Līguma noteikumi

Līguma noslēgšana

 • Pirms līguma noslēgšanas Līzinga ņēmējam ir jāpārbauda transportlīdzekļa (turpmāk - TL) kvalitāte un tiesiskais statuss;
 • Ja TL pēc pēdējās tehniskās apskates ir radušies bojājumi, kas pēc tam nav novērsti, vai tas ir cietis ceļu satiksmes negadījumā un ar TL nav atļauts braukt, tad par to jāinformē Mogo pirms līguma noslēgšanas;
 • Līgums stājas spēkā (uzskatāms par noslēgtu):

          (1)   ja līgums tiek noslēgts uz vietas Mogo klientu apkalpošanas centrā – kad līgumu ir parakstījis gan Mogo, gan Līzinga ņēmējs;
          (2)   ja atgriezeniskā līzinga līgums tiek noslēgts attālināti (Mogo mājaslapā) – pēc tam, kad Līzinga ņēmējs ar reģistrācijas komisijas vismaz 0,01 EUR apmērā samaksu Mogo apstiprinājis līguma noteikumus un pēc reģistrācijas komisijas saņemšanas Mogo ir pieņēmis lēmumu piešķirt Līzinga ņēmējam līzingu. 

 • Līzings uzskatāms par izsniegtu ar brīdi, kad Mogo ir pārskaitījis TL pirkuma maksu TL īpašniekam (pārdevējam) finanšu līzinga gadījumā vai Līzinga ņēmējam atgriezeniskā līzinga gadījumā;
 • Līguma noslēgšanas rezultātā par TL īpašnieku kļūst Mogo. Līzinga ņēmējs kļūst pat TL turētāju un lietotāju. Pēc līzinga nomaksas TL tiek pārreģistrēts uz Līzinga ņēmēja vārda.

Līzinga ņēmēja pienākumi

 • Ja līguma darbības laikā TL nav iespējams lietot, tas nekādā veidā neatbrīvo Līzinga ņēmēju no pienākuma veikt līguma maksājumus;
 • Aizliegts TL pārdot bez Mogo piekrišanas (pirms TL pārdošanas jāpabrīdina un jāiegūst Mogo piekrišana) vai nodot lietošanā trešajām personām, izņemot savus ģimenes locekļus (bērnus, laulātos, vecākus).
 • Līguma darbības laikā Līzinga ņēmējam:

          (1)  uz sava rēķina jāveic visi TL remontdarbi, lai tas būtu labā stāvoklī, tajā skaitā jāseko līdzi, lai laicīgi tiktu veiktas visas garantijas vai tehniskās apkopes, kā arī savlaicīgi jāiziet tehniskā apskate;

          (2)  jānomaksā visi ar TL saistītie maksājumi un piespriestie administratīvie sodi;

          (3)  aizliegs veikt TL pārbūves bez Mogo rakstiskas piekrišanas;

          (4)  3 (trīs) darba dienu laikā pēc Mogo pieprasījuma jāuzrāda TL, TL tehniskā pase, apdrošināšanas polise u.c.;

          (5)  jāinformē Mogo, ja TL tiek nozagts, bojāts u.tml., ja nozaudē TL tehnisko pasi, ja tiesā iesniedz Līzinga ņēmēja maksātnespējas pieteikumu, ja mainās pasta vai e-pasta adrese;

          (6)  aizliegts izbraukt TL ārpus Latvijas bez Mogo izsniegtas pilnvaras.

Atbildība un saistību nepildīšana

 • Atbildība par maksājumu kavējumu fiziskām personām – līgumsods 0,5% apmērā no kavētā maksājuma summas, līdz kavētā maksājuma apmaksai, taču ne vairāk par 10% no neizmaksātās TL vērtības.
 • Atbildība par maksājumu kavējumu juridiskām personām – nokavējuma procenti 0,5% apmērā no kavētā maksājuma, līdz kavētā maksājuma apmaksai, taču ne vairāk par 10% no neizmaksātās TL vērtības.
 • Atbildība par būtisku saistību izpildes kavējumu (TL un/vai tā dokumentu neuzrādīšanu, Mogo neinformēšanu par TL zādzību, bojājumiem u.tml., par savlaicīgu neziņošanu par tiesā iesniegtu Līzinga ņēmēja maksātnespējas pieteikumu, OCTA apdrošināšanas neveikšanu, ) – līgumsods 0,5% apmērā no neizmaksātās TL vērtības, taču ne vairāk par 10% no neizmaksātās TL vērtības.
 • Atbildība par būtiskāko saistību neizpildi - līgumsods no kopējās līzinga summas:

          (1)    1% par patiesas informācijas nesniegšanu par TL stāvokli, TL bojāšanu vai remontdarbu neveikšanu, TL neatbilstošu ekspluatāciju, TL tehniskās apskates neiziešanu, TL tehniskās vai garantijas apkopes neveikšanu, ar TL saistīto maksājumu un administratīvo sodu nenomaksāšanu, TL pārbūves veikšanu, TL dokumentu nozaudēšanu, neatjaunošanu vai neuzrādīšanu Mogo, apdrošināšanas noteikumu neievērošanu, TL neatjaunošanu apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanas gadījumā, kā arī no līguma izrietošās informācijas izpaušanu trešajām personām;

          (2)    5% par Īpašo noteikumu pārkāpšanu, TL pārdošanu bez Mogo atļaujas vai nodošanu trešajai personai un OCTA apdrošināšanas neveikšanu, TL neatgriešanu Mogo līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā.

Apdrošināšana

 • Visā līguma darbības laikā TL jābūt aktīvai OCTA . 5 (piecas) dienas pirms polises beigām Mogo jāiesniedz jaunā polises kopija. Ja apdrošināšanu Līzinga ņēmēja vietā veic Mogo, tad Līzinga ņēmējs – juridiskā persona papildus 5% līgumsodam atlīdzina Mogo visus izdevumus un komisijas maksu 28 EUR (neieskaitot PVN).

Līzinga līguma un saistību izbeigšanas kārtība

 • Līzinga ņēmējam ir tiesības izpirkt TL pirms termiņa, 3 (trīs) dienas iepriekš brīdinot Mogo. Izpirkuma summa atbilst neizmaksātajai TL vērtībai, ieskaitot PVN, un uzkrātajiem procentiem.
 • Līzinga ņēmējs var vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā (likumiskās atteikuma tiesības). Šādā gadījumā reģistrācijas apstiprinājuma maksa netiek atmaksāta, kā arī jāsedz visas pārreģistrācijas izmaksas CSDD un uzkrātie procenti par līzinga izmantošanas dienām.
 • Mogo tiesības vienpusēji lauzt līgumu:

          (1) ja kavē maksājumus ilgāk par 10 dienām;

          (2) ja TL nozagts vai gājis bojā un vietā nav cita nodrošinājuma;

          (3) ja sniegta nepatiesa informācija, lai saņemtu līzingu;

          (4) TL vērtība Līzinga ņēmēja darbību (vai tieši pretēji – bezdarbības) dēļ zaudē savu vērtību par vairāk kā 10% un starpība nav atmaksāta Mogo;

          (5) Līzinga ņēmējs nepilda būtiskus noteikumus un nenovērš šādu pārkāpumu pēc brīdinājuma;

          (6) ja ir trešo personu prasības, kas pārsniedz 20% no neatmaksātās līzinga summas;

          (7) nav apmaksāti administratīvie sodi, kas kopā pārsniedz EUR 140;

          (8) ja Mogo lauž kādu citu ar Līzinga ņēmēju noslēgtu līgumu;

          (9) ja TL nav apdrošināts;

          (10) ja ar tiesas spriedumu pasludināts Līzinga ņēmēja maksātnespējas process;

          (11) ja galvinieks kļūst maksātnespējīgs vai neievēro galvojuma līguma noteikumus un Līzinga ņēmējs vietā nepiedāvā citu pieņemamu nodrošinājumu.

 • Ja Mogo atkāpjas no līguma, Līzinga ņēmējs nekavējoties atgriež Mogo TL un 7 (septiņu) darba dienu laikā samaksā visus nenomaksātos maksājumus.
 • Ja Līzinga ņēmējs līgumā noteiktajos gadījumos nepārreģistrē TL atpakaļ uz sava vārda, tad Mogo ir tiesības to noņemt no uzskaites.

Iepazīsties ar pilniem līguma nosacījumiem šeit Līzinga paraugs, kā arī ar Eiropas patēriņa standartinformāciju.