spēkā stājies Papildus nodrošinājuma līgums, ja tāds ir paredzēts Pamatnoteikumos;

5.1.2. ir izpildīti citi Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” ietvertie priekšnoteikumi Aizdevuma summas izmaksai.

5.2. Ar Vispārējo noteikumu 5.1.p. minēto maksājumu veikšanas brīdi uzskatāms, ka Aizņēmējs ir saņēmis Aizdevuma summu (tā attiecīgo daļu).

5.3. Līguma izbeigšanas gadījumā Aizņēmēja reģistrācijas apstiprinājuma maksa netiek atgriezta Aizņēmējam.

6. Līguma maksājumi

6.1. Aizņēmējs apņemas veikt Aizdevuma maksājumus un Procentu maksājumus Grafikā noteiktos termiņos, apmēros un valūtā. Par Līguma maksājumiem Mogo sagatavo un iesniedz Aizņēmējam rēķinus/paziņojumus par ikmēneša maksājumu. Pusēm vienojoties, var tikt sastādīts jauns Grafiks, nosakot citu Līguma maksājuma veikšanas datumu.

6.2. Aizņēmējs samaksu veic ar pārskaitījumu uz Mogo kontu vai skaidrā naudā Klientu apkalpošanas centrā.

6.3. Aizņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu ar pārskaitījumu saskaņā ar Līgumu, pārskaitījuma mērķī norādīt Līguma numuru.

6.4. Ja Aizņēmējs veic maksājumu neatbilstoši Vispārējo noteikumu 6.3.p. noteikumiem, tad Mogo ir tiesības šādu maksājumu uzskatīt par nesaņemtu līdz tā identifikācijas brīdim. Iestājoties Līguma šajā punktā minētajiem apstākļiem Mogo apņemas informēt par to Aizņēmēju vienā no Līguma 4.6.p. minētajiem saziņas veidiem.

6.5. Aizņēmējam ir tiesības atmaksāt Aizdevuma summu pilnībā vai daļēji pirms Aizdevuma termiņa beigām, par šo tiesību izmantošanu paziņojot Mogo 3 (trīs) dienas iepriekš. Ja Aizņēmējs atmaksā Aizdevuma summu pirms termiņa pilnībā, tad šādā gadījumā Aizņēmējam ir jāsamaksā Mogo Neizmaksātā Aizdevuma summa. Procentus aprēķina pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas.

6.6. Gadījumā, ja Līguma maksājumu termiņš sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, tad maksājumi jāveic nākamajā darba dienā.

6.7. Ja Līguma darbības laikā stājas spēkā nodokļi vai nodevas, vai tiesību aktu un/vai pārvaldes iestāžu lēmumu rezultātā iestājas apstākļi, kas Mogo uzliek papildus maksājumus vai samazina maksājumus sakarā ar Līgumu vai Aizdevumu, tad Mogo ir tiesības attiecīgi palielināt vai samazināt Līguma maksājumus, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš informējot Aizņēmēju par izmaiņām, nosūtot Aizņēmējam attiecīgu rēķinu/paziņojumu par ikmēneša maksājumu vai jaunu Grafiku.

6.8. Mogo rēķinus/paziņojumus par ikmēneša maksājumiem sagatavos elektroniskā formā, un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini/paziņojumi par ikmēneša maksājumu tiks nosūtīti Aizņēmējam pa elektronisko pastu uz Aizdevuma pieprasījumā vai Līgumā norādīto e-pasta adresi.

7. Procenti

7.1. Aizņēmējs maksā Mogo Procentus no Neizmaksātās Aizdevuma summas par visu faktisko finansējuma izmantošanas laiku līdz Līguma izbeigšanai. Pēc Līguma izbeigšanas Aizņēmējs maksā Mogo Likumiskos procentus.

7.2 Procenti, Likumiskie procenti un Līgumsods tiek aprēķināti, pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas.

7.3. Mogo aprēķina Procentus, pamatojoties uz Procentu likmi. Procentu likme ir izteikta mēneša procentos un ir nemainīga.

8. Atteikuma tiesības

8.1. Aizņēmējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, nesniedzot atkāpšanās pamatojumu.

8.2. Aizņēmējs paziņo par atteikuma tiesību izmantošanu Mogo rakstveidā, ierodoties klātienē un aizpildot atteikuma veidlapu, vai nosūtot Mogo aizpildītu un parakstītu atteikuma veidlapu pa pastu sūtījumā uz Mogo juridisko adresi vai e-pastu uz Mogo e-pasta adresi.

8.3.Ja Līgums noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu Aizņēmējam tiek izsniegta atteikuma veidlapa. Ja Līgums noslēgts attālināti, izmantojot Mājas lapu, lejupielādēt atteikuma veidlapu var šajā saitē https://www.mogo.lv/uploads/mogo_atteikuma_tiesibu_izmantosanas_iesnieguma_veidlapa.pdf .

8.4. Aizņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas, atmaksāt Mogo Neizmaksāto Aizdevuma summu un uzkrātos Procentus. Procentus aprēķina pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas.

8.5. Aizņēmēja atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmēja reģistrācijas apstiprinājuma maksa netiek atmaksāta. Aizņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Neizmaksātās Aizdevuma summas un uzkrāto Procentu samaksu Mogo.

8.6. Atteikuma tiesību neizmantošanas gadījumā Vispārējo noteikumu 8.1.p. noteiktajā termiņā Aizņēmējam nav tiesību atkāpties no Līguma, kaut arī atlīdzinot Mogo zaudējumus.

9. Aizdevuma termiņa pagarināšana

9.1. Aizņēmējam ir tiesības ierosināt Aizdevuma termiņa pagarināšanu, pārskaitot uz Mogo kontu Mogo aprēķināto Pagarināšanas maksu. Aizņēmējam maksājuma mērķī jānorāda: “Aizdevuma termiņa pagarināšana”.

9.2. Pēc Pagarināšanas maksas saņemšanas, Mogo, Aizņēmējam nosūta paziņojumu par Aizdevuma termiņa pagarināšanu vai par atteikumu veikt Aizdevuma termiņa pagarināšanu uz Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi vai īsziņas veidā uz Aizņēmēja norādīto tālruņa numuru. 

9.3. Mogo nav pienākums pamatot tā atteikumu pagarināt Aizdevuma termiņu.

9.4. Gadījumā, ja, Mogo ir atteicis Aizdevuma termiņa pagarināšanu vai maksājuma uzdevuma aile “Maksājuma mērķis” tika aizpildīta nepareizi, Mogo ir tiesīgs saņemto maksājums ieskaitīt Aizņēmēja saistību izpildei Līguma 11.5. punktā minētā secībā. 

9.5. Aizdevuma termiņa pagarinājums stājas spēkā pēc tam, kad Mogo ir pieņēmis lēmumu par Aizdevuma termiņa pagarināšanu un saņēmis Pagarināšanas maksu.

9.7. Veicot Aizdevuma termiņa pagarināšanu, Aizņēmējs atkārtoti apliecina Līguma 3.2. un 4.11. punkta noteikumus.

10. Aizņēmēja tiesības un pienākumi

10.1. Aizņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski informēt Mogo, ja ar tiesas spriedumu ir pasludināts Aizņēmēja maksātnespējas process.

10.2. Aizņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai pretēji Līguma noteikumiem.

10.3. Aizņēmēja pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā informēt Mogo, ja Aizņēmējam vai Aizņēmēja ģimenes loceklim, vai ar Aizņēmēju cieši saistītai personai piešķirts statuss Politiski nozīmīga persona.

10.4. Aizņēmēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc Mogo pieprasījuma iesniegt dokumentu/s, kas apliecina Aizņēmēja ienākumus pēdējo sešu mēnešu laikā.

10.5. Aizņēmējam Līguma darbības ietvaros ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.

10.6. Aizņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski informēt Mogo, ja mainās Aizņēmēja vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, u.c. kontaktinformācija.

10.7. Aizņēmējs apņemas personīgi piedalīties identifikācijas procedūrā klātienē, ja Aizņēmējs ir Politiski nozīmīga persona, Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona, kura mēneša kredīta apgrozījums pārsniedz 3000 euro.

10.8. Ja no Līguma izrietošās Aizņēmēja saistības ir nodrošinātas ar galvojumu, Aizņēmējs pilnvaro Mogo sniegt galviniekam informāciju, kas saistīta ar Līgumu.

11. Saistību izpilde

11.1. Līguma saistību izpilde notiek tajā valūtā, kādā ir sastādīts Grafiks. Ja Aizņēmējs izdara maksājumu citā valūtā, tad Mogo pēc savas izvēles konvertē attiecīgo summu valūtā, kādā ir sastādīts Grafiks, pēc Mogo izvēlētas kredītiestādes valūtas maiņas komerckursa vai pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa maksājuma saņemšanas dienā. Ja pēc attiecīgās summas konvertācijas Aizņēmēja veiktais maksājums nesedz kārtējo maksājumu saskaņā ar Grafiku, Aizņēmējs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā no maksājuma veikšanas brīža dzēst attiecīgo parādu. Jebkurus izdevumus, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem, iemaksām u.c., sedz Aizņēmējs.

11.2. Līgums darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Aizņēmējs ir samaksājis Mogo Neizmaksāto Aizdevuma summu, visu tam pienākošos Procentu summu, Līguma noformēšanas komisiju, kā arī aprēķinātos Līgumsodus (ja tādi tikuši piemēroti). 

11.3. Līgumā noteiktās saistības ir uzskatāmas par izpildītām savlaicīgi, ja to izpilde notikusi ne vēlāk kā saistību izpildes termiņa pēdējā dienā. Maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summa ir ieskaitīta Mogo kontā.

11.4. Pēc jebkuru no Vispārējo noteikumu 13.2.p. minētiem apstākļiem iestāšanās Līgums uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad Mogo nosūtījis Aizņēmējam paziņojumu par Līguma izbeigšanu.

11.5. Maksājumi Līgumā paredzēto saistību izpildei tiek ieskaitīti šādā secībā:

11.5.1. Procentu samaksai;11.5.2. Līguma noformēšanas komisijas un citu Mogo komisiju samaksai;

11.5.3. Aizdevuma (kredīta) summas atmaksai;

11.5.4. Līgumsoda samaksai.

12. Atbildība

12.1. Aizņēmējam ir jāziņo Mogo, ja tiesā ir iesniegts pieteikums par Aizņēmēja maksātnespēju, 1 (vienas) darba dienas laikā no brīža, kad pieteikums iesniegts tiesā.

12.2. Mogo ir tiesīgs piemērot par Līgumā noteikto maksājumu, izņemot Līgumsodu, kavējumu līdz saistību izpildei vai līdz Līguma izbeigšanai Līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, taču ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Neizmaksātās Aizdevuma summas, bet pēc Līguma izbeigšanas Likumiskos procentus.

12.3. Ja Aizņēmējs neizpilda vai pārkāpj Vispārējo noteikumu 14.13.p. noteiktās saistības, Aizņēmējs maksā Mogo Līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Neizmaksātās Aizdevuma summas par katru saistību neizpildes gadījumu.

12.4. Par Vispārējo noteikumu 12.1.p. noteikto Aizņēmēja saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā), Mogo ir tiesīgs piemērot Aizņēmējam Līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Neizmaksātās Aizdevuma summas par katru kavējuma dienu, taču ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Neizmaksātās Aizdevuma summas, bet pēc Līguma izbeigšanas Likumiskos procentus.

12.5. Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma.

12.6. Pusēm Līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Mogo nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Mogo pakalpojumus, lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Mājas lapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

13. Līguma darbības termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana

13.1. Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas brīdī un spēkā līdz pilnīgai Līgumā noteikto Pušu saistību izpildei. 

13.2. Mogo ir tiesīgs, rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no Līguma, ja iestājas jebkurš no šādiem gadījumiem:

13.2.1. Aizņēmējs pilnībā vai daļēji nav veicis termiņā Līgumā vai Mogo rēķinā/paziņojumā par ikmēneša maksājumu noteikto maksājumu vai tā daļu un kavējums ilgst 10 (desmit) dienas;

13.2.2. Aizņēmējs ir pārkāpis jebkuru no sekojošiem Līguma punktiem: 3.2, 10.3., 10.6. vai 11.7.

13.2.3. Aizņēmējs Mogo iesniegtajos dokumentos sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju un šādas informācijas sniegšana/nesniegšana ir ietekmējusi Aizņēmēja saistību izpildi vai Mogo lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu;

13.2.4. galvinieks – juridiska persona, kas galvojis par Aizņēmēja saistībām, kļūst maksātnespējīgs, tiek likvidēts vai neievēro attiecīgā nodrošinājuma līguma noteikumus, un 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Mogo rakstiska brīdinājuma saņemšanas Aizņēmējs nav nodrošinājis citu Mogo pieņemamu galvojumu;

13.2.5. galvinieks – fiziska persona, kas galvojis par Aizņēmēja saistībām, ir miris, tiek pasludināts par promesošu vai pazudušu, kļūst maksātnespējīgs vai neievēro attiecīgā nodrošinājuma līguma noteikumus, un 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Mogo rakstiska brīdinājuma saņemšanas Aizņēmējs nav nodrošinājis citu Mogo pieņemamu galvojumu;

13.2.6. pret Aizņēmēju tiek vērsti Trešo personu pamatoti prasījumi, kuru kopējā summa pārsniedz 20% (divdesmit procentus) no Neizmaksātās Aizdevuma summas;

13.2.7. ja Aizņēmējs nav ievērojis jebkurus citus noteikumus, kas paredzēti jebkurā citā starp Aizņēmēju un Mogo noslēgtajā līgumā, un kuru pārkāpuma rezultātā Mogo ir tiesības vienpusēji atkāpties no šāda līguma;

13.2.8. ar tiesas spriedumu ir pasludināts Aizņēmēja maksātnespējas process;

13.2.9. Aizņēmējs ir miris vai tiek pasludināts par promesošu vai pazudušu.

13.3. Mogo vienpusējas atkāpšanās gadījumā Aizņēmējam ir pienākums 7 (septiņu) darba dienu laikā samaksāt visus Līguma maksājumus līdz Līguma izbeigšanas dienai, kā arī citas naudas summas, kas pienākas Mogo saskaņā ar šo Līgumu.

14. Citi noteikumi

14.1. Ja Līgums noslēgts attālināti, Mogo pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta Līgumu rakstiskā formā uz Aizņēmēja pasta adresi. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Mogo puses.

14.2. Mogo 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Aizņēmēja pieprasījuma saņemšanas nosūta bez maksas Aizņēmējam uz Līgumā vai Aizdevuma pieprasījumā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi Grafiku, kurā norādīti Aizdevuma maksājumi un Procentu maksājumi, kas jāveic Aizņēmējam, un to veikšanas periodi. 

14.3. Aizņēmējam ir tiesības saņemt, ierodoties Klientu apkalpošanas centrā, iepriekš saskaņojot abpusēji pieņemamu tikšanās laiku: (a) Līguma projektu rakstveidā, un (b) informāciju par rezultātiem, ko devusi datubāzes/datubāzu izmantošana, ja atteikumu izsniegt Aizdevumu Mogo pamato ar tajā/tajās iegūtu informāciju.

14.4. Ja Aizņēmējs pieprasa Mogo izsniegt rakstveida informāciju par Aizņēmēja saistību pret Mogo izpildes vēsturi, Mogo sagatavo pieprasīto rakstveida informāciju ne vēlāk kā mēneša laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas un personas identificēšanas, un Mogo ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar rakstveida informācijas sagatavošanu un/vai nosūtīšanu, bet ne vairāk kā EUR 7 (neieskaitot PVN) apmērā par katru šādu rakstveida informāciju. Informāciju par saskaņā ar Līgumu veiktajiem Līguma maksājumiem (maksājumu izraksts) Mogo sniedz Aizņēmējam ne vēlāk kā mēneša laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas un personas identificēšanas, nepieprasot šajā punktā minēto maksājumu (ne biežāk kā divas reizes gadā).

14.5. Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par nolīgtu uzskatāma skaitļu vārdiskā izteiksme. Ja Pamatnoteikumi ir pretrunā ar Vispārējiem noteikumiem, Pamatnoteikumi ir noteicošie.

14.6. Uzraudzības iestāde: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, reģistrācijas Nr.90000068854, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.

14.7. Visas Pušu iepriekšējās sarunas, vienošanās un sarakste zaudē juridisko spēku ar Līguma noslēgšanas brīdi.

14.8. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksu vai e-pastu, uz Aizņēmēja pasta adresi un/vai e-pasta adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Aizdevuma pieprasījumā. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 5. (piektajā) kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.

14.9. Aizņēmējs ir informēts, ka Mogo ir tiesīgs veikt jebkādu Aizņēmēja personas datu apstrādi (reģistrēta Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā), kā arī nodot un saņemt Aizņēmēja datus un citu informāciju no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., Iedzīvotāju reģistra, Valsts Ieņēmumu dienesta uzkrāto informāciju par ienākumiem, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra u.c.) un apstrādāt tos, kuras mērķis to skaitā, bet ne tikai ir kredītspējas un riska novērtēšana, sniegto ziņu atbilstības patiesībai pārbaude, klientu uzskaite, pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un uzturēšana, līguma noslēgšana, un citiem mērķiem saskaņā ar Mogo Privātuma Politiku. 

14.10. Mogo ir tiesības zvanīt un nosūtīt īsziņas (SMS) uz Aizņēmēja norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, nosūtīt e-pasta vēstules uz Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi, kā arī nosūtīt pasta sūtījumus uz Aizņēmēja pasta adresi, lai sasniegtu Aizņēmēju Līguma izpildes ietvaros.

14.11. Aizņēmējs ir informēts, ka finansējums Aizdevuma izsniegšanai Aizņēmējam tiek novirzīts no konkrētu Trešo personu līdzekļiem un līdzekļi no Aizdevuma atmaksas var tikt izmantoti Mogo saistību izpildei pret Trešajām personām, līdz ar to Aizņēmējs apzinās, ka nepieciešamības gadījumā, lai pārbaudītu Mogo un Aizņēmēja saistību izpildi, Mogo var nodot Aizņēmēja personas datus minētajai Trešajai personai.

14.12. Parakstot šo Līgumu Aizņēmējs ir izlasījis un iepazinies ar Mogo Privātuma Politiku, ir informēts par savām kā datu subjekta tiesībām, Mogo apstrādāto datu kategorijām, pamatu un mērķi, iespējām atsaukt dotās piekrišanas un citiem tajā aprakstītajiem noteikumiem.

14.13. Puses apņemas neizpaust Trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos gadījumus.

14.14. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja izteikti rakstveidā un abu Pušu parakstīti vai apstiprināti, vai, ja ir ievērota zemāk norādītā kārtība.

14.14.1. piedāvājumu Līguma grozījumiem Līguma, t. sk. Vispārējo noteikumu redakcijā, kāda ir nosūtīta Aizņēmējam uz Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi, Mogo publicē Mājas lapā un nosūta uz Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi;

14.14.2. Aizņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no piedāvājuma Līguma grozījumiem saņemšanas pieņem vai noraida piedāvājumu, vai rakstveidā sniedz savu pretpiedāvājumu, kuru var apstiprināt vai noraidīt Mogo. Par grozījumiem, kuriem ir pamatots iemesls, kas attiecas uz no Līguma izrietošo maksājumu veikšanu, Mogo informē Aizņēmēju individuāli 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms šo izmaiņu spēkā stāšanās. Ja Aizņēmējs nepiekrīt Aizdevēja piedāvātajiem grozījumiem, spēkā paliek iepriekš Pušu savstarpēji apstiprinātie Līguma noteikumi. Ja atbilde par grozījumu noraidīšanu nav saņemta ilgāk par 30 dienām, Mogo uzskata ka Aizņēmējs piekrīt grozījumu redakcijai. 

14.14.3. Grozījumu rēķina apmaksa nozīmē, ka Aizņēmējs piekrīt Mogo piedāvātajiem Līguma grozījumiem (Līgumam jaunā redakcijā).

14.15. Aizņēmējs nav tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī no Līguma izrietošos prasījumus Trešajām personām bez Mogo rakstiskas piekrišanas.

14.16. Pušu starpā pastāvošie strīdi risināmi Aizņēmējam vispirms vēršoties pie Mogo ar sūdzību vai iesniegumu un mēģinot strīdu atrisināt pārrunu ceļā. Ja pusēm neizdodas atrisināt strīdu pārrunu ceļā, Aizņēmējam ir tiesības vēsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā pie patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāja, Patērētāju strīdu risināšanas komisijā vai tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Strīdu izskatīšanai tiek piemēroti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

14.17. Ja Līgums noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad Līgums tiek sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Mogo un viens pie Aizņēmēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

14.18. Ja Līgums noslēgts attālināti, izmantojot Mājas lapu vai balss telefoniju tad Līgums tiek glabāts Mogo datu bāzē PDF faila formātā. Noslēgtais Līgums datu bāzē tiek glabāts normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kartībā.

14.18. Ja ir veikta Aizdevuma termiņa pagarināšana, Aizņēmēja jaunais Grafiks tiek glabāts Mogo datu bāzē PDF faila formātā, noteiktajā termiņā un kartībā.

14.19.Aizņēmējs piekrīt Mogo tiesībām nodot (cedēt) no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu neierobežotam skaitam trešo personu. Aizņēmējs neiebilst, ka šādā gadījumā Mogo izpauž trešajām personām visu informāciju, kas izriet no Līguma. Aizņēmējs piekrīt un apzinās, ka Mogo nav pienākuma informēt Aizņēmēju par Mogo no Līguma izrietošo prasījumu cesiju trešajām personām.

14.20. Aizņēmējs piekrīt, ka, cedējot trešajām personām no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu, šādām trešajām personām (cesionāriem) ir tiesības cedētos prasījumus vai to daļu cedēt tālāk neierobežotam skaitam trešo personu. Šādā gadījumā trešajām personām (cesionāriem) ir tādas pat tiesības izpaust trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, kā arī informāciju par Aizņēmēju, kādas ir noteiktas Mogo saskaņā ar Līgumu, un nav pienākuma informēt Aizņēmēju par šādu cesiju.

14.21. Aizņēmējs piekrīt, ka no Līguma izrietošo prasījumu cesijas gadījumā Mogo ir tiesības, bet nav pienākums turpināt apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus par labu jaunajiem kreditoriem, darbojoties kā kreditoru aģentam (pilnvarniekam) saskaņā ar Civillikuma 18.nodaļā noteikto. Ja Mogo turpina apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus, Aizņēmējs turpina veikt Līguma maksājumus Mogo uz Mogo kontu vai citu kontu, kas norādīts Mogo paziņojumā Aizņēmējam. Papildus tam, Aizņēmējs piekrīt, ka Mogo nav pienākuma informēt Aizņēmēju par faktu, ka Mogo turpina darboties kā kreditoru aģents (pilnvarnieks). Ja Mogo cedē no Līguma izrietošos prasījumus trešajām personām, neturpinot apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus, tad Aizņēmējs turpina veikt Līguma maksājumus uz jauno kreditoru kontiem, kas norādīt Mogo paziņojumā Aizņēmējam.

14.22. Aizņēmējs piekrīt, ka Mogo, piedāvājot (reklamējot) Trešajām personām iespēju cedēt tām no Līguma izrietošos prasījumus, ir tiesīgs publiski izpaust trešajām personām, tajā skaitā ievietojot Mājas lapā, šādu ar Aizņēmēju saistītu informāciju: Aizņēmēja dzimumu, atrašanās vietu, ikmēneša neto ieņēmumus, izdevumus, kredītvēsturi un citu ar Aizņēmēju saistītu informāciju. Publiski izpaužot (reklamējot) iespēju cedēt no Līguma izrietošos prasījumus, Mogo apņemas publiski neizpaust Aizņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un adresi.

14.23. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevuma maksājums var tikt izmantots Aizdevēja saistību izpildei pret Trešajām personām, līdz ar to Aizņēmējs apzinās, ka nepieciešamības gadījumā, lai pārbaudītu Mogo un Aizņēmēja saistību izpildi, Mogo var nodot datus minētajai Trešajai personai.