Līguma noteikumi

VISPĀRĒJIE FINANŠU LĪZINGA LĪGUMA NOTEIKUMI 

1. Definīcijas

Akts

Transportlīdzekļa turējuma nodošanas - pieņemšanas akts, kas tiek noslēgts starp Mogo, Pārdevēju un Līzinga ņēmēju.

Līguma maksājumi

Līzinga ņēmēja maksājumi Mogo, kas ietver Līguma noformēšanas komisiju, Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumus, Procentus, Līgumsodus, kā arī citus Līgumā noteiktos maksājumus.

Amortizācijas metode

Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi ir vienādi visos Līzinga termiņa mēnešos.

Līgums

šis Līzinga ņēmēja un Mogo starpā noslēgtais finanšu līzinga līgums ar visiem tā pielikumiem un grozījumiem.

Anuitātes metode

Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumu un Procentu maksājumu kopsummas ir vienādas visos Līzinga termiņa mēnešos.

Līgumsods

Vispārējos noteikumos noteiktais līgumsods, kas Līgumā noteiktajos gadījumos līdz Līguma izbeigšanai tiek aprēķināts par Līgumā noteikto pienākumu neizpildi vai izpildes kavējumu.

Apdrošinātājs

juridiska persona, kura apdrošina Transportlīdzekli.

Līguma noformēšanas komisija

Pamatnoteikumos norādītā komisija par Līzinga pieprasījuma izskatīšanu un Līguma noformēšanu.

Bullet metode

Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi tiek samaksāti vienā maksājumā Līzinga termiņa pēdējā datumā.

Līzinga kopējās izmaksas

saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido Līzinga summa, Līguma noformēšanas komisija, Procenti un visas izmaksas, kas Līzinga ņēmējam jāmaksā saistībā ar Līgumu un kas Mogo ir zināmas. Līzinga kopējo izmaksu aprēķinā nav iekļautas Transportlīdzekļa apdrošināšanas izmaksas (OCTA, KASKO) un izmaksas, kas saistītas ar Transportlīdzekļa pārreģistrāciju CSDD uz Mogo vārda, kā arī citi Pamatnoteikumos norādītie Papildus maksājumi.

CSDD

valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003345734, juridiskā adrese: Miera ielā 25, Rīgā, LV-1001.

Līzinga ņēmējs

Pamatnoteikumos norādītā persona vai vairākas personas. Ja Pamatnoteikumos ir norādītas vairākas personas, tad termins “Līzinga ņēmējs” vienskaitlī ietver daudzskaitli, šādas personas ir solidāri atbildīgas par šajā Līgumā ietverto saistību izpildi un Mogo ir tiesības pēc sava ieskata prasīt visas saistības izpildījumu no visiem Līzinga ņēmējiem vai tikai no dažiem vai viena.

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija - saskaņā ar 2008. gada 23. aprīļa Eiropas parlamenta un padomes direktīvu par patēriņa kredītlīgumiem 2008/48/EK apstiprināta standarta veidlapa svarīgākās informācijas sniegšanai patērētājam pirms līguma noslēgšanas, dažādu kredītpakalpojumu piedāvājumu salīdzināšanai gan kredīta izsniegšanai Latvijas Republikā, gan ārzemēs.

Līzinga ņēmēja pasta adrese

Līzinga ņēmēja deklarētās dzīvesvietas adrese un/vai Vispārējo noteikumu 4.12.p. kārtībā Mogo sniegtā Līzinga ņēmēja faktiskās dzīvesvietas adrese.

Gada procentu likme (GPL)

Procentu likme, kas aprēķināta saskaņā ar spēkā esošiem MK Noteikumiem un tiek norādīta Pamatnoteikumos. Aprēķinot GPL, tiek pieņemts, ka sākotnēji noteiktā Procentu likme tiek nofiksēta uz visu Līzinga termiņu, maksājumi tiek veikti ik mēnesi saskaņā ar Grafiku. Aprēķinā tiek ņemtas vērā visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma noformēšanu Mogo. Aprēķinā netiek ņemti vērā Pamatnoteikumos norādītie Papildus maksājumi, Pagarināšanas maksa, Līgumsodi un apstiprinājuma maksa par Līguma izmaiņām.

Līzinga pieprasījums

atbilstoši Vispārējo noteikumu 3¹. vai 3².nodaļai Mājas lapā vai Klientu apkalpošanas centrā noformēts Līzinga ņēmēja izteikts pieteikums saņemt no Mogo Līzingu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Garantijas vēstule

Mogo garantijas vēstule Pārdevējam par Pirkuma maksas samaksu, kas izsniegta saskaņā ar Pirkuma līguma noteikumiem.

Līzinga (kredīta) summa

Pamatnoteikumos noteiktā līzinga summa, ko Mogo izsniedz Līzinga ņēmējam, kas kopā ar Pirmo iemaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem tiek pārskaitīta vai izmaksāta Pārdevējam Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksai un ko Līzinga ņēmējam ir pienākums atmaksāt Mogo saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Grafiks

Pamatnoteikumos norādītais vai saskaņā ar Līguma noteikumiem no jauna sastādītais Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumu un Procentu maksājumu grafiks.

Līzinga termiņš

Pamatnoteikumos norādītais termiņš, kura laikā Līzinga ņēmējam ir tiesības lietot Transportlīdzekli un pienākums maksāt Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumu un Procentu maksājumus. Ja Pusēm vienojoties, tiek pagarināts Līzinga termiņš vai noteikts cits Līguma maksājuma veikšanas datums, attiecīgi tiek pārcelts arī Līzinga termiņš, par ko Puses sastāda jaunu Grafiku, kas veido Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Grafika sastādīšanas metode

Anuitātes, Amortizācijas vai Bullet metode.

Līzings

Transportlīdzekļa noma ar izpirkumu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

KASKO apdrošināšanas polise

apdrošināšanas polise, kas apliecina, ka ir noslēgts apdrošināšanas līgums par Transportlīdzekļa apdrošināšanu pret bojājumiem un zādzību.

Mājas lapa

Mogo interneta mājas lapa ar adresi www.mogo.lv.

Klientu apkalpošanas centrs

Mogo struktūrvienība, kurā tiek sniegti Mogo pakalpojumi.

Mogo

akciju sabiedrība „mogo”, vienotais reģistrācijas Nr. 50103541751, juridiskā adrese: Skanstes iela 50 , Rīga, LV-1013, Latvija.

Kopējā summa, kas jāmaksā Līzinga ņēmējam

saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido Transportlīdzekļa pirkuma maksa un visas izmaksas, kas Līzinga ņēmējam jāmaksā saistībā ar Līgumu.

Procenti

atlīdzība par finansējuma izlietošanu, kas tiek aprēķināta no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības līdz Līguma izbeigšanai.

Labvēlības periods

2 (divu) mēnešu periods no Līguma noslēgšanas, kura laikā Līzinga ņēmējam tiek aprēķināti Procenti, bet nav jāveic Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi un Procentu maksājumi.

MK Noteikumi

spēkā esošie Latvijas Republikas 2016.gada 25.oktobra Ministru Kabineta noteikumi Nr.691 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”

Likumiskie procenti

atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem noteikti procenti, kuru apmērs uz Līguma noslēgšanu ir 6% gadā un kas tiek aprēķināti pēc Līguma izbeigšanas.

Mogo banka un konts

Mogo banka un konts, kas norādīts Pamatnoteikumos vai Līzinga ņēmējam nosūtītajā rēķinā/paziņojumā par ikmēneša maksājumu.

OCTA

Transportlīdzekļa sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana Transportlīdzekļa īpašnieka vārdā.

Neizmaksātā Transportlīdzekļa vērtība

Transportlīdzekļa vērtība uz konkrētu brīdi, ko veido starpība starp Līzinga summu un Līzinga ņēmēja veiktajiem Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumiem.

Pagarināšanas maksa

samaksa Mogo par Līzinga termiņa pagarināšanu, kuras apmēru Mogo nosaka un piedāvā Līzinga ņēmējam saskaņā ar Vispārējo noteikumu 10.2.p.

Pirmā iemaksa

naudas summa, kas atbilst Līzinga ņēmēja dalībai Transportlīdzekļa pirkuma darījumā un ir Līgumā uzņemto Līzinga ņēmēja saistību izpildījuma nodrošinājums.

Papildus nodrošinājums

Pamatnoteikumos norādītais Līgumā noteikto Līzinga ņēmēja saistību izpildes nodrošinājums papildus Transportlīdzeklim.

Procentu likme

Pamatnoteikumos norādītā fiksētā procentu likme.

Pamatnoteikumi

Līguma I daļa.

Puse/s

Līzinga ņēmējs vai/un Mogo

Pārdevējs

persona, no kuras Līzinga ņēmējs iegādājas Transportlīdzekli.

Tehniskā apskate

Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate CSDD, kas jāveic visiem Latvijas Republikas 2004.gada 29.aprīļa Ministru Kabineta noteikumu Nr.466 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” minētajiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem.

Patiesais labuma guvējs

kuras vārdā, labā, interesēs tiek noslēgts Līgums un tā ir vismaz: attiecībā uz juridiskajām personām - fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē attiecība uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).

Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi

Līzinga ņēmēja ikmēneša maksājumi Mogo par Transportlīdzekli un tā lietošanu, kas ietver arī Līzinga ņēmēja veikto Pirmo iemaksu, ja tāda ir.

Politiski nozīmīga persona

persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

Transportlīdzekļa pirkuma cena

Pamatnoteikumos norādītā Transportlīdzekļa cena, kas sastāv no Līzinga summas un Pirmās iemaksas.

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis

persona, kura ir Politiski nozīmīgas personas: laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu. Bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, vecāks, vecvecāks vai mazbērns, brālis vai māsa.

Transportlīdzeklis

Pamatnoteikumos norādītais transportlīdzeklis vai kuģošanas līdzeklis (vai vairāki transportlīdzekļi vai kuģošanas līdzekļi), kuru Mogo pēc Līzinga ņēmēja norādījuma saskaņā ar Līguma un Pirkuma līguma noteikumiem iegādāsies no Pārdevēja un kas tiks nodots Līzinga ņēmēja turējumā un lietošanā, bet pēc Līguma saistību izpildes – īpašumā, Līgumā noteiktajā kārtībā. Turpmāk un iepriekš Līguma tekstā termins Transportlīdzeklis lietots gan attiecībā uz vienu transportlīdzekli vai kuģošanas līdzekli, gan uz visiem.

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona

fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no Politiski nozīmīgajām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots Politiski nozīmīgas personas labā.

Trešā persona

jebkura persona, kura nav Līguma puse.

Privātuma Politika

Mogo izstrādāta privātuma politika, kurā aprakstīta kārtība kādā Mogo apstrādā klientu, tai skaitā, Līzinga ņēmēja, personas datus. Privātuma Politika pieejama (www.mogo.lv) vai jebkurā Mogo klientu apkalpošanas vietā.

Vispārējie noteikumi

Līguma II daļa.

 

 

 

 

2. Līguma priekšmets
2.1. Mogo apņemas iegūt īpašumā Līzinga ņēmēja izraudzītu Transportlīdzekli no Līzinga ņēmēja izraudzīta Pārdevēja un piešķirt Līzinga ņēmējam tiesības turēt, lietot (nomāt) un izpirkt Transportlīdzekli, bet Līzinga ņēmējs apņemas pieņemt Transportlīdzekli līzingā – nomā ar tiesībām to izpirkt, kā arī samaksāt Līguma maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem.
2.2. Līzinga ņēmējs apliecina, ka patstāvīgi, pēc saviem ieskatiem ir izvēlējies Transportlīdzekli un apzinās, ka Transportlīdzeklis ir lietots.
2.3. Līzinga ņēmēja uzdevumā Mogo iegādājas uz sava vārda Līzinga ņēmēja izvēlēto Transportlīdzekli par Transportlīdzekļa pirkuma cenu, kas atbilst Līzinga summas un Pirmās iemaksas summai, ja Līzinga ņēmējs ir izpildījis Līgumā paredzētos priekšnoteikumus Līzinga summas saņemšanai.

3. Līzinga pieprasījums 
3.1. Pirms Līzinga pieprasījuma iesniegšanas Līzinga ņēmējs var iepazīties ar Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju.
3.2. Lai iesniegtu Līzinga pieprasījumu un noslēgtu Līgumu, Līzinga ņēmējam ir jāatbilst, un Līzinga ņēmējs apliecina, ka tas visā Līguma darbības laikā atbildīs šādiem kritērijiem:
3.2.1. Līzinga ņēmējs ir fiziska persona;
3.2.2. Līzinga ņēmējs ir vecumā no 18 līdz 75 gadiem;
3.2.3. Līzinga ņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā;
3.2.4. Līzinga ņēmējs ir Patiesais labuma guvējs;
3.2.5. Līzinga pieprasījuma iesniegšanas laikā un Līguma noslēgšanas laikā Līzinga ņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmē.

3¹. Līzinga pieprasījuma iesniegšana Klientu apkalpošanas centrā
3.3. Lai noslēgtu Līgumu, Līzinga ņēmējs iesniedz Mogo Līzinga pieprasījumu, aizpildot to Klientu apkalpošanas centrā.

3². Līzinga pieprasījuma iesniegšana Mājas lapā
3.4. Lai noslēgtu Līgumu, Līzinga ņēmējs Mājas lapā aizpilda Līzinga pieprasījumu, norādot tajā visas pieprasītās ziņas. Apstiprinot Mājas lapā aizpildīto Līzinga pieprasījumu, Līzinga ņēmējs to iesniedz Mogo un piekrīt Vispārējo noteikumu 17.9.p. un 17.10.p. noteiktajai personas datu apstrādei.
3.5. Iesniedzot Līzinga pieprasījumu Līzinga ņēmējs apliecina, ka Līzinga ņēmējam ir atvērts konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ar kuru un ar tajā esošajiem naudas līdzekļiem, ja tādi tur ir, tas ir tiesīgs brīvi rīkoties.

4. Līzinga piešķiršana un Līguma noslēgšana 
4.1. Mogo ir tiesīgs atteikt Līzinga piešķiršanu Līzinga ņēmējam, par to informējot Līzinga ņēmēju. Mogo nav pienākums pamatot tā atteikumu piešķirt Līzingu. Ja Līzinga piešķiršanas atteikums pamatots ar parādnieku datu bāzē iegūtām ziņām, Mogo nekavējoties un bez maksas informē Līzinga ņēmēju par šo faktu un izmantotās datu bāzes ziņām.
4.2. Līzinga ņēmējam ir tiesības pieteikties Līzingam neierobežotu reižu skaitu. Mogo ir tiesības neizskatīt Līzinga pieprasījumu un nepieņemt Lēmumu par Līzinga piešķiršanu, ja Līzinga ņēmējs ir pārkāpis kādu no iepriekš ar Mogo noslēgto līzinga līgumu noteikumiem.
4.3. Pirms Pirkuma līguma noslēgšanas Līzinga ņēmējam ir pienākums pārliecināties par Transportlīdzekļa kvalitāti un atbilstību Līzinga ņēmēja prasībām un pārbaudīt Transportlīdzekļa tiesisko statusu. Mogo neatbild par Transportlīdzekļa kvalitāti un tā atbilstību Līzinga ņēmēja prasībām, kā arī par Pārdevēja Pirkuma līgumā paredzēto saistību pienācīgu izpildi.
4.4. Līzinga ņēmējs samaksā Līguma noformēšanas komisiju 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, pārskaitot to uz Mogo kontu. Ja šajā termiņā Līzinga ņēmējs nav samaksājis Mogo Līguma noformēšanas komisiju, Mogo ir tiesīgs, rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no Līguma vai Mogo pievieno Līguma noformēšanas komisiju Neizmaksātajai Transportlīdzekļa vērtībai, ko Līzinga ņēmējs samaksā Mogo saskaņā ar Grafiku vai nu kopā ar pirmo Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumu, vai sadalot vienādos maksājumos, kas tiek pieskaitīti katram Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumam.

4¹. Līzinga piešķiršana un Līguma noslēgšana Klientu apkalpošanas centrā
4.5. Nekavējoties pēc tam, kad Mogo ir saņēmis un izvērtējis Līzinga pieprasījumu un iepazinies ar Transportlīdzekļa vērtību, Mogo pieņem lēmumu par Līzinga piešķiršanu un informē par to Līzinga ņēmēju.
4.6. Vispārējie noteikumi netiek parakstīti, un tie Līzinga ņēmējam tiek nosūtīti uz Līzinga ņēmēja e-pasta adresi 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, kā arī Līzinga ņēmējam tie jebkurā laikā ir pieejami Mogo interneta vietnē www.mogo.lv. Gadījumā, ja Puses paraksta arī Vispārējos noteikumus, tad Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas Pamatnoteikumus un Vispārējos noteikumus, un Vispārējie noteikumi uz Līzinga ņēmēja e-pastu tiek sūtīti pēc Mogo izvēles.
4.7. Pēc Līguma noslēgšanas Līzinga ņēmējs samaksā Mogo Pirmo iemaksu Mogo izrakstītajā rēķinā norādītajā datumā.
4². Līzinga piešķiršana un Līguma noslēgšana Mājas lapā
4.8. Nekavējoties pēc tam, kad Mogo ir saņēmis un izvērtējis Līzinga pieprasījumu un iepazinies ar Transportlīdzekļa vērtību, Mogo noformē Līzinga piedāvājumu un informē par to Līzinga ņēmēju vienā no šādiem veidiem:
4.8.1. zvanot Līzinga ņēmējam uz Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja tālruņa numuru un informējot Līzinga ņēmēju par piedāvāto Līzinga summu, Pirmo iemaksu, Līzinga termiņu, GPL un Kopējo summu, kas jāmaksā Līzinga ņēmējam Mogo;
4.8.2. nosūtot Līzinga ņēmējam uz Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja e-pasta adresi Līzinga piedāvājumu un Līgumu.
4.9. Līguma noslēgšanai un Transportlīdzekļa pieņemšanai pēc Vispārējo noteikumu 4.8.p. minētā piedāvājuma saņemšanas Līzinga ņēmējs apstiprina Mogo piedāvājumu, no Līzinga ņēmēja konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē, pārskaitot uz Mogo kontu Pirmo iemaksu un maksājuma mērķī norādot „piekrītu līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) noteikumiem”.
4.10. Pēc Pirmās iemaksas saņemšanas atbilstoši Vispārējo noteikumu 4.9.p. Mogo identificē Līzinga ņēmēju, pārliecinās par Līzinga ņēmēja maksātspēju un pieņem lēmumu par Līzinga piešķiršanu Līzinga ņēmējam. Mogo informē Līzinga ņēmēju par tā pieņemto lēmumu vienā no Vispārējo noteikumu 4.8.p. norādītajiem veidiem.
4.11. Ja Mogo atsaka Līzinga ņēmējam piešķirt Līzingu, Līgums atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu. Šādā gadījumā Mogo atmaksā Līzinga ņēmējam Pirmo iemaksu 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma par atteikumu piešķirt Līzingu pieņemšanas brīža uz kontu, no kura Pirmā iemaksa ir pārskaitīta Mogo.
4.12. Ja Mogo ir pieņēmis lēmumu par Līzinga piešķiršanu Līzinga ņēmējam, tad sarunas laikā vai nosūtot Mogo atbildi uz Mogo e-pasta vēstuli Līzinga ņēmējs sniedz Mogo informāciju par Līzinga ņēmēja deklarētās un/vai faktiskās dzīvesvietas adresi, uz kuru nosūtāma pilnvara Mogo vārdā veikt visas darbības, kas nepieciešamas Transportlīdzekļa pieņemšanai no Pārdevēja un Akta parakstīšanai.  
4.13. Līgums redakcijā, kāda ir nosūtīta Līzinga ņēmēja uz Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja e-pasta adresi, stājas spēkā brīdī, kad Mogo ir pieņēmis lēmumu piešķirt Līzinga ņēmējam Līzingu un informējies par to Līzinga ņēmēju Vispārējo noteikumu 4.10.p. noteiktajā kārtībā.
4.14. Vispārējos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniegts Līzinga pieprasījums un Pirmās iemaksas samaksa apliecina, ka Līzinga ņēmējs vēlas saņemt Līzingu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

5. Transportlīdzekļa iegāde un pieņemšana
5.1. Pēc tam, kad Līzinga ņēmējs ir samaksājis Pirmo iemaksu un Mogo ir pieņēmis lēmumu par Līzinga piešķiršanu Līzinga ņēmējam, tiek noslēgts Pirkuma līgums. Parakstot Līgumu, Līzinga ņēmējs ir piekritis Pirkuma līguma noteikumiem.
5.2. 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pirkuma līguma noslēgšanas Mogo (a) izsniedz personīgi Pārdevējam vai nosūta Pārdevējam uz Pirkuma līgumā norādīto Pārdevēja adresi pilnvaru Mogo vārdā veikt visas darbības, kas nepieciešamas Mogo kā Transportlīdzekļa īpašnieka un Līzinga ņēmēja kā Transportlīdzekļa turētāja reģistrācijai CSDD un (b) izsniedz personīgi Līzinga ņēmējam vai nosūta Līzinga ņēmējam uz Līzinga ņēmēja adresi pilnvaru Mogo vārdā veikt visas darbības, kas nepieciešamas Transportlīdzekļa pieņemšanai no Pārdevēja un Akta parakstīšanai.
5.3. Transportlīdzekļa piegādes termiņi, vieta un citi Transportlīdzekļa pirkšanas un pārdošanas noteikumi tiek noteikti Pirkuma līgumā.
5.4. Mogo iegūst īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli un Mogo nodod, bet Līzinga ņēmējs pieņem un iegūst uz Līguma noteikumiem faktiskajā valdījumā un lietošanā Transportlīdzekli brīdī, kad Mogo, Līzinga ņēmējs un Pārdevējs ir parakstījuši Aktu saskaņā ar Pirkuma līguma noteikumiem.
 
6. Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksa
6.1. Pārdevējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Vispārējo noteikumu 5.2.p. minēto pilnvaru saņemšanas vai nosūtīšanas reģistrē CSDD Mogo kā Transportlīdzekļa īpašnieku un Līzinga ņēmēju kā Transportlīdzekļa turētāju.
6.2. Mogo izsniedz Pārdevējam Garantijas vēstuli 2 (divu) darba dienu laikā pēc tam, kad tiek izpildīti visi zemāk minētie noteikumi:
6.2.1. Pārdevējs ir reģistrējis Transportlīdzekli CSDD uz Mogo vārda, kā Transportlīdzekļa turētāju norādot Līzinga ņēmēju, un, ja tas ir paredzēts Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi”, Līzinga ņēmējs ir iesniedzis Mogo CSDD izdotu Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju, kurā noteikts, ka Mogo ir reģistrēts kā īpašnieks un Līzinga ņēmējs kā turētājs, uzrādot Mogo dokumenta oriģinālu;
6.2.2. Līzinga ņēmējs ir iesniedzis Mogo vienu Transportlīdzekļa rezerves atslēgas komplektu, ja tas ir paredzēts Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi”;
6.2.3. Līzinga ņēmējs ir iesniedzis Mogo tā pieprasītos dokumentus, kas apliecina, ka Transportlīdzeklis ir apdrošināts saskaņā ar Līguma noteikumiem;
6.2.3. ja tas ir paredzēts Pamatnoteikumu sadaļā, ir parakstīts un spēkā stājies Papildus nodrošinājuma līgums 
6.2.4. ir izpildīti citi Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” ietvertie priekšnoteikumi Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksai.
6.3. Transportlīdzekļa pirkuma cena Pārdevējam tiek samaksāta, pārskaitot to uz Pārdevēja kontu vai samaksājot to Pārdevējam vai tā norādītajai personai skaidrā naudā Klientu apkalpošanas centrā vai kredītiestādē, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs vai Līzinga ņēmējs ir iesniedzis Mogo spēkā stājušos Aktu.
6.4. Uzskatāms, ka Līzinga ņēmējs ir saņēmis saskaņā ar Līgumu piešķirto Līzinga summu ar brīdi, kad Mogo ir pārskaitījis Pārdevējam Transportlīdzekļa pirkuma cenu vai Transportlīdzekļa pirkuma cena ir samaksāta Pārdevējam vai tā norādītajai personai skaidrā naudā.
6.5. Mogo ir tiesības Transportlīdzekļa pirkuma cenu nesamaksāt šādos gadījumos:
6.5.1. ja Pārdevējs un/vai Līzinga ņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Vispārējo noteikumu 5.2.p. minēto pilnvaru izsniegšanas vai nosūtīšanas nav izpildījis Vispārējo noteikumu 6.1. vai 6.2.p. minētos pienākumus;
6.5.2. ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Garantijas vēstules saņemšanas Pārdevējs un/vai Līzinga ņēmējs nav iesnieguši Mogo spēkā stājušos Aktu; vai
6.5.3. uz Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksas brīdi Transportlīdzeklis ir apgrūtināts ar Trešo personu lietu tiesībām, aizliegumiem, ierobežojumiem vai prasījumiem, kas varētu apgrūtināt Mogo tiesību izlietošanu.
6.6. Līguma 6.5.p. noteiktajos gadījumos uzskatāms, ka Līgums un Pirkuma līgums ir izbeigts un Līzinga ņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas pārreģistrē Transportlīdzekli CSDD uz Pārdevēja vārda. Ja Līzinga ņēmējs minētā termiņa ietvaros nepārreģistrē Transportlīdzekli CSDD uz Pārdevēja vārda, Mogo ir tiesības veikt minēto pārreģistrāciju Līzinga ņēmēja vietā. Šajā punktā noteiktajā gadījumā Mogo atmaksā Līzinga ņēmējam Pirmo iemaksu, no kuras ieturēti Mogo izdevumi par Transportlīdzekļa pārreģistrāciju CSDD uz Pārdevēja vārda (ja tādi radušies), 5 (piecu) dienu laikā no Transportlīdzekļa pārreģistrēšanas brīža CSDD uz kontu, no kura Pirmā iemaksa ir pārskaitīta Mogo.
 
7. Līguma maksājumi
7.1. Līzinga ņēmējs apņemas veikt Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumus un Procentu maksājumus Grafikā noteiktos termiņos, apmēros un valūtā. Par Līguma maksājumiem Mogo sagatavo un iesniedz Līzinga ņēmējam rēķinus/paziņojumus par ikmēneša maksājumu. Pusēm vienojoties, var tikt sastādīts jauns Grafiks, nosakot citu Līguma maksājuma veikšanas datumu.
7.2. Līzinga ņēmējs samaksu veic ar pārskaitījumu uz Mogo kontu.
7.3. Līzinga ņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu ar pārskaitījumu saskaņā ar Līgumu, pārskaitījuma mērķī norādīt Līguma numuru.
7.4. Ja Līzinga ņēmējs veic maksājumu neatbilstoši Vispārējo noteikumu 7.3.p. noteikumiem, tad Mogo ir tiesības šādu maksājumu uzskatīt par nesaņemtu līdz tā identifikācijas brīdim. Iestājoties Līguma 7.4.punktā minētajiem apstākļiem Mogo apņemas informēt par to Līzinga ņēmēju vienā no Līguma 4.8.punktā minētajiem saziņas veidiem.
7.5. Līzinga ņēmējam ir tiesības izpirkt Transportlīdzekli pilnībā vai daļēji pirms Līzinga termiņa beigām, par šo tiesību izmantošanu paziņojot Mogo 3 (trīs) dienas iepriekš. Ja Līzinga ņēmējs izpērk Transportlīdzekli pirms termiņa pilnībā, tad šādā gadījumā Līzinga ņēmējam ir jāsamaksā Mogo Neizmaksātā Transportlīdzekļa vērtība, ieskaitot pievienotās vērtības nodoklis, un uzkrātie Procenti. Procentus aprēķina pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas.
7.6. Gadījumā, ja Līguma maksājumu termiņš sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, tad maksājumi jāveic nākamajā darba dienā.
7.7. Ja Līguma darbības laikā stājas spēkā nodokļi vai nodevas, vai tiesību aktu un/vai pārvaldes iestāžu lēmumu rezultātā iestājas apstākļi, kas Mogo uzliek papildus maksājumus vai samazina maksājumus sakarā ar Līgumu vai Transportlīdzekli, tad Mogo ir tiesības attiecīgi palielināt vai samazināt Līguma maksājumus, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš informējot Līzinga ņēmēju par izmaiņām, nosūtot Līzinga ņēmējam attiecīgu rēķinu/paziņojumu par ikmēneša maksājumu vai jaunu Grafiku.
7.8. Mogo rēķinus/paziņojumus par ikmēneša maksājumu sagatavos elektroniskā formā, un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini/paziņojumi par ikmēneša maksājumu tiks nosūtīti Līzinga ņēmējam pa elektronisko pastu uz Līzinga pieprasījumā vai Līgumā norādīto e-pasta adresi.

8. Procenti
8.1. Līzinga ņēmējs maksā Mogo Procentus no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības par visu faktisko finansējuma izmantošanas laiku līdz Līguma izbeigšanai. Pēc Līguma izbeigšanas Līzinga ņēmējs maksā Mogo Likumiskos procentus.
8.2 Procenti, Likumiskie procenti un Līgumsods tiek aprēķināti, pieņemot, ka gadā ir 365 dienas.
8.3. Mogo aprēķina Procentus, pamatojoties uz Procentu likmi. Procentu likme ir izteikta mēneša procentos un ir nemainīga.
8.4. Labvēlības perioda laikā Līzinga ņēmējs ir atbrīvots no pienākuma veikt Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumus un Procentu maksājumus.
8.5. Procentus, kas aprēķināti Labvēlības perioda laikā, Līzinga ņēmējs maksā pēc Labvēlības perioda beigām ik mēnesi vienādos maksājumos vienlaicīgi ar Procentiem, kas aprēķināti pēc Labvēlības perioda. Grafikā norādītie Procentu maksājumi ietver arī Procentus, kas aprēķināti Labvēlības perioda laikā.
8.6. Ja Labvēlības periodā Līzinga ņēmējs izlieto savas Vispārējo noteikumu 7.5.p. paredzētās tiesības pirms Līzinga termiņa beigām izpirkt Transportlīdzekli pilnībā vai savas Vispārējo noteikumu 9.1.p. noteiktās atteikuma tiesības, tad Līzinga ņēmējam ir pienākums vienlaicīgi ar Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību samaksāt Mogo arī uzkrātos Procentus par finansējuma izlietošanu Labvēlības perioda laikā.
8.7. Ja Labvēlības periodā Līzinga ņēmējs veic daļējus Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumus vai Procentu maksājumus, no saņemtās summas vispirms tiek dzēsti uzkrātie Procenti un pēc tam Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi. Mogo apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā no maksājuma saņemšanas nosūtīt Līzinga ņēmējam jauno Grafiku.

9. Atteikuma tiesības
9.1. Līzinga ņēmējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, nesniedzot atkāpšanās pamatojumu.
9.2. Līzinga ņēmējs paziņo par atteikuma tiesību izmantošanu Mogo rakstveidā, ierodoties klātienē un aizpildot atteikuma veidlapu, vai nosūtot Mogo aizpildītu un parakstītu atteikuma veidlapu pa pastu sūtījumā uz Mogo juridisko adresi vai pa e-pastu uz Mogo e-pasta adresi.
9.3. Ja Līgums noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu Līzinga ņēmējam tiek izsniegta atteikuma veidlapa. Ja Līgums noslēgts attālināti, izmantojot Mājas lapu, lejupielādēt atteikuma veidlapu var šajā saitē: https://www.mogo.lv/uploads/mogo_atteikuma_tiesibu_izmantosanas_iesnieguma_veidlapa.pdf.
9.4. Ja uz Līzinga ņēmēja atteikuma tiesību izmantošanas paziņojuma saņemšanas brīdi Mogo ir veicis Transportlīdzekļa pirkuma maksas samaksu Pārdevējam, Līzinga ņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas, atmaksāt Mogo Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību un uzkrātos Procentus. Procentus aprēķina pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas.
9.5. Ja uz Līzinga ņēmēja atteikuma tiesību izmantošanas paziņojuma saņemšanas brīdi Mogo vēl nav veicis Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksu Pārdevējam, tad Mogo atmaksā Līzinga ņēmējam Pirmo iemaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līzinga ņēmēja atteikuma tiesību izmantošanas paziņojuma saņemšanas brīža uz kontu, no kura Pirmā iemaksa ir pārskaitīta Mogo.
9.6. Līzinga ņēmēja atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Līzinga ņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības un uzkrāto Procentu samaksu Mogo vai Pirmās iemaksas atmaksu, kā arī Transportlīdzekļa pārreģistrāciju CSDD uz Līzinga ņēmēja vārda. Šajā Līgumā noteikto atteikuma tiesību izmantošana neietekmē Pirkuma līguma spēkā esamību un Līzinga ņēmējs iestājas Mogo vietā kā Transportlīdzekļa pircējs, uzņemoties visas no Pirkuma līguma izrietošās pircēja tiesības un pienākumus, tajā skaitā, pienākumu samaksāt Pārdevējam Transportlīdzekļa pirkuma cenu un pieņemt Transportlīdzekli.
9.7. Atteikuma tiesību neizmantošanas gadījumā Vispārējo noteikumu 9.1.p. noteiktajā termiņā Līzinga ņēmējam nav tiesību atkāpties no Līguma, kaut arī atlīdzinot Mogo zaudējumus.
9.8. Ja Līzinga ņēmējam šī Līguma darbības laikā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām rodas tiesības pieprasīt, lai Pārdevējs atceļ Pirkuma līgumu Transportlīdzekļa neatbilstības dēļ un atmaksā Līzinga ņēmējam samaksāto Transportlīdzekļa pirkuma cenu vai tiesības vienpusēji atkāpties no Pirkuma līguma, jo Pārdevējs Transportlīdzekli nepiegādā noteiktajā termiņā, bet Līzinga ņēmējs, veicot normatīvajos aktos noteiktās darbības, nevar panākt, lai Pārdevējs izpilda tā likumīgās prasībās, Līzinga ņēmējam ir tiesības vērst prasījumu pret Mogo 6 (sešu) mēnešu laikā no Transportlīdzekļa saņemšanas dienas vai dienas, kad Līzinga ņēmējam saskaņā ar Pirkuma līgumu bija jāsaņem Transportlīdzeklis. Šādā gadījumā Mogo izskata Līzinga ņēmēja prasījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
 
10. Līzinga termiņa pagarināšana
10.1. Līzinga ņēmējam ir tiesības ierosināt Līzinga termiņa pagarināšanu, (i) aizpildot Līzinga termiņa pagarināšanas pieteikumu Klientu apkalpošanas centrā vai (ii) no Līzinga pieprasījumā norādītās Līzinga ņēmēja e-pasta adreses nosūtot uz Līgumā vai Mājas lapā norādīto Mogo e-pasta adresi Līzinga termiņa pagarināšanas pieprasījumu šādā formātā: “Lūdzu pagarināt līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) termiņu”.
10.2. Nekavējoties pēc tam, kad Mogo ir saņēmis un izvērtējis Līzinga termiņa pagarināšanas pieteikumu, Mogo pieņem lēmumu par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru, par ko informē Līzinga ņēmēju mutiski klātienē vai vienā no Vispārējo noteikumu 4.8.p. apakšpunktos norādītajiem veidiem.
10.3. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Mogo lēmuma par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru paziņošanas Līzinga ņēmējam Līzinga ņēmējs apstiprina Līzinga termiņa pagarināšanu, no Līzinga ņēmēja konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē, pārskaitot uz Mogo kontu Pagarināšanas maksu un maksājuma mērķī norādot „piekrītu līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) pagarināšanai”. Ja Mogo nav saņēmis Pagarināšanas maksu no Līzinga ņēmēja šajā punktā noteiktajā termiņā, Mogo lēmums par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru zaudē spēku un Līzinga ņēmējam ir jāpiesakās Līzinga termiņa pagarināšanai atkārtoti.
10.4. Mogo ir tiesīgs atteikt Līzinga termiņa pagarināšanu, par to informējot Līzinga ņēmēju. Mogo nav pienākums pamatot tā atteikumu pagarināt Līzinga termiņu.
10.5. Līzinga termiņa pagarinājums stājas spēkā pēc tam, kad Mogo ir pieņēmis lēmumu par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru un saņēmis Pagarināšanas maksu.
10.6. Nekavējoties pēc Līzinga termiņa pagarinājuma spēkā stāšanās Mogo nosūta Līzinga ņēmējam jaunu Grafiku.

11. Līzinga ņēmēja tiesības un pienākumi
11.1. Līzinga ņēmējam ir pienākums risināt ar Transportlīdzekli saistītus strīdus, novērst visas Transportlīdzeklim konstatētās nepilnības un trūkumus, kā arī vērsties pret Trešajām personām, ja tās kaut kādā veidā radījušas zaudējumus Mogo, bojājot Transportlīdzekli vai prettiesiski to lietojot. Minēto pienākumu izpildei Līzinga ņēmējs saņem no Mogo pilnvaru saskaņā ar Vispārējo noteikumu 13.1.p.
11.2. Līzinga ņēmējam ir pienākums lietot Transportlīdzekli saudzīgi, saskaņā ar tā lietošanas mērķi un tehniskajām īpašībām, ievērojot ražotāja un Mogo, kā arī Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā noteiktās prasības lietošanai un ekspluatācijas noteikumus.
11.3. Līzinga ņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt pasākumus Transportlīdzekļa nepārtrauktai uzturēšanai labā tehniskā kārtībā, tajā skaitā garantijas un/vai Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā noteiktajā kārtībā un termiņā veikt tehniskās un garantijas apkopes un remontu, kā arī savlaicīgi iziet Transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati.
11.4. Līzinga ņēmējam nav tiesību atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt Transportlīdzekli vai tā daļu, kā arī bez Mogo rakstveida piekrišanas nodot Transportlīdzekli lietošanā Trešajai personai. Par Trešajām personām šī punkta izpratnē netiek uzskatīts Līzinga ņēmēja laulātais, bērni un vecāki. Nododot Transportlīdzekli lietošanā šajā punktā minētajām personām, Līzinga ņēmējs ir atbildīgs, ka minētās personas ievēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam noteiktos pienākumus, kā arī Līzinga ņēmējs paliek pilnībā atbildīgs pret Mogo par Līguma noteikumu izpildi.
11.5. Līzinga ņēmējs apmaksā visus Pamatnoteikumos norādītos Papildus maksājumus un citus ar Transportlīdzekļa reģistrāciju un valsts tehnisko apskati CSDD saistītos izdevumus, tajā skaitā apdrošināšanas izdevumus, kā arī Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un nodevas. Līzinga ņēmējam ir pienākums likumā noteiktā termiņa ietvaros apmaksāt piespriestos administratīvos sodus vai citus naudas sodus un citus maksājumus, kas attiecas uz Transportlīdzekli vai kurus ir pienākums veikt Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam.
11.6. Līzinga ņēmējam nav tiesību bez Mogo rakstveida piekrišanas izdarīt izmaiņas Transportlīdzekļa tehniskajā komplektācijā un veikt uzlabojumus, kas ir pretrunā ar Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai kurus nav iespējams noņemt bez Transportlīdzekļa bojāšanas. Jebkuri uzlabojumi (aprīkojums un detaļas), kas izdarīti Transportlīdzeklim un kurus nav iespējams noņemt bez Transportlīdzekļa bojāšanas, Transportlīdzekļa pārņemšanas gadījumā ir Mogo īpašums.
11.7. Līzinga ņēmējam ir pienākums Līguma darbības laikā glabāt Transportlīdzekļa tehnisko, garantijas un ar Transportlīdzekļa lietošanu saistīto dokumentāciju. Dokumentu nozaudēšanas gadījumā Līzinga ņēmējam ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai dokumentus atjaunotu, vai jāsaņem attiecīgais dublikāts.
11.8. Līzinga ņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Mogo pieprasījuma ir pienākums uzrādīt dokumentus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa lietošanu un apdrošināšanu.
11.9. Ja Mogo ir radušās aizdomas par iespējamu Līzinga ņēmēja saistību pret Mogo neizpildi, Līzinga ņēmējam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc Mogo pieprasījuma uzrādīt Mogo Transportlīdzekli un dot iespēju Mogo pārbaudīt Transportlīdzekļa stāvokli.
11.10. Transportlīdzekļa lietošanas daļējs vai pilnīgs ierobežojums sakarā ar Transportlīdzekļa bojājumu, zudumu vai pilnīgu bojāeju, ar Transportlīdzekli saistīti strīdi, kā arī strīdi ar Apdrošinātāju neatbrīvo Līzinga ņēmēju no pienākuma pildīt ar Līgumu uzņemtās saistības.
11.11. Līzinga ņēmējam ir pienākums nodot Transportlīdzekli ar ražotāja komplektāciju (ieskaitot, Transportlīdzekļa atslēgas) Līgumā noteiktajos gadījumos Mogo nekavējoties pēc tā pirmā pieprasījuma. Par Transportlīdzekļa nodošanas pilnā ražotāja komplektācijā kavējumu Līzinga ņēmējs maksā Mogo Līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības par katru Transportlīdzekļa nodošanas pilnā ražotāja komplektācijā kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības. Nodotajam Transportlīdzeklim jābūt ar ražotāja komplektāciju, tam nedrīkst būt tādi trūkumi vai defekti, kas nav saistīti ar Transportlīdzekļa parasto nolietojumu Līguma darbības laikā, pretējā gadījumā Līzinga ņēmējam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Mogo pieprasījuma segt remontdarbu un materiālu izdevumus, kas nepieciešami Transportlīdzekļa stāvokļa atjaunošanai tādā stāvoklī, kādā tas atradās Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksas dienā.
11.12. Līzinga ņēmējs piekrīt, ka Mogo ir tiesības iegūt Transportlīdzekļa valdījumu, pārņemot Transportlīdzekli savā varā, ja Līgumā paredzētajos gadījumos Līzinga ņēmējs termiņā nenodod Transportlīdzekli Mogo.
11.13. Līzinga ņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski informēt Mogo, ja:
11.13.1. Transportlīdzeklis pazūd, tiek bojāts, iet bojā, tiek konfiscēts vai kļūst zināms par šādu apstākļu iestāšanās iespējamību;
11.13.2. mainās Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs.
11.13.3. tiek nozaudēta Transportlīdzekļa tehniskā un/vai cita dokumentācija;
11.13.4. Transportlīdzeklim ir reģistrēta aizlieguma atzīme;
11.13.5. Stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par Līzinga ņēmēja maksātnespēju.
11.13.6. Līzinga ņēmējam vai Līzinga ņēmēja ģimenes loceklim, vai ar Līzinga ņēmēju cieši saistītai personai piešķirts statuss Politiski nozīmīga persona.
11.14. Līzinga ņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Līzinga ņēmējs uzņemas tikai, ja Līzinga ņēmējs rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai pretēji Līguma noteikumiem.
11.15. Līzinga ņēmējam Līguma darbības ietvaros ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.
11.16. Līzinga ņēmējam ir pienākums veikt Tehnisko apskati ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc Transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas un turpmāk ne retāk kā vienu reizi gadā. Ja pamatpārbaudē Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un tā aprīkojums novērtēts ar "2", Līzinga ņēmējam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pamatpārbaudes ir jānovērš visi defekti, kas pamātpārbaudē tika novērtēti ar "2", par saviem līdzekļiem un atkārtoti jāveic pamatpārbaude. Ja Līzinga ņēmējs 5 (piecu) dienu laikā pēc Transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas nav veicis Tehniskās apskates pamatpārbaudi vai 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Tehniskās apskates pamatpārbaudes nav novērsis defektus, kas Tehniskās apskates pamātpārbaudē tika novērtēti ar "2", un nav veicis atkārtotu Tehniskās apskates pamatpārbaudi līdz ieguvis atļauju piedalīties ceļu satiksmē, tad Mogo ir tiesīgs, rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no Līguma, ievērojot pārējos Līguma punktus.
11.17. Līzinga ņēmējs apņemas personīgi piedalīties identifikācijas procedūrā klātienē, ja Līzinga ņēmējs ir Politiski nozīmīga persona, Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona, kura mēneša kredīta apgrozījums pārsniedz 3000 euro.
11.18. Līzinga ņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski informēt Mogo, ja mainās Līzinga ņēmēja vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, u.c. kontaktinformācija.

 12. Apdrošināšana
12.1. Līzinga ņēmējam ir pienākums:
12.1.1. 5 (piecu) dienu laikā pēc Vispārējo noteikumu 5.2.p. minētās pilnvaras saņemšanas vai nosūtīšanas nodrošināt Transportlīdzekļa OCTA apdrošināšanu;
12.1.2. nodrošināt, lai visā Līguma darbības laikā būtu spēkā Transportlīdzekļa OCTA apdrošināšanas līgums un KASKO apdrošināšanas līgums, ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms KASKO apdrošināšanas līguma termiņa beigām iesniedzot Mogo jaunu KASKO apdrošināšanas polisi: (a) nosūtot Mogo ieskenētu KASKO apdrošināšanas polisi uz Līgumā norādīto Mogo e-pasta adresi vai (b) iesniedzot Klientu apkalpošanas centrā KASKO apdrošināšanas polises kopiju, uzrādot oriģinālu.
12.2. Ja Līzinga ņēmējs nav izpildījis Pamatnoteikumu sadaļas „Īpašie noteikumi” vai Vispārējo noteikumu 12.1.p. prasības, Transportlīdzekļa apdrošināšanu ir tiesīgs veikt Mogo uz termiņu pēc saviem ieskatiem. Šādā gadījumā Līzinga ņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Mogo rakstveida rēķina nosūtīšanas Līzinga ņēmējam atlīdzināt Mogo tā samaksāto apdrošināšanas prēmiju saskaņā ar Līzinga ņēmējam iesniegto Mogo rēķinu.
12.3. Līzinga ņēmējam ir pienākums ievērot Transportlīdzekļa KASKO un OCTA apdrošināšanas noteikumus.
12.4. Ja Pamatnoteikumos norādīts, Transportlīdzekļa KASKO apdrošināšana nav obligāti nepieciešama no brīža, kad Neizmaksātā Transportlīdzekļa vērtība ir mazāka par EUR 5000 (vai EUR 2500,00 motocikla gadījumā).
12.5. Transportlīdzekļa bojājuma, bojāejas, zādzības vai laupīšanas gadījumā Līzinga ņēmējam 1 (vienas) darba dienas laikā no attiecīgo apstākļu iestāšanās rakstveidā un izmantojot citus ātrās saziņas līdzekļus (e-pasts, tālrunis u.c.) jāinformē Mogo.
12.6. Ja tiek saņemta apdrošināšanas atlīdzība, Mogo to vispirms novirza Līzinga ņēmēja parāda saistību dzēšanai. Ja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība nav pietiekama Līzinga ņēmēja parāda saistību dzēšanai, tad Līzinga ņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā no apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas brīža samaksāt Mogo radušos starpību.
12.7. Ja Transportlīdzeklis ir bojāts un apdrošināšanas atlīdzība netiek saņemta, tad Transportlīdzeklis Līzinga ņēmējam ir jāatjauno par saviem līdzekļiem, kā arī jāturpina maksāt Līguma maksājumi.
12.8. Ja Apdrošinātāja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība pārsniedz Līzinga ņēmēja parāda saistību kopsummu, Mogo tādējādi radušos starpību izmaksā Līzinga ņēmējam, pie nosacījuma, ka Līzinga ņēmējam nav parādu, kas izriet no citiem starp Mogo un Līzinga ņēmēju noslēgtiem līgumiem. Ja Līzinga ņēmējam ir parādi, kas izriet no citiem ar Mogo noslēgtiem līgumiem, minētā starpība tiek novirzīta šo parādu dzēšanai.
12.9. Ja Transportlīdzekļa bojāejas, zādzības vai laupīšanas gadījumā apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, par ko saņemts Apdrošinātāja paziņojums, tad Līzinga ņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikuma brīža jāsamaksā Mogo Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību un citus maksājumus, kas aprēķināti saskaņā ar Līguma noteikumiem.
12.10. Strīdi par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanu vai apdrošināšanas atlīdzības apmēru neatbrīvo Līzinga ņēmēju no Līgumā paredzēto saistību izpildes.
12.11. Līzinga ņēmējs nepieciešamības gadījumā pārstāv Mogo strīdos ar Apdrošinātāju par jautājumiem saistībā ar Transportlīdzekli, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai apmēru. Strīdi par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanu vai apdrošināšanas atlīdzības apmēru neatbrīvo Līzinga ņēmēju no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

13. Pilnvarojums
13.1. Mogo pēc Līzinga ņēmēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas izsniedz Līzinga ņēmējam pilnvaru šādos gadījumos:
13.1.1. Vispārējo noteikumu 11.1. un 12.11. p. noteiktajos gadījumos;
13.1.2. Transportlīdzekļa izbraukšanai un lietošanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas, ja Transportlīdzeklis ir attiecīgi apdrošināts un Līzinga ņēmējam nav neizpildītu saistību pret Mogo.
13.2. Mogo ir tiesīgs atteikt Vispārējo noteikumu 13.1.2.p. noteiktās pilnvaras izsniegšanu Līzinga ņēmējam, par to informējot Līzinga ņēmēju. Mogo nav pienākums pamatot tā atteikumu izsniegt pilnvaru. 
 
14. Saistību izpilde
14.1. Līguma saistību izpilde notiek tajā valūtā, kādā ir sastādīts Grafiks. Ja Līzinga ņēmējs izdara maksājumu citā valūtā, tad Mogo pēc savas izvēles konvertē attiecīgo summu valūtā, kādā ir sastādīts Grafiks, pēc Mogo izvēlētas kredītiestādes valūtas maiņas komerckursa vai pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa maksājuma saņemšanas dienā. Ja pēc attiecīgās summas konvertācijas Līzinga ņēmēja veiktais maksājums nesedz kārtējo maksājumu saskaņā ar Grafiku, Līzinga ņēmējs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā no maksājuma veikšanas brīža dzēst attiecīgo parādu. Jebkurus izdevumus, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem, iemaksām u.c., sedz Līzinga ņēmējs.
14.2. Līgums darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Līzinga ņēmējs ir samaksājis Mogo Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību, visu tam pienākošos Procentu summu, kā arī aprēķinātos Līgumsodus (ja tādi tikuši piemēroti) un Mogo saskaņā ar Līguma noteikumiem ir nodevis īpašuma tiesības Līzinga ņēmējam uz Transportlīdzekli. Gadījumā, ja Līzinga ņēmējs nepārreģistrē Transportlīdzekli CSDD uz sava vārda 5 (piecu) dienu laikā no Līgumā noteikto saistību izpildes dienas, Mogo ir tiesības noņemt Transportlīdzekli no uzskaites CSDD.
14.3. Līgumā noteiktās saistības ir uzskatāmas par izpildītām savlaicīgi, ja to izpilde notikusi ne vēlāk kā saistību izpildes termiņa pēdējā dienā. Maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summa ir ieskaitīta Mogo kontā.
14.4. Pēc jebkuru no Vispārējo noteikumu 16.3.p. minētiem apstākļiem iestāšanās Līgums uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad Mogo nosūtījis Līzinga ņēmējam paziņojumu par Līguma izbeigšanu.
14.5. Maksājumi Līgumā paredzēto saistību izpildei tiek ieskaitīti šādā secībā:
14.5.1. Procentu samaksai;
14.5.2. ar Transportlīdzekli saistīto izdevumu samaksai (tajā skaitā, Transportlīdzekļa apdrošināšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar Transportlīdzekļa pārreģistrāciju CSDD, administratīvie sodi, Papildus maksājumi, ar Transportlīdzekļa pārņemšanu, trūkumu vai bojājumu novēršanu un pārdošanu saistītie izdevumi);
14.5.3. Līguma noformēšanas komisijas un citu Mogo komisiju samaksai;
14.5.4. Līzinga (kredīta) summas atmaksai;
14.5.5. Līgumsoda samaksai.

15. Atbildība
15.1. Ar Transportlīdzekļa pieņemšanas brīdi saskaņā ar Vispārējo noteikumu 5.4.p. noteikumiem Līzinga ņēmējs uzņemas risku par nejaušu gadījumu (Transportlīdzekļa bojāeja vai bojājums) un paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka atbildību.
15.2. Līzinga ņēmējam ir jāziņo Mogo, ja tiesā ir iesniegts pieteikums par Līzinga ņēmēja maksātnespēju, 1 (vienas) darba dienas laikā no brīža, kad pieteikums iesniegts tiesā.
15.3. Mogo ir tiesīgs piemērot par Līgumā noteikto maksājumu, izņemot Līgumsodu, kavējumu līdz saistību izpildei vai līdz Līguma izbeigšanai Līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, taču ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības, bet pēc Līguma izbeigšanas Likumiskos procentus.
15.4. Ja Līzinga ņēmējs neizpilda vai pārkāpj jebkuras Vispārējo noteikumu 4.3., 11.1.-11.3., 11.5.-11.7., 12.3., 12.7. vai 17.15.p. noteiktās saistības, Līzinga ņēmējs maksā Mogo Līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Neizmaksātās Transportlīdzekļa pirkuma cenas par katru saistību neizpildes gadījumu.
15.5. Par Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” ietverto noteikumu vai Vispārējo noteikumu 11.4, 12.1.2., 12.2. vai 16.4.p. pārkāpšanu Līzinga ņēmējs maksā Mogo Līgumsodu 5% (pieci procenti) apmērā no Neizmaksātās Transportlīdzekļa pirkuma cenas.
15.6. Par Vispārējo noteikumu 11.8., 11.9., 11.13., 12.1.1., 12.5., 12.9. vai 15.2.p. noteikto Līzinga ņēmēja saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā), Mogo ir tiesīgs piemērot Līzinga ņēmējam Līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības par katru kavējuma dienu, taču ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības, bet pēc Līguma izbeigšanas Likumiskos procentus.
15.7. Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līzinga ņēmēju no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma.
15.8. Pusēm Līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Mogo nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Mogo pakalpojumus, lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Mājas lapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.
 
16. Līguma darbības termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana
16.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un tiek noslēgts uz Pamatnoteikumos norādīto Līzinga termiņu.
16.2. Līgums automātiski zaudē savu spēku, ja Pārdevējs un/vai Līzinga ņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Vispārējo noteikumu 5.2.p. minēto pilnvaru nosūtīšanas dienas neizpilda Vispārējo noteikumu 6.2.p. noteikumus.
16.3. Mogo ir tiesīgs, rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no Līguma, ja iestājas jebkurš no šādiem gadījumiem:
16.3.1. Līzinga ņēmējs pilnībā vai daļēji nav veicis termiņā Līgumā vai Mogo rēķinā/paziņojumā par ikmēneša maksājumu noteikto maksājumu vai tā daļu un kavējums ilgst 10 (desmit) dienas;
16.3.2. Līzinga ņēmējs ir pārkāpis jebkuru no sekojošiem Līguma punktiem: 3.2, 11.13, 11.17 vai 11.18;
16.3.3. Transportlīdzeklis ir nozagts, nolaupīts, pilnīgi gājis bojā, nav atrodams, ir konfiscēts, attiesāts vai ir ierobežotas tā lietošanas tiesības no Trešo personu puses, un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Mogo rakstiska brīdinājuma saņemšanas Līzinga ņēmējs nav nodrošinājis citu Mogo pieņemamu Līzinga ņēmēja saistību nodrošinājumu;
16.3.4. Līzinga ņēmējs Mogo iesniegtajos dokumentos sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju (tajā skaitā, par Transportlīdzekļa stāvokli, ceļu vai ūdens satiksmes negadījumiem, kuros cietis Transportlīdzeklis, Transportlīdzekļa papildus aprīkojumu un bojājumiem) un šādas informācijas sniegšana/nesniegšana ir ietekmējusi Līzinga ņēmēja saistību izpildi vai Mogo lēmumu par Līzinga piešķiršanu;
16.3.5. Transportlīdzekļa vērtība Līzinga ņēmēja darbību vai bezdarbības rezultātā kļuvusi zemāka par Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību vairāk par 10% (desmit procentiem) un 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Mogo rakstiska iesnieguma saņemšanas Līzinga ņēmējs nav atmaksājis Mogo šādu radušos starpību starp Transportlīdzekļa vērtību un Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību;
16.3.6. Līzinga ņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda Vispārējo noteikumu 11.2., 11.3., 11.8., 11.9.p. vai Līguma Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” noteiktos pienākumus un šāds pārkāpums nav novērsts 5 (piecu) darba dienu laikā no Mogo rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas vai šāds pārkāpums ir izdarīts atkārtoti;
16.3.7. Līzinga ņēmējs pārkāpj Vispārējo noteikumu 11.4. vai 11.6.p., kā rezultātā Transportlīdzekļa vērtība kļuvusi zemāka vairāk par 10% (desmit procentiem);
16.3.8. pret Līzinga ņēmēju tiek vērsti Trešo personu pamatoti prasījumi, kuru kopējā summa pārsniedz 20% (divdesmit procentus) no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības;
16.3.9. Līzinga ņēmējs likumā noteiktā termiņa ietvaros nav apmaksājis piespriestos administratīvos sodus vai citus naudas sodus un citus maksājumus, kas attiecas uz Transportlīdzekli vai kurus ir pienākums veikt Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam, ja šāda kopējā neapmaksātā summa pārsniedz 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un šāds kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas;
16.3.10. ja Līzinga ņēmējs nav ievērojis jebkurus citus noteikumus, kas paredzēti jebkurā citā starp Līzinga ņēmēju un Mogo noslēgtajā līgumā, un kuru pārkāpuma rezultātā Mogo ir tiesības vienpusēji atkāpties no šāda līguma;
16.3.11 ja Līzinga ņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā nav apdrošinājis Transportlīdzekli un šāds pārkāpums nav novērsts 5 (piecu) darba dienu laikā no Mogo rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
16.3.12. stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par Līzinga ņēmēja maksātnespēju, 
16.4. Mogo vienpusējas atkāpšanās gadījumā Līzinga ņēmējam ir pienākums nekavējoties pēc Mogo pieprasījuma nodot Transportlīdzekli Mogo vai tās pilnvarotai personai, un 7 (septiņu) darba dienu laikā samaksāt visus Līguma maksājumus līdz Transportlīdzekļa nodošanas brīdim, kā arī citas naudas summas, kas pienākas Mogo saskaņā ar šo Līgumu.
16.5. Mogo atkāpjoties no Līguma saskaņā ar Vispārējo noteikumu 16.3.2.p., Līzinga ņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā no Mogo pieprasījuma saņemšanas brīža jāsamaksā Mogo Neizmaksātā Transportlīdzekļa vērtība, ja tāda ir, ja Apdrošinātājs pieņem lēmumu atteikt izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību vai Apdrošinātāja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība ir mazāka par Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību un citiem maksājumiem, kas pienākas Mogo saskaņā ar Līgumu, vai ar Transportlīdzekli notikušais gadījums nav apdrošināšanas gadījums.
16.6. Ja Līguma darbība tiek izbeigta pirms termiņa vai Mogo vienpusēji atkāpjas no Līguma (izņemot Vispārējo noteikumu 16.3.2.p. noteiktos gadījumus), Mogo ir tiesīgs pārdot Transportlīdzekli par brīvu cenu. No Transportlīdzekļa pārdošanas iegūtie līdzekļi tiek novirzīti Līzinga ņēmēja saistību izpildei un ar Transportlīdzekļa pārņemšanu, trūkumu vai bojājumu novēršanu un pārdošanu saistīto izdevumu dzēšanai. Līzinga ņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Mogo pieprasījuma saņemšanas jāsedz starpība starp Līzinga ņēmēja parāda un ar Transportlīdzekļa pārņemšanu, trūkumu vai bojājumu novēršanu un pārdošanu saistīto izdevumu kopsummu un cenu, par kādu Mogo saskaņā ar šī punkta noteikumiem pārdod Transportlīdzekli Trešajai personai.
16.7. Pēc Līguma termiņa beigām, kad Līzinga ņēmējs ir izpildījis visas no Līguma izrietošās saistības un veicis visus paredzētos maksājumus un pie nosacījuma, ka Līzinga ņēmējam nav neizpildītu saistību pret Mogo, Mogo nodod Līzinga ņēmējam īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli. Šajā punktā noteikto īpašuma tiesību pārreģistrāciju CSDD par saviem līdzekļiem apņemas veikt Līzinga ņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma termiņa beigām. Mogo nodod un Līzinga ņēmējs iegūst īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli brīdī, kad CSDD Transportlīdzeklis reģistrēts uz Līzinga ņēmēja vārda. Atsevišķs akts par Transportlīdzekļa nodošanu Līzinga ņēmējam nav nepieciešams.
 
17. Citi noteikumi
17.1. Ja Līgums noslēgts attālināti, Mogo pēc Līzinga ņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta Līgumu rakstiskā formā uz Līzinga ņēmēja pasta adresi. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Mogo puses.
17.2. Mogo 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līzinga ņēmēja pieprasījuma saņemšanas nosūta bez maksas Līzinga ņēmējam uz Līgumā vai Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja e-pasta adresi Grafiku, kurā norādīti Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi un Procentu maksājumi, kas jāveic Līzinga ņēmējam, un to veikšanas periodi.
17.3. Līzinga ņēmējam ir tiesības saņemt, ierodoties Klientu apkalpošanas centrā, iepriekš saskaņojot abpusēji pieņemamu tikšanās laiku: (a) Līguma projektu rakstveidā, un (b) informāciju par rezultātiem, ko devusi datubāzes/datubāzu izmantošana, ja atteikumu izsniegt Līzingu Mogo pamato ar tajā/tajās iegūtu informāciju.
17.4. Ja Līzinga ņēmējs pieprasa Mogo izsniegt rakstveida informāciju par Līzinga ņēmēja saistību pret Mogo izpildes vēsturi, Mogo sagatavo pieprasīto rakstveida informāciju ne vairāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, un Mogo ir tiesības pieprasīt no Līzinga ņēmēja izdevumus, kas saistīti ar rakstveida informācijas sagatavošanu un/vai nosūtīšanu, bet ne vairāk kā 7 EUR (neieskaitot PVN) apmērā par katru šādu rakstveida informāciju. Informāciju par saskaņā ar Līgumu veiktajiem Līguma maksājumiem (maksājumu izraksts) Mogo sniedz Līzinga ņēmējam ne vairāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, nepieprasot šajā punktā minēto maksājumu.
17.5. Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par nolīgtu uzskatāma skaitļu vārdiskā izteiksme. Ja Pamatnoteikumi ir pretrunā ar Vispārējiem noteikumiem, Pamatnoteikumi ir noteicošie.
17.6. Uzraudzības iestāde: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, reģistrācijas Nr.90000068854, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.
17.7. Visas Pušu iepriekšējās sarunas, vienošanās un sarakste zaudē juridisko spēku ar Līguma noslēgšanas brīdi.
17.8. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksu vai e-pastu, uz Līzinga ņēmēja pasta adresi un/vai e-pasta adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Līzinga pieprasījumā. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 5. (piektajā) kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.
17.9. Līzinga ņēmējs ir informēts, ka Mogo ir tiesīgs veikt jebkādu Līzinga ņēmēja personas datu apstrādi (reģistrēta Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā), kā arī nodot un saņemt Līzinga ņēmēja datus un citu informāciju no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., Iedzīvotāju reģistra, Valsts Ieņēmumu dienesta uzkrāto informāciju par ienākumiem, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra u.c.) un apstrādāt tos, kuras mērķis to skaitā, bet ne tikai ir kredītspējas un riska novērtēšana, sniegto ziņu atbilstības patiesībai pārbaude, klientu uzskaite, pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un uzturēšana, līguma noslēgšana, un citiem mērķiem saskaņā ar Mogo Privātuma Politiku.   
17.10. Mogo ir tiesības zvanīt un nosūtīt īsziņas (SMS) uz Līzinga ņēmēja norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, nosūtīt e-pasta vēstules uz Līzinga ņēmēja norādīto e-pasta adresi, kā arī nosūtīt pasta sūtījumus uz Līzinga ņēmēja pasta adresi, lai sasniegtu Līzinga ņēmēju Līguma izpildes ietvaros.
17.11. Līzinga ņēmējs ir informēts, ka finansējums Līzinga izsniegšanai Līzinga ņēmējam tiek novirzīts no konkrētu Trešo personu līdzekļiem un līdzekļi no Līzinga atmaksas var tikt izmantoti Mogo saistību izpildei pret Trešajām personām, līdz ar to Līzinga ņēmējs apzinās, ka nepieciešamības gadījumā, lai pārbaudītu Mogo un Līzinga ņēmēja saistību izpildi, Mogo var nodot Līzinga ņēmēja personas datus minētajai Trešajai personai. 
17.12. Parakstot šo Līgumu Līzinga ņēmējs ir izlasījis un iepazinies ar Mogo Privātuma Politiku, ir informēts par savām kā datu subjekta tiesībām, Mogo apstrādāto datu kategorijām, pamatu un mērķi, iespējām atsaukt dotās piekrišanas un citiem tajā aprakstītajiem noteikumiem. 
17.13. Puses apņemas neizpaust Trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos gadījumus.
17.14. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja izteikti rakstveidā un abu Pušu parakstīti, vai, ja ir ievērota zemāk norādītā kārība:
17.14.1. piedāvājumu Līguma grozījumiem Līguma, t. sk. Vispārējo noteikumu redakcijā, kāda ir nosūtīta Līzinga ņēmējam uz Līzinga ņēmēja norādīto e-pasta adresi, Mogo publicē Mājas lapā un nosūta uz Līzinga ņēmēja norādīto e-pasta adresi;
17.14.2. Līzinga ņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no piedāvājuma Līguma grozījumiem saņemšanas pieņem vai noraida piedāvājumu, vai rakstveidā sniedz savu pretpiedāvājumu, kuru var apstiprināt vai noraidīt Mogo. Par grozījumiem, kas attiecas uz no Līguma izrietošo maksājumu veikšanu, Mogo informē Līzinga ņēmēju individuāli 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms šo izmaiņu spēkā stāšanās;
17.14.3. Līzinga ņēmējs piekrīt/nepiekrīt Mogo piedāvātajiem Līguma grozījumiem (Līgumam jaunā redakcijā), nosūtot e-pasta vēstuli no Līzinga pieprasījumā norādītā Līzinga ņēmēja e-pasta adreses uz Līgumā vai Mājas lapā norādīto Mogo e-pasta adresi šādā formātā: „Piekrītu” vai, ja noraida Līguma grozījumus – „Nepiekrītu”.
17.15. Līzinga ņēmējs nav tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī no Līguma izrietošos prasījumus Trešajām personām bez Mogo rakstiskas piekrišanas.
17.16. Pušu strīdus saistībā ar Līgumu izšķirs Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
17.17. Ja Līgums noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad Līgums tiek sastādīts un parakstīts trijos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Mogo un pa vienam Līguma eksemplāram pie katra Līzinga ņēmēja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
17.18. Ja Līgums noslēgts attālināti, izmantojot Mājas lapu, tad Līgums tiek glabāts Mogo datu bāzē PDF faila formātā. Noslēgtais Līgums datu bāzē tiek glabāts neierobežotu laiku.
17.19. Līzinga ņēmējs piekrīt Mogo tiesībām nodot (cedēt) no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu neierobežotam skaitam trešo personu. Līzinga ņēmējs neiebilst, ka šādā gadījumā Mogo izpauž trešajām personām visu informāciju, kas izriet no Līguma. Līzinga ņēmējs piekrīt un apzinās, ka Mogo nav pienākuma informēt Līzinga ņēmēju par Mogo no Līguma izrietošo prasījumu cesiju trešajām personām.
17.20. Līzinga ņēmējs piekrīt, ka, cedējot trešajām personām no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu, šādām trešajām personām (cesionāriem) ir tiesības cedētos prasījumus vai to daļu cedēt tālāk neierobežotam skaitam trešo personu. Šādā gadījumā trešajām personām (cesionāriem) ir tādas pat tiesības izpaust trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, kā arī informāciju par Līzinga ņēmēju un Transportlīdzekli, kādas ir noteiktas Mogo saskaņā ar Līgumu, un nav pienākuma informēt Līzinga ņēmēju par šādu cesiju.
17.21. Līzinga ņēmējs piekrīt, ka no Līguma izrietošo prasījumu cesijas gadījumā Mogo ir tiesības, bet nav pienākums turpināt apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus un Transportlīdzekli par labu jaunajiem kreditoriem, darbojoties kā kreditoru aģentam (pilnvarniekam) saskaņā ar Civillikuma 18.nodaļā noteikto. Ja Mogo turpina apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus un Transportlīdzekli, Līzinga ņēmējs turpina veikt Līguma maksājumus Mogo uz Mogo kontu vai citu kontu, kas norādīts Mogo paziņojumā Līzinga ņēmējam. Papildus tam, Līzinga ņēmējs piekrīt, ka Mogo nav pienākuma informēt Līzinga ņēmēju par faktu, ka Mogo turpina darboties kā kreditoru aģents (pilnvarnieks). Ja Mogo cedē no Līguma izrietošos prasījumus trešajām personām, neturpinot apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus un Transportlīdzekli, tad Līzinga ņēmējs turpina veikt Līguma maksājumus uz jauno kreditoru kontiem, kas norādīt Mogo paziņojumā Līzinga ņēmējam. 
17.22. Līzinga ņēmējs piekrīt, ka Mogo, piedāvājot (reklamējot) Trešajām personām iespēju cedēt tām no Līguma izrietošos prasījumus, ir tiesīgs publiski izpaust trešajām personām, tajā skaitā ievietojot Mājas lapā, šādu ar Aizņēmēju un Transportlīdzekli saistītu informāciju: Līzinga ņēmēja dzimumu, atrašanās vietu, ikmēneša neto ieņēmumus, izdevumus, kredītvēsturi, vecumu, Transportlīdzekļa marku, modeli, krāsu, izlaiduma gadu, motora tilpumu, nobraukumu, vērtību, attēlus un citu ar Līdzina ņēmēju un Transportlīdzekli saistītu informāciju. Publiski izpaužot (reklamējot) iespēju cedēt no Līguma izrietošos prasījumus, Mogo apņemas publiski neizpaust Līzinga ņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, adresi un attēlu, kā arī Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru. 
17.23. Līzinga ņēmējs ir informēts, ka Līzinga ņēmēja veiktais maksājums var tikt izmantots Līzinga ņēmēja saistību izpildei pret Trešajām personām, līdz ar to Līzinga ņēmējs apzinās, ka nepieciešamības gadījumā, lai pārbaudītu Mogo un Līzinga ņēmēja saistību izpildi, Mogo var nodot datus minētajai Trešajai personai.

VISPĀRĒJIE ATGRIEZENISKĀ LĪZINGA LĪGUMA NOTEIKUMI 

1. Definīcijas

Amortizācijas metode

Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi ir vienādi visos Līzinga termiņa mēnešos.

Līguma noformēšanas komisija

Pamatnoteikumos norādītā komisija par Līzinga pieprasījuma izskatīšanu un Līguma noformēšanu.

Anuitātes metode

Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumu un Procentu maksājumu kopsummas ir vienādas visos Līzinga termiņa mēnešos.

Līzinga kopējās izmaksas

saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido Transportlīdzekļa pirkuma maksa, Procenti un visas izmaksas, kas Līzinga ņēmējam jāmaksā saistībā ar Līgumu un kas Mogo ir zināmas. Līzinga kopējo izmaksu aprēķinā nav iekļautas Transportlīdzekļa apdrošināšanas izmaksas (OCTA, KASKO) un izmaksas, kas saistītas ar Transportlīdzekļa pārreģistrāciju CSDD uz Mogo vārda, kā arī citi Pamatnoteikumos norādītie Papildus maksājumi.

Apdrošinātājs

juridiska persona, kura apdrošina Transportlīdzekli.

Līzinga ņēmēja pasta adrese

Līzinga ņēmēja deklarētās dzīvesvietas adrese un/vai Vispārējo noteikumu 4.13.p. kārtībā Mogo sniegtā Līzinga ņēmēja faktiskās dzīvesvietas adrese.

Bullet metode

Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi tiek samaksāti vienā maksājumā Līzinga termiņa pēdējā datumā.

Līzinga        ņēmēja

reģistrācijas apstiprinājuma maksa

apstiprinājuma maksa vismaz EUR 0,01 (viena centa) apmērā, ko saskaņā ar Vispārējo noteikumu 4.10.p. Līzinga ņēmējs maksā Mogo par Līzinga ņēmēja kā Mogo klienta identifikāciju un Līguma noslēgšanu.

Cenrādis

Mājas lapā publicētais spēkā esošais Mogo cenrādis ar visiem tā grozījumiem un papildinājumiem, kurā norādīti Mogo parāda piedziņas, Transportlīdzekļa atgūšanas, remonta un tamlīdzīgi izdevumi.

Līzinga pieprasījums

atbilstoši Vispārējo noteikumu 3¹. vai 3².nodaļai Mājas lapā vai

Klientu apkalpošanas centrā noformēts Līzinga ņēmēja izteikts pieteikums saņemt no Mogo Līzingu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

CSDD

valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003345734, juridiskā adrese: Miera ielā 25, Rīgā, LV-1001.

Līzinga                   (kredīta) summa

Pamatnoteikumos noteiktā līzinga summa, ko Mogo izsniedz Līzinga ņēmējam, kas saskaņā ar Līguma noteikumiem tiek pārskaitīta vai izmaksāta Līzinga ņēmējam Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksai un ko Līzinga ņēmējam ir pienākums atmaksāt Mogo saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Eiropas    patēriņa kredīta

standartinformācija

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija - saskaņā ar 2008. gada 23. aprīļa Eiropas parlamenta un padomes direktīvu par patēriņa kredītlīgumiem 2008/48/EK apstiprināta standarta veidlapa svarīgākās informācijas sniegšanai patērētājam pirms līguma noslēgšanas, dažādu kredītpakalpojumu piedāvājumu salīdzināšanai gan kredīta izsniegšanai Latvijas Republikā, gan ārzemēs.

Līzinga termiņš

Pamatnoteikumos norādītais termiņš, kura laikā Līzinga ņēmējam ir tiesības lietot Transportlīdzekli un pienākums maksāt Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumu un Procentu maksājumus. Ja Pusēm vienojoties, tiek pagarināts Līzinga termiņš vai noteikts cits Līguma maksājuma veikšanas datums, attiecīgi tiek pārcelts arī Līzinga termiņš, par ko Puses sastāda jaunu Grafiku, kas veido Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pamatnoteikumos paredzētās Līzinga termiņa automātiskas pagarināšanas gadījumā Puses jaunu Grafiku nesastāda.

Gada procentu likme (GPL)

Procentu likme, kas aprēķināta saskaņā ar spēkā esošiem MK Noteikumiem un tiek norādīta

Pamatnoteikumos. Aprēķinot GPL, tiek pieņemts, ka sākotnēji noteiktā Procentu likme tiek nofiksēta uz visu

Līzinga termiņu, kas pagarināts saskaņā ar Pamatnoteikumiem, maksājumi tiek veikti ik mēnesi saskaņā ar Grafiku. Aprēķinā tiek ņemtas vērā visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma noformēšanu Mogo.

Aprēķinā netiek ņemti vērā Pamatnoteikumos norādītie Papildus maksājumi, Pagarināšanas maksa, Līgumsodi un apstiprinājuma maksa par Līguma izmaiņām.

Līzings

Transportlīdzekļa noma ar izpirkumu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Grafiks

Pamatnoteikumos norādītais vai saskaņā ar Līguma noteikumiem no jauna sastādītais Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumu un Procentu maksājumu grafiks.

Mājas lapa

Mogo interneta mājas lapa ar adresi www.mogo.lv.

Grafika sastādīšanas metode

Anuitātes, Amortizācijas vai Bullet metode.

Mogo

akciju sabiedrība „mogo”, vienotais reģistrācijas Nr. 50103541751, juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV1013, Latvija.

KASKO

apdrošināšanas polise

apdrošināšanas polise, kas apliecina, ka ir noslēgts apdrošināšanas līgums par Transportlīdzekļa apdrošināšanu pret bojājumiem un zādzību.

Mogo banka un konts

Mogo banka un konts, kas norādīts Pamatnoteikumos vai Līzinga ņēmējam nosūtītajā rēķinā/paziņojumā par ikmēneša maksājumu.

Klientu apkalpošanas centrs

Mogo        struktūrvienība,            kurā           tiek                  sniegti        Mogo pakalpojumi.

MK Noteikumi

spēkā esošie Latvijas Republikas 2016.gada 25.oktobra Ministru Kabineta noteikumi Nr.691 „Noteikumi par patērētāja

kreditēšanu”

Kopējā summa, kas jāmaksā Līzinga

ņēmējam

saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido Transportlīdzekļa pirkuma maksa un visas izmaksas, kas Līzinga ņēmējam jāmaksā saistībā ar Līgumu.

Neizmaksātā Transportlīdzekļa

vērtība

Transportlīdzekļa vērtība uz konkrētu brīdi, ko veido starpība starp Transportlīdzekļa pirkuma cenu un Līzinga ņēmēja veiktajiem Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumiem.

Likumiskie procenti

atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem noteikti procenti, kuru apmērs uz Līguma noslēgšanu ir 6% gadā un kas tiek aprēķināti pēc Līguma izbeigšanas.

OCTA

Transportlīdzekļa sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana

Transportlīdzekļa īpašnieka vārdā.

Līguma maksājumi

Līzinga ņēmēja maksājumi Mogo, kas ietver Līguma noformēšanas komisiju, Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumus, Procentus, Līgumsodus, kā arī citus Līgumā vai Cenrādī noteiktos maksājumus.

Pagarināšanas maksa

samaksa Mogo par Līzinga termiņa pagarināšanu, kuras apmēru Mogo nosaka un piedāvā Līzinga ņēmējam saskaņā ar Vispārējo noteikumu 10.2.p. Par Pamatnoteikumos noteikto Līzinga termiņa automātisku pagarināšanu Līzinga ņēmējs Pagarināšanas maksu Mogo nemaksā.

Līgums

šis Līzinga ņēmēja un Mogo starpā noslēgtais atgriezeniskā līzinga līgums ar visiem tā pielikumiem un grozījumiem.

Pamatnoteikumi

Līguma I daļa.

Līgumsods

Vispārējos noteikumos noteiktais līgumsods, kas Līgumā noteiktajos gadījumos līdz Līguma izbeigšanai tiek aprēķināts par Līgumā noteikto pienākumu neizpildi vai izpildes kavējumu.

Puse/s

Līzinga ņēmējs vai/un Mogo

Patiesais labuma guvējs

kuras vārdā, labā, interesēs tiek noslēgts Līgums un tā ir vismaz: attiecībā uz juridiskajām personām - fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē attiecība uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).

Tehniskā apskate

Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate CSDD, kas jāveic visiem Latvijas Republikas 2004.gada 29.aprīļa Ministru Kabineta noteikumos Nr.466 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” minētajiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem.

Politiski nozīmīga persona

persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi

Līzinga ņēmēja ikmēneša maksājumi Mogo par Transportlīdzekli un tā lietošanu.

Politiski nozīmīgas

personas ģimenes

loceklis

persona, kura ir Politiski nozīmīgas personas: laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu. Bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, vecāks, vecvecāks vai mazbērns, brālis vai māsa.

Transportlīdzekļa pirkuma cena

Pamatnoteikumos norādītā Transportlīdzekļa cena, ko Mogo maksā par Transportlīdzekļa iegādi, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ja tāds saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tiek piemērots.

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona

fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no Politiski nozīmīgajām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots Politiski nozīmīgas personas labā.

Transportlīdzeklis

Pamatnoteikumos norādītais transportlīdzeklis vai kuģošanas līdzeklis (vai vairāki transportlīdzekļi vai kuģošanas līdzekļi), kuru Mogo pēc Līzinga ņēmēja norādījuma saskaņā ar Līguma noteikumiem iegādāsies no Līzinga ņēmēja un kas tiks nodots Līzinga ņēmēja turējumā un lietošanā, bet pēc Līguma saistību izpildes – īpašumā, Līgumā noteiktajā kārtībā. Turpmāk un iepriekš Līguma tekstā termins Transportlīdzeklis lietots gan attiecībā uz vienu transportlīdzekli vai kuģošanas līdzekli, gan uz visiem.

Privātuma Politika

Mogo izstrādāta privātuma politika, kurā aprakstīta kārtība kādā Mogo apstrādā klientu, tai skaitā, Līzinga ņēmēja, personas datus. Privātuma Politika pieejama (www.mogo.lv) vai jebkurā Mogo klientu apkalpošanas vietā. 

Trešā persona

jebkura persona, kura nav Līguma puse.

Procenti

atlīdzība par finansējuma izlietošanu, kas tiek aprēķināta no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības līdz Līguma izbeigšanai.

Vispārējie noteikumi

Līguma II daļa.

2. Līguma priekšmets 
2.1. Lai saņemtu Līzingu, Līzinga ņēmējs apņemas nodot Mogo īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli, pārdodot Transportlīdzekli Mogo, un Mogo apņemas samaksāt Līzinga ņēmējam Transportlīdzekļa pirkuma cenu. 
2.2. Pēc tam, kad Mogo būs ieguvis Transportlīdzekli īpašumā, Mogo piešķir Līzinga ņēmējam tiesības turēt, lietot (nomāt) un izpirkt Transportlīdzekli, bet Līzinga ņēmējs apņemas pieņemt Transportlīdzekli līzingā – nomā ar tiesībām to izpirkt, kā arī samaksāt Līguma maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem. 
2.3. Līzinga ņēmējs     apliecina,     ka Transportlīdzeklis ir lietots un Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.panta 9.punkta izpratnē nav uzskatāms par jaunu transportlīdzekli. No Līguma izrietošajam Transportlīdzekļa pirkuma darījumam tiek piemērots Pievienotās vērtības nodokļa likums. 
  
3. Līzinga pieprasījums  
3.1. Pirms Līzinga pieprasījuma iesniegšanas Līzinga ņēmējs var iepazīties ar Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju. 
3.2. Lai iesniegtu Līzinga pieprasījumu un noslēgtu Līgumu, Līzinga ņēmējam ir jāatbilst, un Līzinga ņēmējs apliecina, ka tas visā Līguma darbības laikā atbildīs šādiem kritērijiem: 
3.2.1. Līzinga ņēmējs ir fiziska persona; 
3.2.2. Līzinga ņēmējs ir vecumā no 18 līdz 75 gadiem; 
3.2.3. Līzinga ņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā; 
3.2.4. Līzinga ņēmējs ir Patiesais labuma guvējs; 
3.2.5. Līzinga pieprasījuma iesniegšanas laikā un Līguma noslēgšanas laikā Līzinga ņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmē. 
 
3¹. Līzinga pieprasījuma iesniegšana Klientu apkalpošanas centrā 
3.3. Lai noslēgtu Līgumu, Līzinga ņēmējs iesniedz Mogo Līzinga pieprasījumu, aizpildot to Klientu apkalpošanas centrā. 
 
3². Līzinga pieprasījuma iesniegšana Mājas lapā 
3.4. Lai noslēgtu Līgumu, Līzinga ņēmējs Mājas lapā aizpilda Līzinga pieprasījumu, norādot tajā visas pieprasītās ziņas. Apstiprinot Mājas lapā aizpildīto Līzinga pieprasījumu, Līzinga ņēmējs to iesniedz Mogo un piekrīt Vispārējo noteikumu 18.9.p. un 18.10.p. noteiktajai personas datu apstrādei. 
3.5. Iesniedzot Līzinga pieprasījumu Līzinga ņēmējs apliecina, ka Līzinga ņēmējam ir atvērts konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ar kuru un ar tajā esošajiem naudas līdzekļiem, ja tādi tur ir, tas ir tiesīgs brīvi rīkoties. 
 
4. Līzinga piešķiršana un Līguma noslēgšana  
4.1. Mogo ir tiesīgs atteikt Līzinga piešķiršanu Līzinga ņēmējam, par to informējot Līzinga ņēmēju. Mogo nav pienākums pamatot tā atteikumu piešķirt Līzingu. Ja Līzinga piešķiršanas atteikums pamatots ar parādnieku datu bāzē iegūtām ziņām, Mogo nekavējoties uz bez maksas informē Līzinga ņēmēju par šo faktu un izmantotās datu bāzes ziņām. 
4.2. Līzinga ņēmējam ir tiesības pieteikties Līzingam neierobežotu reižu skaitu. Mogo ir tiesības neizskatīt Līzinga pieprasījumu un nepieņemt Lēmumu par Līzinga piešķiršanu, ja Līzinga ņēmējs ir pārkāpis kādu no iepriekš ar Mogo noslēgto līzinga līgumu noteikumiem. 
4.3. Pirms Līguma noslēgšanas Līzinga ņēmējam ir pienākums pārliecināties par Transportlīdzekļa kvalitāti un atbilstību Līzinga ņēmēja prasībām un pārbaudīt Transportlīdzekļa tiesisko statusu. Mogo neatbild par Transportlīdzekļa kvalitāti un tā atbilstību Līzinga ņēmēja prasībām. 
4.4. Noslēdzot Līgumu, Līzinga ņēmējs apliecina un garantē, ka Transportlīdzeklim pēc pēdējās CSDD veiktās Transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates vai tehniskā stāvokļa pārbaudes nav radušies     nekāda veida bojājumi, 
Transportlīdzeklis nav cietis ceļu vai ūdens satiksmes negadījumā vai, ja bojājumi ir radušies vai Transportlīdzeklis ir cietis satiksmes negadījumā, Līzinga ņēmējs ir novērsis Transportlīdzekļa bojājumus un atjaunojis Transportlīdzekli līdz ne sliktākam stāvoklim, kādā Transportlīdzeklis atradās pēdējās CSDD veiktās Transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates vai tehniskā stāvokļa pārbaudes brīdī, un ar Transportlīdzekli ir atļauts braukt (piedalīties ceļu vai ūdens satiksmē). 
4.5. Ja Pamatnoteikumos paredzēts, Līzinga ņēmējam ir pienākums iesniegt Mogo izziņu – personiskās lietas (sava īpašuma) pārdošanas apliecinājumu, kas noformēts atbilstoši Mājas lapā esošajai izziņas formai: (a) nosūtot Mogo ieskenētu izziņu uz Līgumā norādīto Mogo e-pasta adresi vai (b) iesniedzot Klientu apkalpošanas centrā izziņas oriģinālu. 
4.6. Līzinga ņēmējs samaksā Līguma noformēšanas komisiju 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, pārskaitot to uz Mogo kontu. Ja šajā termiņā Līzinga ņēmējs nav samaksājis Mogo Līguma noformēšanas komisiju, Mogo ir tiesīgs, rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no Līguma vai Mogo pievieno Līguma noformēšanas komisiju Neizmaksātajai Transportlīdzekļa vērtībai, ko Līzinga ņēmējs samaksā Mogo saskaņā ar Grafiku vai nu kopā ar pirmo Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumu, vai sadalot vienādos maksājumos, kas tiek pieskaitīti katram Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumam. 
 
4¹. Līzinga piešķiršana un Līguma noslēgšana Klientu apkalpošanas centrā 
4.7. Nekavējoties pēc tam, kad Mogo ir saņēmis un izvērtējis Līzinga pieprasījumu un iepazinies ar Transportlīdzekļa vērtību, Mogo pieņem lēmumu par Līzinga piešķiršanu un informē par to Līzinga ņēmēju. 
4.8. Vispārējie noteikumi netiek parakstīti, un tie Līzinga ņēmējam tiek nosūtīti uz Līzinga ņēmēja e-pasta adresi 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, kā arī Līzinga ņēmējam tie jebkurā laikā ir pieejami Mogo interneta vietnē www.mogo.lv. Gadījumā, ja Puses paraksta arī Vispārējos noteikumus, tad Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas Pamatnoteikumus un Vispārējos noteikumus, un Vispārējie noteikumi uz Līzinga ņēmēja e-pastu tiek sūtīti pēc Mogo izvēles.
4². Līzinga piešķiršana un Līguma noslēgšana Mājas lapā 
4.9. Nekavējoties pēc tam, kad Mogo ir saņēmis un izvērtējis Līzinga pieprasījumu un iepazinies ar Transportlīdzekļa vērtību, Mogo noformē Līzinga piedāvājumu un informē par to Līzinga ņēmēju vienā no šādiem veidiem: 
4.9.1. zvanot Līzinga ņēmējam uz Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja tālruņa numuru un informējot Līzinga ņēmēju par piedāvāto Transportlīdzekļa pirkuma cenu, 
Līzinga termiņu, GPL un Kopējo summu, kas jāmaksā Līzinga ņēmējam Mogo; 
4.9.2. nosūtot Līzinga ņēmējam uz Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja e-pasta adresi Līzinga piedāvājumu un Līgumu. 
4.10. Līguma noslēgšanai un Transportlīdzekļa pieņemšanai pēc Vispārējo noteikumu 4.9.p. minētā piedāvājuma saņemšanas Līzinga ņēmējs apstiprina Mogo piedāvājumu no Līzinga ņēmēja konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē, pārskaitot uz Mogo kontu Līzinga ņēmēja reģistrācijas komisiju un maksājuma mērķī norādot „piekrītu līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) noteikumiem”. 
4.11. Pēc Līzinga ņēmēja reģistrācijas apstiprinājuma maksas saņemšanas Mogo identificē Līzinga ņēmēju, pārliecinās par Līzinga ņēmēja maksātspēju un pieņem lēmumu par Līzinga piešķiršanu Līzinga ņēmējam. Mogo informē Līzinga ņēmēju par tā pieņemto lēmumu vienā no Vispārējo noteikumu 4.9.p. norādītajiem veidiem. 
4.12. Ja Mogo atsaka Līzinga ņēmējam piešķirt Līzingu, Līgums atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu. Šādā gadījumā Līzinga ņēmēja reģistrācijas apstiprinājuma maksa netiek atmaksāta Līzinga ņēmējam. 
4.13. Ja Mogo ir pieņēmis lēmumu par Līzinga piešķiršanu Līzinga ņēmējam, tad sarunas laikā vai nosūtot Mogo atbildi uz Mogo e-pasta vēstuli 
Līzinga ņēmējs sniedz Mogo informāciju par Līzinga ņēmēja deklarētās un/vai faktiskās dzīvesvietas adresi, uz kuru nosūtāma pilnvara Mogo vārdā veikt visas darbības, kas nepieciešamas Mogo kā Transportlīdzekļa īpašnieka un Līzinga ņēmēja kā Transportlīdzekļa turētāja reģistrācijai CSDD.   
4.14. Līgums redakcijā, kāda ir nosūtīta Līzinga ņēmēja uz Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja e-pasta adresi, stājas spēkā brīdī, kad Mogo ir pieņēmis lēmumu piešķirt Līzinga ņēmējam Līzingu un informējies par to Līzinga ņēmēju Vispārējo noteikumu 4.9.p. noteiktajā kārtībā. 
4.15. Vispārējos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniegts Līzinga pieprasījums un Līzinga ņēmēja reģistrācijas apstiprinājuma samaksa apliecina, ka Līzinga ņēmējs vēlas pārdot Transportlīdzekli Mogo un saņemt Līzingu saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
 
5. Transportlīdzekļa iegāde un pieņemšana 
5.1. Mogo izsniedz Līzinga ņēmējam pilnvaru Mogo vārdā veikt visas darbības, kas nepieciešamas Mogo kā Transportlīdzekļa īpašnieka un Līzinga ņēmēja kā Transportlīdzekļa turētāja reģistrācijai CSDD vienā no šādiem veidiem: 
5.1.1. ja Līgums ir noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad nekavējoties pēc Līguma noslēgšanas Mogo izsniedz Klientam pilnvaru personīgi; 
5.1.2. ja Līgums ir noslēgts attālināti, izmantojot Mājas lapu, tad 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Mogo nosūta pilnvaru 
Līzinga ņēmējam uz Līzinga ņēmēja pasta adresi. 
5.2. Līzinga ņēmējam jāpiereģistrē Transportlīdzeklis CSDD uz Mogo vārda, kā Transportlīdzekļa turētāju norādot Līzinga ņēmēju, un, ja tas ir paredzēts Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi”, jāiesniedz Mogo Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu vienā no šādiem termiņiem: 
5.2.1. ja Līgums ir noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas; 
5.2.2. ja Līgums ir noslēgts attālināti, izmantojot Mājas lapu, tad 5 (piecu) dienu laikā pēc Vispārējo noteikumu 5.1.p. minētās pilnvaras nosūtīšanas. 
5.3. Mogo iegūst īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli un Mogo nodod, bet Līzinga ņēmējs pieņem un iegūst uz Līguma noteikumiem faktiskajā valdījumā un lietošanā Transportlīdzekli brīdī, kad CSDD Transportlīdzeklis reģistrēts uz Mogo vārda. Atsevišķs akts par Transportlīdzekļa nodošanu Līzinga ņēmējam nav nepieciešams. 
 
6. Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksa 6.1. Transportlīdzekļa pirkuma cena Līzinga ņēmējam tiek samaksāta skaidrā naudā Klientu apkalpošanas centrā vai kredītiestādē vai ar bezskaidras naudas maksājumu, pārskaitot to uz Līzinga ņēmēja norādīto kontu, tikai pēc tam, kad tiek izpildīti visi zemāk minētie noteikumi: 
6.1.1. Līzinga ņēmējs ir reģistrējis Transportlīdzekli CSDD uz Mogo vārda, kā Transportlīdzekļa turētāju norādot Līzinga ņēmēju, un, ja tas ir paredzēts Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi”, iesniedzis Mogo CSDD izdotu Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju, kurā noteikts, ka Mogo ir reģistrēts kā īpašnieks un Līzinga ņēmējs kā turētājs, uzrādot Mogo dokumenta oriģinālu; 
6.1.2. Līzinga ņēmējs ir iesniedzis Mogo vienu Transportlīdzekļa rezerves atslēgas komplektu, ja tas ir paredzēts Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi”; 
6.1.3. Transportlīdzeklim ir OCTA, izņemot, ja 
Pamatnoteikumos norādīts, ka OCTA apdrošināšana tiek segta no Transportlīdzekļa pirkuma cenas; 
6.1.4. Līzinga ņēmējs ir iesniedzis Mogo tā pieprasītos dokumentus, kas apliecina, ka Transportlīdzeklis ir apdrošināts KASKO saskaņā ar Līguma noteikumiem, izņemot, ja Pamatnoteikumos norādīts, ka KASKO apdrošināšana tiek segta no Transportlīdzekļa pirkuma cenas; 
6.1.5. ir parakstīts un spēkā stājies Papildus nodrošinājuma līgums, ja tāds ir paredzēts Pamatnoteikumos; 
6.1.6. ir izpildīti citi Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” ietvertie priekšnoteikumi Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksai. 
6.2.Ja Pamatnoteikumos norādīts, ka Transportlīdzekļa OCTA un/vai KASKO apdrošināšana tiek segta no Transportlīdzekļa pirkuma cenas, tad Transportlīdzekļa pirkuma cena tiek samaksāta pa daļām Pamatnoteikumos norādītajos apmēros, daļu pārskaitot 
Apdrošinātājam kā OCTA apdrošināšanas prēmiju un/vai KASKO apdrošināšanas prēmiju, bet daļu Līzinga ņēmējam saskaņā ar Vispārējo noteikumu 6.1.p., pēc tam, kad izpildīti visi Vispārējo noteikumu
6.1.p. minētie noteikumi. 
6.3.     Ja     Pamatnoteikumos     norādīts,     ka 
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis tiek segts no Transportlīdzekļa pirkuma cenas, tad Transportlīdzekļa pirkuma cena tiek samaksāta pa daļām Pamatnoteikumos norādītajos apmēros šādi: 
6.3.1. pirmā daļa tiek pārskaitīta Valsts kasei kā Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis pēc tam, kad ir izpildīti visi Vispārējo noteikumu 6.1.2., 6.1.5. un 6.1.6.p. minētie noteikumi; 6.3.2. otrā daļa tiek pārskaitīta Līzinga ņēmējam saskaņā ar Vispārējo noteikumu 6.1.p. pēc tam, kad izpildīti Vispārējo noteikumu 6.1.p. minētie noteikumi. 
6.4. Ar Vispārējo noteikumu 6.1.p., 6.2.p. vai 6.3.p. minēto maksājumu veikšanas brīdi uzskatāms, ka Līzinga ņēmējs ir saņēmis Transportlīdzekļa pirkuma cenu (tās attiecīgo daļu). 
6.5. Ja Līzinga ņēmējs 5 (piecu) dienu laikā pēc Vispārējo noteikumu 5.1.p. minētās pilnvaras saņemšanas vai nosūtīšanas nav izpildījis Vispārējo noteikumu 6.1.p. minētos pienākumus vai uz Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksas brīdi Transportlīdzeklis ir apgrūtināts ar Trešo personu lietu tiesībām, aizliegumiem, ierobežojumiem vai prasījumiem, kas varētu apgrūtināt Mogo tiesību izlietošanu, Mogo ir tiesības Transportlīdzekļa pirkuma cenu (tās daļu) nesamaksāt. Šajā gadījumā uzskatāms, ka Līgums ir izbeigts un Līzinga ņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas atmaksā no Mogo saņemto Transportlīdzekļa pirkuma cenas pirmo daļu (ja tāda ir) un pārreģistrē Transportlīdzekli CSDD uz sava vārda. Ja Līzinga ņēmējs minētā termiņa ietvaros nepārreģistrē Transportlīdzekli CSDD uz sava vārda, Mogo ir tiesības noņemt Transportlīdzekli no uzskaites CSDD. 6.6. Līguma izbeigšanas gadījumā Līzinga ņēmēja reģistrācijas apstiprinājuma maksa netiek atgriezta Līzinga ņēmējam. 
7. Līguma maksājumi 
7.1. Līzinga ņēmējs apņemas veikt Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumus un Procentu maksājumus Grafikā noteiktos termiņos, apmēros un valūtā. Par Līguma maksājumiem Mogo sagatavo un iesniedz Līzinga ņēmējam rēķinus/paziņojumus par ikmēneša maksājumu. Pusēm vienojoties, var tikt sastādīts jauns Grafiks, nosakot citu Līguma maksājuma veikšanas datumu. 
7.2. Līzinga ņēmējs samaksu veic ar pārskaitījumu uz Mogo kontu. 
7.3. Līzinga ņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu ar pārskaitījumu saskaņā ar Līgumu, pārskaitījuma mērķī norādīt Līguma numuru. 
7.4. Ja Līzinga ņēmējs veic maksājumu neatbilstoši Vispārējo noteikumu 7.3.p. noteikumiem, tad Mogo ir tiesības šādu maksājumu uzskatīt par nesaņemtu līdz tā identifikācijas brīdim. Iestājoties Līguma 7.4.punktā minētajiem apstākļiem Mogo apņemas informēt par to Līzinga ņēmēju vienā no Līguma 4.9.punktā minētajiem saziņas veidiem. 
7.5.     Līzinga     ņēmējam     ir     tiesības     izpirkt 
Transportlīdzekli pilnībā vai daļēji pirms Līzinga termiņa beigām, par šo tiesību izmantošanu paziņojot Mogo 3 (trīs) dienas iepriekš. Ja Līzinga ņēmējs izpērk Transportlīdzekli pirms termiņa pilnībā, tad šādā gadījumā Līzinga ņēmējam ir jāsamaksā Mogo Neizmaksātā Transportlīdzekļa vērtība. Procentus aprēķina pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas. 
7.6. Gadījumā, ja Līguma maksājumu termiņš sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, tad maksājumi jāveic nākamajā darba dienā. 
7.7. Ja Līguma darbības laikā stājas spēkā nodokļi vai nodevas, vai tiesību aktu un/vai pārvaldes iestāžu lēmumu rezultātā iestājas apstākļi, kas Mogo uzliek papildus maksājumus vai samazina maksājumus sakarā ar Līgumu vai 
Transportlīdzekli, tad Mogo ir tiesības attiecīgi palielināt vai samazināt Līguma maksājumus, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš informējot Līzinga ņēmēju par izmaiņām, nosūtot Līzinga ņēmējam attiecīgu rēķinu/paziņojumu par ikmēneša maksājumu vai jaunu Grafiku. 
7.8. Mogo rēķinus/paziņojumus par ikmēneša maksājumiem sagatavos elektroniskā formā, un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini/paziņojumi par ikmēneša maksājumu tiks nosūtīti Līzinga ņēmējam pa elektronisko pastu uz Līzinga pieprasījumā vai Līgumā norādīto e-pasta adresi.
8. Procenti 
8.1. Līzinga ņēmējs maksā Mogo Procentus no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības par visu faktisko finansējuma izmantošanas laiku līdz 
Līguma izbeigšanai. Pēc Līguma izbeigšanas Līzinga ņēmējs maksā Mogo Likumiskos procentus. 
8.2 Procenti, Likumiskie procenti un Līgumsods tiek aprēķināti, pieņemot, ka gadā ir 365 dienas. 8.3. Mogo aprēķina Procentus, pamatojoties uz 
Procentu likmi. Procentu likme ir izteikta mēneša procentos un ir nemainīga. 
 
9. Atteikuma tiesības 
9.1. Līzinga ņēmējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, nesniedzot atkāpšanās pamatojumu. 
9.2. Līzinga ņēmējs paziņo par atteikuma tiesību izmantošanu Mogo rakstveidā, ierodoties klātienē un aizpildot atteikuma veidlapu, vai nosūtot Mogo aizpildītu un parakstītu atteikuma veidlapu pa pastu sūtījumā uz Mogo juridisko adresi vai epastu uz Mogo e-pasta adresi. 
9.3. Ja Līgums noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu Līzinga ņēmējam tiek izsniegta atteikuma veidlapa. Ja Līgums noslēgts attālināti, izmantojot Mājas lapu, lejupielādēt atteikuma veidlapu var šajā saitē 
https://www.mogo.lv/uploads/mogo_atteikuma_ti esibu_izmantosanas_iesnieguma_veidlapa.pdf . 
9.4. Līzinga ņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas, atmaksāt Mogo Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību un uzkrātos Procentus. Procentus aprēķina pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas.
9.5. Līzinga ņēmēja     atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Līzinga ņēmēja reģistrācijas     apstiprinājuma maksa netiek atmaksāta. Līzinga ņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības un uzkrāto Procentu samaksu Mogo, kā arī Transportlīdzekļa pārreģistrāciju CSDD uz Līzinga ņēmēja vārda. 
9.6. Atteikuma tiesību neizmantošanas gadījumā Vispārējo noteikumu 9.1.p. noteiktajā termiņā Līzinga ņēmējam nav tiesību atkāpties no Līguma, kaut arī atlīdzinot Mogo zaudējumus. 
10. Līzinga termiņa pagarināšana 
10.1. Līzinga ņēmējam ir tiesības ierosināt Līzinga termiņa pagarināšanu, (i) aizpildot Līzinga termiņa pagarināšanas pieteikumu Klientu apkalpošanas centrā vai (ii) no Līzinga pieprasījumā norādītās Līzinga ņēmēja e-pasta adreses nosūtot uz Līgumā vai Mājas lapā norādīto Mogo e-pasta adresi     Līzinga     termiņa     pagarināšanas pieprasījumu šādā formātā: “Lūdzu pagarināt līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) termiņu”. 
10.2. Nekavējoties pēc tam, kad Mogo ir saņēmis un izvērtējis Līzinga termiņa pagarināšanas pieteikumu, Mogo pieņem lēmumu par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru, par ko informē Līzinga ņēmēju mutiski klātienē vai vienā no Vispārējo noteikumu 4.9.p. apakšpunktos norādītajiem veidiem. 
10.3. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Mogo lēmuma par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru paziņošanas Līzinga ņēmējam Līzinga ņēmējs apstiprina Līzinga termiņa pagarināšanu, no Līzinga ņēmēja konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē, pārskaitot uz Mogo kontu Pagarināšanas maksu un maksājuma mērķī norādot „piekrītu līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) pagarināšanai”. Ja Mogo nav saņēmis Pagarināšanas maksu no Līzinga ņēmēja šajā punktā noteiktajā termiņā, Mogo lēmums par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru zaudē spēku un Līzinga ņēmējam ir jāpiesakās Līzinga termiņa pagarināšanai atkārtoti. 
10.4. Mogo ir tiesīgs atteikt Līzinga termiņa pagarināšanu, par to informējot Līzinga ņēmēju. Mogo nav pienākums pamatot tā atteikumu pagarināt Līzinga termiņu. 
10.5. Līzinga termiņa pagarinājums stājas spēkā pēc tam, kad Mogo ir pieņēmis lēmumu par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru un saņēmis Pagarināšanas maksu. 
10.6. Nekavējoties pēc Līzinga termiņa pagarinājuma spēkā stāšanās Mogo nosūta Līzinga ņēmējam jaunu Grafiku. 
11. Līzinga ņēmēja tiesības un pienākumi 
11.1. Līzinga ņēmējam ir pienākums risināt ar Transportlīdzekli saistītus strīdus, novērst visas Transportlīdzeklim konstatētās nepilnības un trūkumus, kā arī vērsties pret Trešajām personām, ja tās kaut kādā veidā radījušas zaudējumus Mogo, bojājot Transportlīdzekli vai prettiesiski to lietojot. Minēto pienākumu izpildei Līzinga ņēmējs saņem no Mogo pilnvaru saskaņā ar Vispārējo noteikumu 13.1.p. 
11.2. Līzinga ņēmējam ir pienākums lietot Transportlīdzekli saudzīgi, saskaņā ar tā lietošanas mērķi un tehniskajām īpašībām, ievērojot ražotāja un Mogo, kā arī Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā noteiktās prasības lietošanai un ekspluatācijas noteikumus. 
11.3. Līzinga ņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt pasākumus Transportlīdzekļa nepārtrauktai uzturēšanai labā tehniskā kārtībā, tajā skaitā garantijas un/vai Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā noteiktajā kārtībā un termiņā veikt tehniskās un garantijas apkopes un remontu, kā arī savlaicīgi iziet Transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati. 
11.4. Līzinga ņēmējam nav tiesību atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt Transportlīdzekli vai tā daļu. 
11.5. Līzinga ņēmējam nav tiesību bez Mogo rakstveida piekrišanas nodot Transportlīdzekli  
lietošanā Trešajai personai. Par Trešajām personām šī punkta izpratnē netiek uzskatīts Līzinga ņēmēja laulātais, bērni un vecāki. Nododot Transportlīdzekli lietošanā šajā punktā minētajām personām, Līzinga ņēmējs ir atbildīgs, ka minētās personas ievēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam noteiktos pienākumus, kā arī Līzinga ņēmējs paliek pilnībā atbildīgs pret Mogo par Līguma noteikumu izpildi. 
11.6. Līzinga ņēmējs apmaksā visus Pamatnoteikumos norādītos Papildus maksājumus un citus ar Transportlīdzekļa reģistrāciju un valsts tehnisko apskati CSDD saistītos izdevumus, tajā skaitā apdrošināšanas izdevumus, kā arī Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un nodevas. Līzinga ņēmējam ir pienākums likumā noteiktā termiņa ietvaros apmaksāt piespriestos administratīvos sodus vai citus naudas sodus un citus maksājumus, kas attiecas uz 
Transportlīdzekli vai kurus ir pienākums veikt Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam. 
11.7. Līzinga ņēmējam nav tiesību bez Mogo rakstveida piekrišanas izdarīt izmaiņas Transportlīdzekļa tehniskajā komplektācijā un veikt uzlabojumus, kas ir pretrunā ar Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai kurus nav iespējams noņemt bez Transportlīdzekļa bojāšanas. Jebkuri uzlabojumi (aprīkojums un detaļas), kas izdarīti Transportlīdzeklim un kurus nav iespējams noņemt bez Transportlīdzekļa bojāšanas, Transportlīdzekļa pārņemšanas gadījumā ir Mogo īpašums. 
11.8. Līzinga ņēmējam ir pienākums Līguma darbības laikā glabāt Transportlīdzekļa tehnisko, garantijas un ar Transportlīdzekļa lietošanu saistīto dokumentāciju. Dokumentu nozaudēšanas gadījumā Līzinga ņēmējam ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai dokumentus atjaunotu, vai jāsaņem attiecīgais dublikāts. 
11.9. Līzinga ņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Mogo pieprasījuma ir pienākums uzrādīt dokumentus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa lietošanu un apdrošināšanu. 
11.10. Ja Mogo ir radušās aizdomas par iespējamu Līzinga ņēmēja saistību pret Mogo neizpildi, Līzinga ņēmējam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc Mogo pieprasījuma uzrādīt Mogo Transportlīdzekli un dot iespēju Mogo pārbaudīt Transportlīdzekļa stāvokli. 
11.11. Transportlīdzekļa lietošanas daļējs vai pilnīgs ierobežojums sakarā ar Transportlīdzekļa bojājumu, zudumu vai pilnīgu bojāeju, ar 
Transportlīdzekli saistīti strīdi, kā arī strīdi ar Apdrošinātāju neatbrīvo Līzinga ņēmēju no pienākuma pildīt ar Līgumu uzņemtās saistības. 11.12. Līzinga ņēmējam ir pienākums nodot Transportlīdzekli ar ražotāja komplektāciju (ieskaitot, Transportlīdzekļa atslēgas) Līgumā noteiktajos gadījumos Mogo nekavējoties pēc tā pirmā pieprasījuma. Par Transportlīdzekļa nodošanas pilnā ražotāja komplektācijā kavējumu Līzinga ņēmējs maksā Mogo Līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības par katru Transportlīdzekļa nodošanas pilnā ražotāja komplektācijā kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Neizmaksātās 
Transportlīdzekļa     vērtības.     Nodotajam 
Transportlīdzeklim jābūt ar ražotāja komplektāciju, tam nedrīkst būt tādi trūkumi vai defekti, kas nav saistīti ar Transportlīdzekļa parasto nolietojumu Līguma darbības laikā, pretējā gadījumā Līzinga ņēmējam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Mogo pieprasījuma segt remontdarbu un materiālu izdevumus, kas nepieciešami Transportlīdzekļa stāvokļa atjaunošanai tādā stāvoklī, kādā tas atradās Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksas dienā. 
11.13. Līzinga ņēmējs piekrīt, ka Mogo ir tiesības iegūt Transportlīdzekļa valdījumu, pārņemot Transportlīdzekli savā varā, ja Līgumā paredzētajos gadījumos Līzinga ņēmējs termiņā nenodod Transportlīdzekli Mogo. 
11.14. Līzinga ņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski informēt Mogo, ja: 
11.14.1. Transportlīdzeklis pazūd, tiek bojāts, iet bojā, tiek konfiscēts vai kļūst zināms par šādu apstākļu iestāšanās iespējamību; 
11.14.2. mainās Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;; 
11.14.3. tiek nozaudēta Transportlīdzekļa tehniskā un/vai cita dokumentācija; 
11.14.4. Transportlīdzeklim ir reģistrēta aizlieguma atzīme; 
11.14.5. ar tiesas spriedumu ir pasludināts Līzinga ņēmēja maksātnespējas process; 11.14.6. Līzinga ņēmējam vai Līzinga ņēmēja ģimenes loceklim, vai ar Līzinga ņēmēju cieši saistītai personai piešķirts statuss Politiski nozīmīga persona; 
11.15. Līzinga ņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Līzinga ņēmējs uzņemas tikai, ja Līzinga ņēmējs rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai pretēji Līguma noteikumiem. 
11.16. Līzinga ņēmējam Līguma darbības ietvaros ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas. 11.17. Līzinga ņēmējam ir pienākums veikt Tehnisko apskati ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc Transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas un turpmāk ne retāk kā vienu reizi gadā. Ja pamatpārbaudē Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un tā aprīkojums novērtēts ar "2", Līzinga ņēmējam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pamatpārbaudes ir jānovērš visi defekti, kas pamatpārbaudē tika novērtēti ar "2", par saviem līdzekļiem un atkārtoti jāveic pamatpārbaude. Ja Līzinga ņēmējs 5 (piecu) dienu laikā pēc Transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas nav veicis Tehniskās apskates pamatpārbaudi vai 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Tehniskās apskates pamatpārbaudes nav novērsis defektus, kas Tehniskās apskates pamatpārbaudē tika novērtēti ar "2", un nav veicis atkārtotu Tehniskās apskates pamatpārbaudi līdz ieguvis atļauju piedalīties ceļu satiksmē, tad Mogo ir tiesīgs, rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no Līguma, ievērojot pārējos Līguma punktus. 
11.18. Līzinga ņēmējs apņemas personīgi piedalīties identifikācijas procedūrā klātienē, ja Līzinga ņēmējs ir Politiski nozīmīga persona, Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona, kura mēneša kredīta apgrozījums pārsniedz 3000 euro. 
11.19. Līzinga ņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski informēt Mogo, ja mainās Līzinga ņēmēja vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, u.c. kontaktinformācija. 
 
12.    Apdrošināšana 
12.1. Līzinga ņēmējam ir pienākums: 
12.1.1. 5 (piecu) dienu laikā pēc Vispārējo noteikumu 5.1.p. minētās pilnvaras saņemšanas vai nosūtīšanas nodrošināt Transportlīdzekļa OCTA apdrošināšanu; 
12.1.2. nodrošināt, lai visā Līguma darbības laikā būtu spēkā Transportlīdzekļa OCTA apdrošināšanas līgums un KASKO apdrošināšanas līgums (ja tāds nepieciešams saskaņā ar Pamatnoteikumu sadaļu „Īpašie noteikumi”), ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms KASKO apdrošināšanas līguma termiņa beigām iesniedzot Mogo jaunu KASKO apdrošināšanas polisi: (a) nosūtot Mogo ieskenētu KASKO apdrošināšanas polisi uz Līgumā norādīto Mogo e-pasta adresi vai (b) iesniedzot Klientu apkalpošanas centrā KASKO apdrošināšanas polises kopiju, uzrādot oriģinālu. 
12.2. Ja Līzinga ņēmējs nav izpildījis Pamatnoteikumu sadaļas „Īpašie noteikumi” vai Vispārējo noteikumu 12.1.p. prasības, Transportlīdzekļa apdrošināšanu ir tiesīgs veikt Mogo uz termiņu pēc saviem ieskatiem. Šādā gadījumā Līzinga ņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Mogo rakstveida rēķina nosūtīšanas Līzinga ņēmējam atlīdzināt Mogo tā samaksāto apdrošināšanas prēmiju saskaņā ar Līzinga ņēmējam iesniegto Mogo rēķinu. 
12.3. Līzinga ņēmējam ir pienākums ievērot Transportlīdzekļa KASKO (ja tāda nepieciešama saskaņā ar Pamatnoteikumu sadaļu „Īpašie noteikumi”) un OCTA apdrošināšanas noteikumus.
12.4. Ja Pamatnoteikumos norādīts, Transportlīdzekļa KASKO apdrošināšana nav obligāti nepieciešama no brīža, kad Neizmaksātā Transportlīdzekļa vērtība ir mazāka par EUR 5000,00 (vai EUR 2500,00 motocikla gadījumā). 
12.5. Transportlīdzekļa bojājuma, bojāejas, zādzības vai laupīšanas gadījumā Līzinga ņēmējam 1 (vienas) darba dienas laikā no attiecīgo apstākļu iestāšanās rakstveidā un izmantojot citus ātrās saziņas līdzekļus (e-pasts, tālrunis u.c.) jāinformē Mogo. 
12.6. Ja tiek saņemta apdrošināšanas atlīdzība, Mogo to vispirms novirza Līzinga ņēmēja parāda saistību dzēšanai. Ja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība nav pietiekama Līzinga ņēmēja parāda saistību dzēšanai, tad Līzinga ņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā no apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas brīža samaksāt Mogo radušos starpību. 
12.7. Ja Transportlīdzeklis ir bojāts un apdrošināšanas atlīdzība netiek saņemta, tad Transportlīdzeklis Līzinga ņēmējam ir jāatjauno par saviem līdzekļiem, kā arī jāturpina maksāt Līguma maksājumi. 
12.8. Ja Apdrošinātāja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība pārsniedz Līzinga ņēmēja parāda saistību kopsummu, Mogo tādējādi radušos starpību izmaksā Līzinga ņēmējam, pie nosacījuma, ka Līzinga ņēmējam nav parādu, kas izriet no citiem starp Mogo un Līzinga ņēmēju noslēgtiem līgumiem. Ja Līzinga ņēmējam ir parādi, kas izriet no citiem ar Mogo noslēgtiem līgumiem, minētā starpība tiek novirzīta šo parādu dzēšanai. 
12.9. Ja Transportlīdzekļa bojāejas, zādzības vai laupīšanas gadījumā apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, par ko saņemts Apdrošinātāja paziņojums, tad Līzinga ņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikuma brīža jāsamaksā Mogo Neizmaksāto 
Transportlīdzekļa vērtību un citus maksājumus, kas aprēķināti saskaņā ar Līguma noteikumiem.
12.10. Strīdi par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanu vai apdrošināšanas atlīdzības apmēru neatbrīvo Līzinga ņēmēju no Līgumā paredzēto saistību izpildes.
12.11. Līzinga ņēmējs nepieciešamības gadījumā pārstāv Mogo strīdos ar Apdrošinātāju par jautājumiem saistībā ar Transportlīdzekli, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai apmēru. Strīdi par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanu vai apdrošināšanas atlīdzības apmēru neatbrīvo Līzinga ņēmēju no Līgumā paredzēto saistību izpildes. 
 
13. Pilnvarojums 
13.1. Mogo pēc Līzinga ņēmēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas izsniedz Līzinga ņēmējam pilnvaru šādos gadījumos: 
13.1.1. Vispārējo noteikumu 11.1. un 12.11. p. noteiktajos gadījumos; 
13.1.2. Transportlīdzekļa izbraukšanai un lietošanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas, ja 
Transportlīdzeklis ir attiecīgi apdrošināts un Līzinga ņēmējam nav neizpildītu saistību pret Mogo. 
13.2. Mogo ir tiesīgs atteikt Vispārējo noteikumu 13.1.2.p. noteiktās pilnvaras izsniegšanu Līzinga ņēmējam, par to informējot Līzinga ņēmēju. Mogo nav pienākums pamatot tā atteikumu izsniegt pilnvaru.  
14. Saistību izpilde 
14.1. Līguma saistību izpilde notiek tajā valūtā, kādā ir sastādīts Grafiks. Ja Līzinga ņēmējs izdara maksājumu citā valūtā, tad Mogo pēc savas izvēles konvertē attiecīgo summu valūtā, kādā ir sastādīts     Grafiks,     pēc     Mogo     izvēlētas kredītiestādes valūtas maiņas komerckursa vai pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa maksājuma saņemšanas dienā. Ja pēc attiecīgās summas konvertācijas Līzinga ņēmēja veiktais maksājums nesedz kārtējo maksājumu saskaņā ar Grafiku, Līzinga ņēmējs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā no maksājuma veikšanas brīža dzēst attiecīgo parādu. Jebkurus izdevumus, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem, iemaksām u.c., sedz Līzinga ņēmējs. 
14.2. Līgums darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Līzinga ņēmējs ir samaksājis Mogo Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību, visu tam pienākošos     Procentu     summu,     aprēķinātos Līgumsodus, kā arī citus Cenrādī noteiktos maksājumus (ja tādi tikuši piemēroti) un Mogo saskaņā ar Līguma noteikumiem ir nodevis īpašuma     tiesības     Līzinga     ņēmējam     uz 
Transportlīdzekli. Gadījumā, ja Līzinga ņēmējs nepārreģistrē Transportlīdzekli CSDD uz sava vārda 5 (piecu) dienu laikā no Līgumā noteikto saistību izpildes dienas, Mogo ir tiesības noņemt Transportlīdzekli no uzskaites CSDD. 
14.3. Līgumā noteiktās saistības ir uzskatāmas par izpildītām savlaicīgi, ja to izpilde notikusi ne vēlāk kā saistību izpildes termiņa pēdējā dienā. Maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summa ir ieskaitīta Mogo kontā. 
14.4. Pēc jebkuru no Vispārējo noteikumu 16.3.p. minētiem     apstākļiem     iestāšanās     Līgums uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad Mogo nosūtījis Līzinga ņēmējam paziņojumu par Līguma izbeigšanu. 
14.5. Maksājumi Līgumā paredzēto saistību izpildei tiek ieskaitīti šādā secībā: 
14.5.1. Procentu samaksai; 
14.5.2. ar Transportlīdzekli saistīto izdevumu samaksai (tajā skaitā, Transportlīdzekļa apdrošināšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar Transportlīdzekļa pārreģistrāciju CSDD, administratīvie sodi, Papildus maksājumi, ar Transportlīdzekļa pārņemšanu, trūkumu vai bojājumu novēršanu un pārdošanu saistītie 
izdevumi, vai citas Cenrādī noteiktās komisijas); 14.5.3. Līguma noformēšanas komisijas un citu Mogo komisiju samaksai; 
14.5.4. Līzinga (kredīta) summas atmaksai; 
14.5.5. Līgumsoda samaksai. 
 
15. Atbildība 
15.1. Ar Transportlīdzekļa pieņemšanas brīdi saskaņā ar Vispārējo     noteikumu 5.3.p. noteikumiem Līzinga ņēmējs uzņemas risku par nejaušu gadījumu (Transportlīdzekļa bojāeja vai bojājums) un paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka atbildību. 
15.2. Līzinga ņēmējam ir jāziņo Mogo, ja tiesā ir iesniegts     pieteikums par Līzinga     ņēmēja maksātnespēju, 1 (vienas) darba dienas laikā no brīža, kad pieteikums iesniegts tiesā. 
15.3. Mogo ir tiesīgs piemērot par Līgumā noteikto maksājumu, izņemot Līgumsodu, kavējumu līdz saistību izpildei vai līdz Līguma izbeigšanai Līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, taču ne vairāk par 10% (desmit     procentiem)     no     Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības, bet pēc Līguma izbeigšanas Likumiskos procentus. 
15.4. Ja Līzinga ņēmējs neizpilda vai pārkāpj jebkuras Vispārējo noteikumu 4.4., 4.5., 11.1.11.3., 11.6.-11.8., 12.3., 12.7. vai 18.13.p. noteiktās saistības, Līzinga ņēmējs maksā Mogo Līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Neizmaksātās Transportlīdzekļa pirkuma cenas par katru saistību neizpildes gadījumu. 
15.5. Par Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” ietverto noteikumu vai Vispārējo noteikumu 11.4., 11.5., 12.1.2., 12.2. vai 16.4.p. pārkāpšanu Līzinga ņēmējs maksā Mogo 
Līgumsodu 5% (pieci procenti) apmērā no Transportlīdzekļa pirkuma cenas. 
15.6. Par Vispārējo noteikumu 11.9., 11.10., 11.14., 12.1.1., 12.5., 12.9. vai 15.2.p. noteikto 
Līzinga ņēmēja saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā), Mogo ir tiesīgs piemērot Līzinga ņēmējam Līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības par katru kavējuma dienu, taču ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības, bet pēc Līguma izbeigšanas Likumiskos procentus. 
15.7. Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līzinga ņēmēju no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma. 
15.8. Pusēm Līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Mogo nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Mogo pakalpojumus, lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Mājas lapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ. 
  
16. Līguma darbības termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana 
16.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un tiek noslēgts uz Pamatnoteikumos norādīto Līzinga termiņu. 
16.2. Līgums automātiski zaudē savu spēku, ja Līzinga ņēmējs 5 (piecu) dienu laikā pēc Vispārējo noteikumu 5.1.p. minētās pilnvaras izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neizpilda Vispārējo noteikumu 5.2.p. noteikumus. 
16.3. Mogo ir tiesīgs, rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no Līguma, ja iestājas jebkurš no šādiem gadījumiem: 
16.3.1. Līzinga ņēmējs pilnībā vai daļēji nav veicis termiņā Līgumā vai Mogo rēķinā/paziņojumā par ikmēneša maksājumu noteikto maksājumu vai tā daļu un kavējums ilgst 10 (desmit) dienas; 16.3.2. Līzinga ņēmējs ir pārkāpis jebkuru no sekojošiem Līguma punktiem: 3.2, 11.14, 11.18 vai 11.19; 
16.3.3. Transportlīdzeklis ir nozagts, nolaupīts, pilnīgi gājis bojā, nav atrodams, ir konfiscēts, attiesāts vai ir ierobežotas tā lietošanas tiesības no Trešo personu puses, un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Mogo rakstiska brīdinājuma saņemšanas Līzinga ņēmējs nav nodrošinājis citu Mogo pieņemamu Līzinga ņēmēja saistību nodrošinājumu; 
16.3.4. Līzinga ņēmējs Mogo iesniegtajos dokumentos sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju (tajā skaitā, par Transportlīdzekļa stāvokli, ceļu vai ūdens satiksmes negadījumiem, kuros cietis Transportlīdzeklis, Transportlīdzekļa papildus aprīkojumu un bojājumiem) un šādas informācijas sniegšana/nesniegšana ir ietekmējusi Līzinga ņēmēja saistību izpildi vai Mogo lēmumu par Līzinga piešķiršanu; 
16.3.5. Transportlīdzekļa vērtība Līzinga ņēmēja darbību vai bezdarbības rezultātā kļuvusi zemāka par Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību vairāk par 10% (desmit procentiem) un 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Mogo rakstiska iesnieguma saņemšanas Līzinga ņēmējs nav atmaksājis Mogo šādu radušos starpību starp 
Transportlīdzekļa     vērtību     un     Neizmaksāto 
Transportlīdzekļa vērtību; 
16.3.6. Līzinga ņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda Vispārējo noteikumu 11.2., 11.3., 11.9., 11.10.p. vai Līguma Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” noteiktos pienākumus un šāds pārkāpums nav novērsts 5 (piecu) darba dienu laikā no Mogo rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas vai šāds pārkāpums ir izdarīts atkārtoti; 
16.3.7. Līzinga ņēmējs pārkāpj Vispārējo noteikumu 11.4., 11.5., vai 11.7.p., kā rezultātā Transportlīdzekļa vērtība kļuvusi zemāka vairāk par 10% (desmit procentiem); 
16.3.8. galvinieks – juridiska persona, kas galvojis par Līzinga ņēmēja saistībām, kļūst maksātnespējīgs, tiek likvidēts vai neievēro attiecīgā nodrošinājuma līguma noteikumus, un 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Mogo rakstiska brīdinājuma saņemšanas Līzinga ņēmējs nav nodrošinājis citu Mogo pieņemamu galvojumu; 16.3.9. galvinieks – fiziska persona, kas galvojis par Līzinga ņēmēja saistībām, ir miris, tiek pasludināts par promesošu vai pazudušu, kļūst     Līgums ir sastādīts uz lapas abām pusēm. maksātnespējīgs vai neievēro attiecīgā nodrošinājuma līguma noteikumus, un 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Mogo rakstiska brīdinājuma saņemšanas Līzinga ņēmējs nav nodrošinājis citu Mogo pieņemamu galvojumu; 
16.3.10. pret Līzinga ņēmēju tiek vērsti Trešo personu pamatoti prasījumi, kuru kopējā summa pārsniedz 20% (divdesmit procentus) no 
Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības; 
16.3.11. Līzinga ņēmējs likumā noteiktā termiņa ietvaros nav apmaksājis piespriestos administratīvos sodus vai citus naudas sodus un citus maksājumus, kas attiecas uz 
Transportlīdzekli vai kurus ir pienākums veikt Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam, ja šāda kopējā neapmaksātā summa pārsniedz 140 (viens simts četrdesmit euro) un šāds kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas; 
16.3.12. ja Līzinga ņēmējs nav ievērojis jebkurus citus noteikumus, kas paredzēti jebkurā citā starp Līzinga ņēmēju un Mogo noslēgtajā līgumā, un kuru pārkāpuma rezultātā Mogo ir tiesības vienpusēji atkāpties no šāda līguma; 
16.3.13. ja Līzinga ņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā nav apdrošinājis Transportlīdzekli un šāds pārkāpums nav novērsts 5 (piecu) darba dienu laikā no Mogo rakstiska brīdinājuma saņemšanas; 16.3.14. ar tiesas spriedumu ir pasludināts Līzinga ņēmēja maksātnespējas process; 
16.3.15. Līzinga ņēmējs ir miris vai tiek pasludināts par promesošu vai pazudušu.
16.4. Mogo vienpusējas atkāpšanās gadījumā Līzinga ņēmējam ir pienākums nekavējoties pēc Mogo pieprasījuma nodot Transportlīdzekli Mogo vai tās pilnvarotai personai, un 7 (septiņu) darba dienu laikā samaksāt visus Līguma maksājumus līdz Transportlīdzekļa nodošanas brīdim, kā arī citas naudas summas, kas pienākas Mogo saskaņā ar šo Līgumu. 
16.5. Mogo atkāpjoties no Līguma saskaņā ar 
Vispārējo noteikumu 16.3.3.p., Līzinga ņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā no Mogo pieprasījuma saņemšanas brīža jāsamaksā Mogo Neizmaksātā Transportlīdzekļa vērtība, ja tāda ir, ja Apdrošinātājs pieņem lēmumu atteikt izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību vai Apdrošinātāja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība ir mazāka par Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību un citiem maksājumiem, kas pienākas Mogo saskaņā ar Līgumu, vai ar Transportlīdzekli notikušais gadījums nav apdrošināšanas gadījums. 
16.6. Ja Līguma darbība tiek izbeigta pirms termiņa vai Mogo vienpusēji atkāpjas no Līguma (izņemot Vispārējo noteikumu 16.3.3.p. noteiktos gadījumus), Mogo ir tiesīgs pārdot Transportlīdzekli par brīvu cenu. No 
Transportlīdzekļa pārdošanas iegūtie līdzekļi tiek novirzīti Līzinga ņēmēja saistību izpildei un saskaņā ar Cenrādi, ar Transportlīdzekļa pārņemšanu, trūkumu vai bojājumu novēršanu un pārdošanu saistīto izdevumu dzēšanai. Līzinga ņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Mogo pieprasījuma saņemšanas jāsedz starpība starp Līzinga ņēmēja parāda un ar Transportlīdzekļa pārņemšanu, trūkumu vai bojājumu novēršanu un pārdošanu saistīto izdevumu kopsummu un cenu, par kādu Mogo saskaņā ar šī punkta noteikumiem pārdod Transportlīdzekli Trešajai personai. 
16.7. Pēc Līguma termiņa beigām, kad Līzinga ņēmējs ir izpildījis visas no Līguma izrietošās saistības un veicis visus paredzētos maksājumus un pie nosacījuma, ka Līzinga ņēmējam nav neizpildītu saistību pret Mogo, Mogo nodod 
Līzinga     ņēmējam     īpašuma     tiesības     uz 
Transportlīdzekli. Šajā punktā noteikto īpašuma tiesību pārreģistrāciju CSDD par saviem līdzekļiem apņemas veikt Līzinga ņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma termiņa beigām. Mogo nodod un Līzinga ņēmējs iegūst īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli brīdī, kad CSDD Transportlīdzeklis reģistrēts uz Līzinga ņēmēja vārda. Atsevišķs akts par Transportlīdzekļa nodošanu Līzinga ņēmējam nav nepieciešams. 
  
17. Gāzes iekārtas uzstādīšana 
17.1. Šīs nodaļas noteikumi piemērojami, ja Pamatnoteikumos norādīts, ka Mogo finansē gāzes iekārtas uzstādīšanu Transportlīdzeklim. 
17.2. Transportlīdzekļa pirkuma cena tiek noteikta pieņemot, ka Transportlīdzeklim atbilstoši Līguma noteikumiem tiks uzstādīta gāzes iekārta. 
17.3. Līzinga ņēmējam ir pienākums 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Transportlīdzekļa pirkuma cenas saņemšanas (i) veikt visas nepieciešamās darbības, lai Transportlīdzeklim uzstādītu gāzes iekārtu, (ii) reģistrēt Transportlīdzekļa pārbūvi CSDD un (iii) iesniegt Mogo to apliecinošas Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu. 
17.4. Līzinga ņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka Transportlīdzeklim tiek uzstādīta gāzes iekārta, ievērojot Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī gāzes iekārtas uzstādīšanu veikt tikai pie oficiālajiem transportlīdzekļu izgatavotājiem un pārbūvētājiem Latvijā, kuru tehniskā dokumentācija ir saskaņota CSDD. 
 
18. Citi noteikumi 
18.1. Ja Līgums noslēgts attālināti, Mogo pēc 
Līzinga ņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta Līgumu rakstiskā formā uz Līzinga ņēmēja pasta adresi. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Mogo puses. 
18.2. Mogo 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līzinga ņēmēja pieprasījuma saņemšanas nosūta bez maksas Līzinga ņēmējam uz Līgumā vai Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja e-pasta adresi Grafiku, kurā norādīti Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi un Procentu maksājumi, kas jāveic Līzinga ņēmējam, un to veikšanas periodi. 18.3. Līzinga ņēmējam ir tiesības saņemt, ierodoties Klientu apkalpošanas centrā, iepriekš saskaņojot abpusēji pieņemamu tikšanās laiku: (a) Līguma projektu rakstveidā, un (b) informāciju par rezultātiem, ko devusi datubāzes/datubāzu izmantošana, ja atteikumu izsniegt Līzingu Mogo pamato ar tajā/tajās iegūtu informāciju. 
18.4. Ja Līzinga ņēmējs pieprasa Mogo izsniegt rakstveida informāciju par Līzinga ņēmēja saistību pret Mogo izpildes vēsturi, Mogo sagatavo pieprasīto rakstveida informāciju ne vairāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, un Mogo ir tiesības pieprasīt no Līzinga ņēmēja izdevumus, kas saistīti ar rakstveida informācijas sagatavošanu un/vai nosūtīšanu, bet ne vairāk kā EUR 7 (neieskaitot PVN) apmērā par katru šādu rakstveida informāciju. Informāciju par saskaņā ar 
Līgumu veiktajiem Līguma maksājumiem (maksājumu izraksts) Mogo sniedz Līzinga ņēmējam ne vairāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, nepieprasot šajā punktā minēto maksājumu. 
18.5. Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par nolīgtu uzskatāma skaitļu vārdiskā izteiksme. Ja Pamatnoteikumi ir pretrunā ar Vispārējiem noteikumiem, Pamatnoteikumi ir noteicošie. 
18.6. Uzraudzības iestāde: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, reģistrācijas Nr.90000068854, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010. 
18.7. Visas Pušu iepriekšējās sarunas, vienošanās un sarakste zaudē juridisko spēku ar Līguma noslēgšanas brīdi. 
18.8. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksu vai e-pastu, uz Līzinga ņēmēja pasta adresi un/vai e-pasta adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Līzinga pieprasījumā. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 5. (piektajā) kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu. 
18.9. Līzinga ņēmējs ir informēts, ka Mogo ir tiesīgs veikt jebkādu Līzinga ņēmēja personas datu apstrādi (reģistrēta Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā), kā arī nodot un saņemt Līzinga ņēmēja datus un citu informāciju no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., Iedzīvotāju reģistra, Valsts Ieņēmumu dienesta uzkrāto informāciju par ienākumiem, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra u.c.) un apstrādāt tos, kuras mērķis to skaitā, bet ne tikai ir kredītspējas un riska novērtēšana, sniegto ziņu atbilstības patiesībai pārbaude, klientu uzskaite, pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un uzturēšana, līguma noslēgšana, un citiem mērķiem saskaņā ar Mogo Privātuma Politiku.  18.10. Mogo ir tiesības zvanīt un nosūtīt īsziņas (SMS) uz Līzinga ņēmēja norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, nosūtīt e-pasta vēstules uz Līzinga ņēmēja norādīto e-pasta adresi, kā arī nosūtīt pasta sūtījumus uz Līzinga ņēmēja pasta adresi, lai sasniegtu Līzinga ņēmēju Līguma izpildes ietvaros. 
18.11. Līzinga ņēmējs ir informēts, ka finansējums Līzinga izsniegšanai Līzinga ņēmējam tiek novirzīts no konkrētu Trešo personu līdzekļiem un līdzekļi no Līzinga atmaksas var tikt izmantoti Mogo saistību izpildei pret Trešajām personām, līdz ar to Līzinga ņēmējs apzinās, ka nepieciešamības gadījumā, lai pārbaudītu Mogo un Līzinga ņēmēja saistību izpildi, Mogo var nodot Līzinga ņēmēja personas datus minētajai Trešajai personai.  
18.12. Parakstot šo Līgumu Līzinga ņēmējs ir izlasījis un iepazinies ar Mogo Privātuma Politiku, ir informēts par savām kā datu subjekta tiesībām, Mogo apstrādāto datu kategorijām, pamatu un mērķi, iespējām atsaukt dotās piekrišanas un citiem tajā aprakstītajiem noteikumiem. 
18.13. Puses apņemas neizpaust Trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos gadījumus. 
18.14. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja izteikti rakstveidā un abu Pušu parakstīti, vai, ja ir ievērota zemāk norādītā kārība: 
18.14.1.     piedāvājumu     Līguma     grozījumiem 
Līguma, t. sk. Vispārējo noteikumu redakcijā, kāda ir nosūtīta Līzinga ņēmējam uz Līzinga ņēmēja norādīto e-pasta adresi, Mogo publicē Mājas lapā un nosūta uz Līzinga ņēmēja norādīto e-pasta adresi; 
18.14.2. Līzinga ņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no piedāvājuma Līguma grozījumiem saņemšanas pieņem vai noraida piedāvājumu, vai rakstveidā sniedz savu pretpiedāvājumu, kuru var apstiprināt vai noraidīt Mogo. Par grozījumiem, kas attiecas uz no Līguma izrietošo maksājumu veikšanu, Mogo informē Līzinga ņēmēju individuāli 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms šo izmaiņu spēkā stāšanās; 
18.14.3. Līzinga ņēmējs piekrīt/nepiekrīt Mogo piedāvātajiem Līguma grozījumiem (Līgumam jaunā redakcijā), nosūtot e-pasta vēstuli no Līzinga pieprasījumā norādītā Līzinga ņēmēja epasta adreses uz  Līgumā vai Mājas lapā norādīto Mogo e-pasta adresi šādā formātā: „Piekrītu” vai, ja noraida Līguma grozījumus – „Nepiekrītu”. 
18.15. Līzinga ņēmējs nav tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī no Līguma izrietošos prasījumus Trešajām personām bez Mogo rakstiskas piekrišanas. 18.16. Pušu strīdus saistībā ar Līgumu izšķirs Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 18.17. Ja Līgums noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad Līgums tiek sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Mogo un viens pie Līzinga ņēmēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 18.18. Ja Līgums noslēgts attālināti, izmantojot Mājas lapu, tad Līgums tiek glabāts Mogo datu bāzē PDF faila formātā. Noslēgtais Līgums datu bāzē tiek glabāts neierobežotu laiku. 18.19.Līzinga ņēmējs piekrīt Mogo tiesībām nodot (cedēt) no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu neierobežotam skaitam trešo personu. Līzinga ņēmējs neiebilst, ka šādā gadījumā Mogo izpauž trešajām personām visu informāciju, kas izriet no Līguma. Līzinga ņēmējs piekrīt un apzinās, ka Mogo nav pienākuma informēt Līzinga ņēmēju par Mogo no Līguma izrietošo prasījumu cesiju trešajām personām. 
18.20. Līzinga ņēmējs piekrīt, ka, cedējot trešajām personām no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu, šādām trešajām personām (cesionāriem) ir tiesības cedētos prasījumus vai to daļu cedēt tālāk neierobežotam skaitam trešo personu. Šādā gadījumā trešajām personām (cesionāriem) ir tādas pat tiesības izpaust trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, kā arī informāciju par Līzinga     ņēmēju     un
Transportlīdzekli, kādas ir noteiktas Mogo saskaņā ar Līgumu, un nav pienākuma informēt Līzinga ņēmēju par šādu cesiju.
18.21. Līzinga ņēmējs piekrīt, ka no Līguma izrietošo prasījumu cesijas gadījumā Mogo ir tiesības, bet nav pienākums turpināt apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus un
Transportlīdzekli par labu jaunajiem kreditoriem, darbojoties kā kreditoru aģentam (pilnvarniekam) saskaņā ar Civillikuma 18.nodaļā noteikto. Ja Mogo turpina apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus un Transportlīdzekli, Līzinga ņēmējs turpina veikt Līguma maksājumus Mogo uz Mogo kontu vai citu kontu, kas norādīts Mogo paziņojumā Līzinga ņēmējam. Papildus tam, Līzinga ņēmējs piekrīt, ka Mogo nav pienākuma informēt Līzinga ņēmēju par faktu, ka Mogo turpina darboties kā kreditoru aģents
(pilnvarnieks). Ja Mogo cedē no Līguma izrietošos prasījumus trešajām personām, neturpinot apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus un Transportlīdzekli, tad Līzinga ņēmējs turpina veikt Līguma maksājumus uz jauno kreditoru kontiem, kas norādīt Mogo paziņojumā Līzinga ņēmējam.
18.22. Līzinga ņēmējs piekrīt, ka Mogo, piedāvājot (reklamējot) Trešajām personām iespēju cedēt tām no Līguma izrietošos prasījumus, ir tiesīgs publiski izpaust trešajām personām, tajā skaitā ievietojot Mājas lapā, šādu ar Līzinga ņēmēju un Transportlīdzekli saistītu informāciju: Līzinga ņēmēja dzimumu, atrašanās vietu, ikmēneša neto ieņēmumus, izdevumus, kredītvēsturi,
Transportlīdzekļa marku, modeli, krāsu, izlaiduma gadu, motora tilpumu, nobraukumu, vērtību, attēlus un citu ar Līdzina ņēmēju un
Transportlīdzekli saistītu informāciju. Publiski izpaužot (reklamējot) iespēju cedēt no Līguma izrietošos prasījumus, Mogo apņemas publiski neizpaust Līzinga ņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, adresi un attēlu, kā arī Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru.
18.23. Līzinga ņēmējs ir informēts, ka Līzinga ņēmēja veiktais maksājums var tikt izmantots Līzinga ņēmēja saistību izpildei pret Trešajām personām, līdz ar to Līzinga ņēmējs apzinās, ka nepieciešamības gadījumā, lai pārbaudītu Mogo un Līzinga ņēmēja saistību izpildi, Mogo var nodot datus minētajai Trešajai persona. 
 

VISPĀRĒJIE FINANŠU LĪZINGA LĪGUMA NOTEIKUMI

1. Definīcijas

Akts

Transportlīdzekļa turējuma nodošanas - pieņemšanas akts, kas tiek noslēgts starp Mogo, Pārdevēju un Līzinga ņēmēju.

Līguma maksājumi

Līzinga ņēmēja maksājumi Mogo, kas ietver Līguma noformēšanas komisiju, Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumus, Procentus, Līgumsodus, kā arī citus Līgumā noteiktos maksājumus.

Amortizācijas metode

Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi ir vienādi visos Līzinga termiņa mēnešos.

Līgums

šis Līzinga ņēmēja un Mogo starpā noslēgtais finanšu līzinga līgums ar visiem tā pielikumiem un grozījumiem.

Anuitātes metode

Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumu un Procentu maksājumu kopsummas ir vienādas visos Līzinga termiņa mēnešos.

Līgumsods

Vispārējos noteikumos noteiktais līgumsods, kas Līgumā noteiktajos gadījumos līdz Līguma izbeigšanai tiek aprēķināts par Līgumā noteikto pienākumu neizpildi vai izpildes kavējumu.

Apdrošinātājs

juridiska persona, kura apdrošina Transportlīdzekli.

Līguma noformēšanas komisija

Pamatnoteikumos norādītā komisija par Līzinga pieprasījuma izskatīšanu un Līguma noformēšanu.

Bullet metode

Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi tiek samaksāti vienā maksājumā Līzinga termiņa pēdējā datumā.

Līzinga kopējās izmaksas

saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido Līzinga summa, Līguma noformēšanas komisija, Procenti un visas izmaksas, kas Līzinga ņēmējam jāmaksā saistībā ar Līgumu un kas Mogo ir zināmas. Līzinga kopējo izmaksu aprēķinā nav iekļautas Transportlīdzekļa apdrošināšanas izmaksas (OCTA, KASKO) un izmaksas, kas saistītas ar Transportlīdzekļa pārreģistrāciju CSDD uz Mogo vārda, kā arī citi Pamatnoteikumos norādītie Papildus maksājumi.

CSDD

valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003345734, juridiskā adrese: Miera ielā 25, Rīgā, LV-1001.

Līzinga ņēmējs

Pamatnoteikumos norādītā persona vai vairākas personas. Ja Pamatnoteikumos ir norādītas vairākas personas, tad termins “Līzinga ņēmējs” vienskaitlī ietver daudzskaitli, šādas personas ir solidāri atbildīgas par šajā Līgumā ietverto saistību izpildi un Mogo ir tiesības pēc sava ieskata prasīt visas saistības izpildījumu no visiem Līzinga ņēmējiem vai tikai no dažiem vai viena.

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija - saskaņā ar 2008. gada 23. aprīļa Eiropas parlamenta un padomes direktīvu par patēriņa kredītlīgumiem 2008/48/EK apstiprināta standarta veidlapa svarīgākās informācijas sniegšanai patērētājam pirms līguma noslēgšanas, dažādu kredītpakalpojumu piedāvājumu salīdzināšanai gan kredīta izsniegšanai Latvijas Republikā, gan ārzemēs.

Līzinga ņēmēja pasta adrese

Līzinga ņēmēja deklarētās dzīvesvietas adrese un/vai Vispārējo noteikumu 4.12.p. kārtībā Mogo sniegtā Līzinga ņēmēja faktiskās dzīvesvietas adrese.

Gada procentu likme (GPL)

Procentu likme, kas aprēķināta saskaņā ar spēkā esošiem MK Noteikumiem un tiek norādīta Pamatnoteikumos. Aprēķinot GPL, tiek pieņemts, ka sākotnēji noteiktā Procentu likme tiek nofiksēta uz visu Līzinga termiņu, maksājumi tiek veikti ik mēnesi saskaņā ar Grafiku. Aprēķinā tiek ņemtas vērā visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma noformēšanu Mogo. Aprēķinā netiek ņemti vērā Pamatnoteikumos norādītie Papildus maksājumi, Pagarināšanas maksa, Līgumsodi un apstiprinājuma maksa par Līguma izmaiņām.

Līzinga pieprasījums

atbilstoši Vispārējo noteikumu 3¹. vai 3².nodaļai Mājas lapā vai Klientu apkalpošanas centrā noformēts Līzinga ņēmēja izteikts pieteikums saņemt no Mogo Līzingu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Garantijas vēstule

Mogo garantijas vēstule Pārdevējam par Pirkuma maksas samaksu, kas izsniegta saskaņā ar Pirkuma līguma noteikumiem.

Līzinga (kredīta) summa

Pamatnoteikumos noteiktā līzinga summa, ko Mogo izsniedz Līzinga ņēmējam, kas kopā ar Pirmo iemaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem tiek pārskaitīta vai izmaksāta Pārdevējam Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksai un ko Līzinga ņēmējam ir pienākums atmaksāt Mogo saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Grafiks

Pamatnoteikumos norādītais vai saskaņā ar Līguma noteikumiem no jauna sastādītais Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumu un Procentu maksājumu grafiks.

Līzinga termiņš

Pamatnoteikumos norādītais termiņš, kura laikā Līzinga ņēmējam ir tiesības lietot Transportlīdzekli un pienākums maksāt Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumu un Procentu maksājumus. Ja Pusēm vienojoties, tiek pagarināts Līzinga termiņš vai noteikts cits Līguma maksājuma veikšanas datums, attiecīgi tiek pārcelts arī Līzinga termiņš, par ko Puses sastāda jaunu Grafiku, kas veido Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Grafika sastādīšanas metode

Anuitātes, Amortizācijas vai Bullet metode.

Līzings

Transportlīdzekļa noma ar izpirkumu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

KASKO apdrošināšanas polise

apdrošināšanas polise, kas apliecina, ka ir noslēgts apdrošināšanas līgums par Transportlīdzekļa apdrošināšanu pret bojājumiem un zādzību.

Mājas lapa

Mogo interneta mājas lapa ar adresi www.mogo.lv.

Klientu apkalpošanas centrs

Mogo struktūrvienība, kurā tiek sniegti Mogo pakalpojumi.

Mogo

akciju sabiedrība „mogo”, vienotais reģistrācijas Nr. 50103541751, juridiskā adrese: Skanstes iela 50 , Rīga, LV-1013, Latvija.

Kopējā summa, kas jāmaksā Līzinga ņēmējam

saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido Transportlīdzekļa pirkuma maksa un visas izmaksas, kas Līzinga ņēmējam jāmaksā saistībā ar Līgumu.

Procenti

atlīdzība par finansējuma izlietošanu, kas tiek aprēķināta no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības līdz Līguma izbeigšanai.

Labvēlības periods

2 (divu) mēnešu periods no Līguma noslēgšanas, kura laikā Līzinga ņēmējam tiek aprēķināti Procenti, bet nav jāveic Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi un Procentu maksājumi.

MK Noteikumi

spēkā esošie Latvijas Republikas 2016.gada 25.oktobra Ministru Kabineta noteikumi Nr.691 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”

Likumiskie procenti

atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem noteikti procenti, kuru apmērs uz Līguma noslēgšanu ir 6% gadā un kas tiek aprēķināti pēc Līguma izbeigšanas.

Mogo banka un konts

Mogo banka un konts, kas norādīts Pamatnoteikumos vai Līzinga ņēmējam nosūtītajā rēķinā/paziņojumā par ikmēneša maksājumu.

OCTA

Transportlīdzekļa sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana Transportlīdzekļa īpašnieka vārdā.

Neizmaksātā Transportlīdzekļa vērtība

Transportlīdzekļa vērtība uz konkrētu brīdi, ko veido starpība starp Līzinga summu un Līzinga ņēmēja veiktajiem Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumiem.

Pagarināšanas maksa

samaksa Mogo par Līzinga termiņa pagarināšanu, kuras apmēru Mogo nosaka un piedāvā Līzinga ņēmējam saskaņā ar Vispārējo noteikumu 10.2.p.

Pirmā iemaksa

naudas summa, kas atbilst Līzinga ņēmēja dalībai Transportlīdzekļa pirkuma darījumā un ir Līgumā uzņemto Līzinga ņēmēja saistību izpildījuma nodrošinājums.

Papildus nodrošinājums

Pamatnoteikumos norādītais Līgumā noteikto Līzinga ņēmēja saistību izpildes nodrošinājums papildus Transportlīdzeklim.

Procentu likme

Pamatnoteikumos norādītā fiksētā procentu likme.

Pamatnoteikumi

Līguma I daļa.

Puse/s

Līzinga ņēmējs vai/un Mogo

Pārdevējs

persona, no kuras Līzinga ņēmējs iegādājas Transportlīdzekli.

Tehniskā apskate

Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate CSDD, kas jāveic visiem Latvijas Republikas 2004.gada 29.aprīļa Ministru Kabineta noteikumu Nr.466 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” minētajiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem.

Patiesais labuma guvējs

kuras vārdā, labā, interesēs tiek noslēgts Līgums un tā ir vismaz: attiecībā uz juridiskajām personām - fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē attiecība uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).

Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi

Līzinga ņēmēja ikmēneša maksājumi Mogo par Transportlīdzekli un tā lietošanu, kas ietver arī Līzinga ņēmēja veikto Pirmo iemaksu, ja tāda ir.

Politiski nozīmīga persona

persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

Transportlīdzekļa pirkuma cena

Pamatnoteikumos norādītā Transportlīdzekļa cena, kas sastāv no Līzinga summas un Pirmās iemaksas.

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis

persona, kura ir Politiski nozīmīgas personas: laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu. Bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, vecāks, vecvecāks vai mazbērns, brālis vai māsa.

Transportlīdzeklis

Pamatnoteikumos norādītais transportlīdzeklis vai kuģošanas līdzeklis (vai vairāki transportlīdzekļi vai kuģošanas līdzekļi), kuru Mogo pēc Līzinga ņēmēja norādījuma saskaņā ar Līguma un Pirkuma līguma noteikumiem iegādāsies no Pārdevēja un kas tiks nodots Līzinga ņēmēja turējumā un lietošanā, bet pēc Līguma saistību izpildes – īpašumā, Līgumā noteiktajā kārtībā. Turpmāk un iepriekš Līguma tekstā termins Transportlīdzeklis lietots gan attiecībā uz vienu transportlīdzekli vai kuģošanas līdzekli, gan uz visiem.

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona

fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no Politiski nozīmīgajām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots Politiski nozīmīgas personas labā.

Trešā persona

jebkura persona, kura nav Līguma puse.

Privātuma Politika

Mogo izstrādāta privātuma politika, kurā aprakstīta kārtība kādā Mogo apstrādā klientu, tai skaitā, Līzinga ņēmēja, personas datus. Privātuma Politika pieejama (www.mogo.lv) vai jebkurā Mogo klientu apkalpošanas vietā.

Vispārējie noteikumi

Līguma II daļa.

 

 

 

 

2. Līguma priekšmets
2.1. Mogo apņemas iegūt īpašumā Līzinga ņēmēja izraudzītu Transportlīdzekli no Līzinga ņēmēja izraudzīta Pārdevēja un piešķirt Līzinga ņēmējam tiesības turēt, lietot (nomāt) un izpirkt Transportlīdzekli, bet Līzinga ņēmējs apņemas pieņemt Transportlīdzekli līzingā – nomā ar tiesībām to izpirkt, kā arī samaksāt Līguma maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem.
2.2. Līzinga ņēmējs apliecina, ka patstāvīgi, pēc saviem ieskatiem ir izvēlējies Transportlīdzekli un apzinās, ka Transportlīdzeklis ir lietots.
2.3. Līzinga ņēmēja uzdevumā Mogo iegādājas uz sava vārda Līzinga ņēmēja izvēlēto Transportlīdzekli par Transportlīdzekļa pirkuma cenu, kas atbilst Līzinga summas un Pirmās iemaksas summai, ja Līzinga ņēmējs ir izpildījis Līgumā paredzētos priekšnoteikumus Līzinga summas saņemšanai.

3. Līzinga pieprasījums 
3.1. Pirms Līzinga pieprasījuma iesniegšanas Līzinga ņēmējs var iepazīties ar Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju.
3.2. Lai iesniegtu Līzinga pieprasījumu un noslēgtu Līgumu, Līzinga ņēmējam ir jāatbilst, un Līzinga ņēmējs apliecina, ka tas visā Līguma darbības laikā atbildīs šādiem kritērijiem:
3.2.1. Līzinga ņēmējs ir fiziska persona;
3.2.2. Līzinga ņēmējs ir vecumā no 18 līdz 75 gadiem;
3.2.3. Līzinga ņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā;
3.2.4. Līzinga ņēmējs ir Patiesais labuma guvējs;
3.2.5. Līzinga pieprasījuma iesniegšanas laikā un Līguma noslēgšanas laikā Līzinga ņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmē.

3¹. Līzinga pieprasījuma iesniegšana Klientu apkalpošanas centrā
3.3. Lai noslēgtu Līgumu, Līzinga ņēmējs iesniedz Mogo Līzinga pieprasījumu, aizpildot to Klientu apkalpošanas centrā.

3². Līzinga pieprasījuma iesniegšana Mājas lapā
3.4. Lai noslēgtu Līgumu, Līzinga ņēmējs Mājas lapā aizpilda Līzinga pieprasījumu, norādot tajā visas pieprasītās ziņas. Apstiprinot Mājas lapā aizpildīto Līzinga pieprasījumu, Līzinga ņēmējs to iesniedz Mogo un piekrīt Vispārējo noteikumu 17.9.p. un 17.10.p. noteiktajai personas datu apstrādei.
3.5. Iesniedzot Līzinga pieprasījumu Līzinga ņēmējs apliecina, ka Līzinga ņēmējam ir atvērts konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ar kuru un ar tajā esošajiem naudas līdzekļiem, ja tādi tur ir, tas ir tiesīgs brīvi rīkoties.

4. Līzinga piešķiršana un Līguma noslēgšana 
4.1. Mogo ir tiesīgs atteikt Līzinga piešķiršanu Līzinga ņēmējam, par to informējot Līzinga ņēmēju. Mogo nav pienākums pamatot tā atteikumu piešķirt Līzingu. Ja Līzinga piešķiršanas atteikums pamatots ar parādnieku datu bāzē iegūtām ziņām, Mogo nekavējoties un bez maksas informē Līzinga ņēmēju par šo faktu un izmantotās datu bāzes ziņām.
4.2. Līzinga ņēmējam ir tiesības pieteikties Līzingam neierobežotu reižu skaitu. Mogo ir tiesības neizskatīt Līzinga pieprasījumu un nepieņemt Lēmumu par Līzinga piešķiršanu, ja Līzinga ņēmējs ir pārkāpis kādu no iepriekš ar Mogo noslēgto līzinga līgumu noteikumiem.
4.3. Pirms Pirkuma līguma noslēgšanas Līzinga ņēmējam ir pienākums pārliecināties par Transportlīdzekļa kvalitāti un atbilstību Līzinga ņēmēja prasībām un pārbaudīt Transportlīdzekļa tiesisko statusu. Mogo neatbild par Transportlīdzekļa kvalitāti un tā atbilstību Līzinga ņēmēja prasībām, kā arī par Pārdevēja Pirkuma līgumā paredzēto saistību pienācīgu izpildi.
4.4. Līzinga ņēmējs samaksā Līguma noformēšanas komisiju 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, pārskaitot to uz Mogo kontu. Ja šajā termiņā Līzinga ņēmējs nav samaksājis Mogo Līguma noformēšanas komisiju, Mogo ir tiesīgs, rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no Līguma vai Mogo pievieno Līguma noformēšanas komisiju Neizmaksātajai Transportlīdzekļa vērtībai, ko Līzinga ņēmējs samaksā Mogo saskaņā ar Grafiku vai nu kopā ar pirmo Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumu, vai sadalot vienādos maksājumos, kas tiek pieskaitīti katram Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumam.

4¹. Līzinga piešķiršana un Līguma noslēgšana Klientu apkalpošanas centrā
4.5. Nekavējoties pēc tam, kad Mogo ir saņēmis un izvērtējis Līzinga pieprasījumu un iepazinies ar Transportlīdzekļa vērtību, Mogo pieņem lēmumu par Līzinga piešķiršanu un informē par to Līzinga ņēmēju.
4.6. Līguma noteikumi tiek izskaidroti Līzinga ņēmējam un Līgums tiek noslēgts uz vietas Klientu apkalpošanas centrā Līzinga ņēmēja klātienē. Līzinga pieprasījuma iesniegšana un Līguma noteikumu izskaidrošana Līzinga ņēmējam nenozīmē Līguma noslēgšanu. Līgums uzskatāms par noslēgtu, kad to ir parakstījušas abas Puses.
4.7. Pēc Līguma noslēgšanas Līzinga ņēmējs samaksā Mogo Pirmo iemaksu Mogo izrakstītajā rēķinā norādītajā datumā.

4². Līzinga piešķiršana un Līguma noslēgšana Mājas lapā
4.8. Nekavējoties pēc tam, kad Mogo ir saņēmis un izvērtējis Līzinga pieprasījumu un iepazinies ar Transportlīdzekļa vērtību, Mogo noformē Līzinga piedāvājumu un informē par to Līzinga ņēmēju vienā no šādiem veidiem:
4.8.1. zvanot Līzinga ņēmējam uz Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja tālruņa numuru un informējot Līzinga ņēmēju par piedāvāto Līzinga summu, Pirmo iemaksu, Līzinga termiņu, GPL un Kopējo summu, kas jāmaksā Līzinga ņēmējam Mogo;
4.8.2. nosūtot Līzinga ņēmējam uz Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja e-pasta adresi Līzinga piedāvājumu un Līgumu.
4.9. Līguma noslēgšanai un Transportlīdzekļa pieņemšanai pēc Vispārējo noteikumu 4.8.p. minētā piedāvājuma saņemšanas Līzinga ņēmējs apstiprina Mogo piedāvājumu, no Līzinga ņēmēja konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē, pārskaitot uz Mogo kontu Pirmo iemaksu un maksājuma mērķī norādot „piekrītu līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) noteikumiem”.
4.10. Pēc Pirmās iemaksas saņemšanas atbilstoši Vispārējo noteikumu 4.9.p. Mogo identificē Līzinga ņēmēju, pārliecinās par Līzinga ņēmēja maksātspēju un pieņem lēmumu par Līzinga piešķiršanu Līzinga ņēmējam. Mogo informē Līzinga ņēmēju par tā pieņemto lēmumu vienā no Vispārējo noteikumu 4.8.p. norādītajiem veidiem.
4.11. Ja Mogo atsaka Līzinga ņēmējam piešķirt Līzingu, Līgums atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu. Šādā gadījumā Mogo atmaksā Līzinga ņēmējam Pirmo iemaksu 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma par atteikumu piešķirt Līzingu pieņemšanas brīža uz kontu, no kura Pirmā iemaksa ir pārskaitīta Mogo.
4.12. Ja Mogo ir pieņēmis lēmumu par Līzinga piešķiršanu Līzinga ņēmējam, tad sarunas laikā vai nosūtot Mogo atbildi uz Mogo e-pasta vēstuli Līzinga ņēmējs sniedz Mogo informāciju par Līzinga ņēmēja deklarētās un/vai faktiskās dzīvesvietas adresi, uz kuru nosūtāma pilnvara Mogo vārdā veikt visas darbības, kas nepieciešamas Transportlīdzekļa pieņemšanai no Pārdevēja un Akta parakstīšanai.  
4.13. Līgums redakcijā, kāda ir nosūtīta Līzinga ņēmēja uz Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja e-pasta adresi, stājas spēkā brīdī, kad Mogo ir pieņēmis lēmumu piešķirt Līzinga ņēmējam Līzingu un informējies par to Līzinga ņēmēju Vispārējo noteikumu 4.10.p. noteiktajā kārtībā.
4.14. Vispārējos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniegts Līzinga pieprasījums un Pirmās iemaksas samaksa apliecina, ka Līzinga ņēmējs vēlas saņemt Līzingu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

5. Transportlīdzekļa iegāde un pieņemšana
5.1. Pēc tam, kad Līzinga ņēmējs ir samaksājis Pirmo iemaksu un Mogo ir pieņēmis lēmumu par Līzinga piešķiršanu Līzinga ņēmējam, tiek noslēgts Pirkuma līgums. Parakstot Līgumu, Līzinga ņēmējs ir piekritis Pirkuma līguma noteikumiem.
5.2. 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pirkuma līguma noslēgšanas Mogo (a) izsniedz personīgi Pārdevējam vai nosūta Pārdevējam uz Pirkuma līgumā norādīto Pārdevēja adresi pilnvaru Mogo vārdā veikt visas darbības, kas nepieciešamas Mogo kā Transportlīdzekļa īpašnieka un Līzinga ņēmēja kā Transportlīdzekļa turētāja reģistrācijai CSDD un (b) izsniedz personīgi Līzinga ņēmējam vai nosūta Līzinga ņēmējam uz Līzinga ņēmēja adresi pilnvaru Mogo vārdā veikt visas darbības, kas nepieciešamas Transportlīdzekļa pieņemšanai no Pārdevēja un Akta parakstīšanai.
5.3. Transportlīdzekļa piegādes termiņi, vieta un citi Transportlīdzekļa pirkšanas un pārdošanas noteikumi tiek noteikti Pirkuma līgumā.
5.4. Mogo iegūst īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli un Mogo nodod, bet Līzinga ņēmējs pieņem un iegūst uz Līguma noteikumiem faktiskajā valdījumā un lietošanā Transportlīdzekli brīdī, kad Mogo, Līzinga ņēmējs un Pārdevējs ir parakstījuši Aktu saskaņā ar Pirkuma līguma noteikumiem.
 
6. Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksa
6.1. Pārdevējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Vispārējo noteikumu 5.2.p. minēto pilnvaru saņemšanas vai nosūtīšanas reģistrē CSDD Mogo kā Transportlīdzekļa īpašnieku un Līzinga ņēmēju kā Transportlīdzekļa turētāju.
6.2. Mogo izsniedz Pārdevējam Garantijas vēstuli 2 (divu) darba dienu laikā pēc tam, kad tiek izpildīti visi zemāk minētie noteikumi:
6.2.1. Pārdevējs ir reģistrējis Transportlīdzekli CSDD uz Mogo vārda, kā Transportlīdzekļa turētāju norādot Līzinga ņēmēju, un, ja tas ir paredzēts Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi”, Līzinga ņēmējs ir iesniedzis Mogo CSDD izdotu Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju, kurā noteikts, ka Mogo ir reģistrēts kā īpašnieks un Līzinga ņēmējs kā turētājs, uzrādot Mogo dokumenta oriģinālu;
6.2.2. Līzinga ņēmējs ir iesniedzis Mogo vienu Transportlīdzekļa rezerves atslēgas komplektu, ja tas ir paredzēts Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi”;
6.2.3. Līzinga ņēmējs ir iesniedzis Mogo tā pieprasītos dokumentus, kas apliecina, ka Transportlīdzeklis ir apdrošināts saskaņā ar Līguma noteikumiem;
6.2.3. ja tas ir paredzēts Pamatnoteikumu sadaļā, ir parakstīts un spēkā stājies Papildus nodrošinājuma līgums 
6.2.4. ir izpildīti citi Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” ietvertie priekšnoteikumi Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksai.
6.3. Transportlīdzekļa pirkuma cena Pārdevējam tiek samaksāta, pārskaitot to uz Pārdevēja kontu vai samaksājot to Pārdevējam vai tā norādītajai personai skaidrā naudā Klientu apkalpošanas centrā vai kredītiestādē, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs vai Līzinga ņēmējs ir iesniedzis Mogo spēkā stājušos Aktu.
6.4. Uzskatāms, ka Līzinga ņēmējs ir saņēmis saskaņā ar Līgumu piešķirto Līzinga summu ar brīdi, kad Mogo ir pārskaitījis Pārdevējam Transportlīdzekļa pirkuma cenu vai Transportlīdzekļa pirkuma cena ir samaksāta Pārdevējam vai tā norādītajai personai skaidrā naudā.
6.5. Mogo ir tiesības Transportlīdzekļa pirkuma cenu nesamaksāt šādos gadījumos:
6.5.1. ja Pārdevējs un/vai Līzinga ņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Vispārējo noteikumu 5.2.p. minēto pilnvaru izsniegšanas vai nosūtīšanas nav izpildījis Vispārējo noteikumu 6.1. vai 6.2.p. minētos pienākumus;
6.5.2. ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Garantijas vēstules saņemšanas Pārdevējs un/vai Līzinga ņēmējs nav iesnieguši Mogo spēkā stājušos Aktu; vai
6.5.3. uz Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksas brīdi Transportlīdzeklis ir apgrūtināts ar Trešo personu lietu tiesībām, aizliegumiem, ierobežojumiem vai prasījumiem, kas varētu apgrūtināt Mogo tiesību izlietošanu.
6.6. Līguma 6.5.p. noteiktajos gadījumos uzskatāms, ka Līgums un Pirkuma līgums ir izbeigts un Līzinga ņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas pārreģistrē Transportlīdzekli CSDD uz Pārdevēja vārda. Ja Līzinga ņēmējs minētā termiņa ietvaros nepārreģistrē Transportlīdzekli CSDD uz Pārdevēja vārda, Mogo ir tiesības veikt minēto pārreģistrāciju Līzinga ņēmēja vietā. Šajā punktā noteiktajā gadījumā Mogo atmaksā Līzinga ņēmējam Pirmo iemaksu, no kuras ieturēti Mogo izdevumi par Transportlīdzekļa pārreģistrāciju CSDD uz Pārdevēja vārda (ja tādi radušies), 5 (piecu) dienu laikā no Transportlīdzekļa pārreģistrēšanas brīža CSDD uz kontu, no kura Pirmā iemaksa ir pārskaitīta Mogo.
 
7. Līguma maksājumi
7.1. Līzinga ņēmējs apņemas veikt Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumus un Procentu maksājumus Grafikā noteiktos termiņos, apmēros un valūtā. Par Līguma maksājumiem Mogo sagatavo un iesniedz Līzinga ņēmējam rēķinus/paziņojumus par ikmēneša maksājumu. Pusēm vienojoties, var tikt sastādīts jauns Grafiks, nosakot citu Līguma maksājuma veikšanas datumu.
7.2. Līzinga ņēmējs samaksu veic ar pārskaitījumu uz Mogo kontu.
7.3. Līzinga ņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu ar pārskaitījumu saskaņā ar Līgumu, pārskaitījuma mērķī norādīt Līguma numuru.
7.4. Ja Līzinga ņēmējs veic maksājumu neatbilstoši Vispārējo noteikumu 7.3.p. noteikumiem, tad Mogo ir tiesības šādu maksājumu uzskatīt par nesaņemtu līdz tā identifikācijas brīdim. Iestājoties Līguma 7.4.punktā minētajiem apstākļiem Mogo apņemas informēt par to Līzinga ņēmēju vienā no Līguma 4.8.punktā minētajiem saziņas veidiem.
7.5. Līzinga ņēmējam ir tiesības izpirkt Transportlīdzekli pilnībā vai daļēji pirms Līzinga termiņa beigām, par šo tiesību izmantošanu paziņojot Mogo 3 (trīs) dienas iepriekš. Ja Līzinga ņēmējs izpērk Transportlīdzekli pirms termiņa pilnībā, tad šādā gadījumā Līzinga ņēmējam ir jāsamaksā Mogo Neizmaksātā Transportlīdzekļa vērtība, ieskaitot pievienotās vērtības nodoklis, un uzkrātie Procenti. Procentus aprēķina pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas.
7.6. Gadījumā, ja Līguma maksājumu termiņš sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, tad maksājumi jāveic nākamajā darba dienā.
7.7. Ja Līguma darbības laikā stājas spēkā nodokļi vai nodevas, vai tiesību aktu un/vai pārvaldes iestāžu lēmumu rezultātā iestājas apstākļi, kas Mogo uzliek papildus maksājumus vai samazina maksājumus sakarā ar Līgumu vai Transportlīdzekli, tad Mogo ir tiesības attiecīgi palielināt vai samazināt Līguma maksājumus, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš informējot Līzinga ņēmēju par izmaiņām, nosūtot Līzinga ņēmējam attiecīgu rēķinu/paziņojumu par ikmēneša maksājumu vai jaunu Grafiku.
7.8. Mogo rēķinus/paziņojumus par ikmēneša maksājumu sagatavos elektroniskā formā, un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini/paziņojumi par ikmēneša maksājumu tiks nosūtīti Līzinga ņēmējam pa elektronisko pastu uz Līzinga pieprasījumā vai Līgumā norādīto e-pasta adresi.

8. Procenti
8.1. Līzinga ņēmējs maksā Mogo Procentus no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības par visu faktisko finansējuma izmantošanas laiku līdz Līguma izbeigšanai. Pēc Līguma izbeigšanas Līzinga ņēmējs maksā Mogo Likumiskos procentus.
8.2 Procenti, Likumiskie procenti un Līgumsods tiek aprēķināti, pieņemot, ka gadā ir 365 dienas.
8.3. Mogo aprēķina Procentus, pamatojoties uz Procentu likmi. Procentu likme ir izteikta mēneša procentos un ir nemainīga.
8.4. Labvēlības perioda laikā Līzinga ņēmējs ir atbrīvots no pienākuma veikt Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumus un Procentu maksājumus.
8.5. Procentus, kas aprēķināti Labvēlības perioda laikā, Līzinga ņēmējs maksā pēc Labvēlības perioda beigām ik mēnesi vienādos maksājumos vienlaicīgi ar Procentiem, kas aprēķināti pēc Labvēlības perioda. Grafikā norādītie Procentu maksājumi ietver arī Procentus, kas aprēķināti Labvēlības perioda laikā.
8.6. Ja Labvēlības periodā Līzinga ņēmējs izlieto savas Vispārējo noteikumu 7.5.p. paredzētās tiesības pirms Līzinga termiņa beigām izpirkt Transportlīdzekli pilnībā vai savas Vispārējo noteikumu 9.1.p. noteiktās atteikuma tiesības, tad Līzinga ņēmējam ir pienākums vienlaicīgi ar Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību samaksāt Mogo arī uzkrātos Procentus par finansējuma izlietošanu Labvēlības perioda laikā.
8.7. Ja Labvēlības periodā Līzinga ņēmējs veic daļējus Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumus vai Procentu maksājumus, no saņemtās summas vispirms tiek dzēsti uzkrātie Procenti un pēc tam Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi. Mogo apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā no maksājuma saņemšanas nosūtīt Līzinga ņēmējam jauno Grafiku.

9. Atteikuma tiesības
9.1. Līzinga ņēmējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, nesniedzot atkāpšanās pamatojumu.
9.2. Līzinga ņēmējs paziņo par atteikuma tiesību izmantošanu Mogo rakstveidā, ierodoties klātienē un aizpildot atteikuma veidlapu, vai nosūtot Mogo aizpildītu un parakstītu atteikuma veidlapu pa pastu sūtījumā uz Mogo juridisko adresi vai pa e-pastu uz Mogo e-pasta adresi.
9.3. Ja Līgums noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu Līzinga ņēmējam tiek izsniegta atteikuma veidlapa. Ja Līgums noslēgts attālināti, izmantojot Mājas lapu, lejupielādēt atteikuma veidlapu var šajā saitē: https://www.mogo.lv/uploads/mogo_atteikuma_tiesibu_izmantosanas_iesnieguma_veidlapa.pdf.
9.4. Ja uz Līzinga ņēmēja atteikuma tiesību izmantošanas paziņojuma saņemšanas brīdi Mogo ir veicis Transportlīdzekļa pirkuma maksas samaksu Pārdevējam, Līzinga ņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas, atmaksāt Mogo Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību un uzkrātos Procentus. Procentus aprēķina pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas.
9.5. Ja uz Līzinga ņēmēja atteikuma tiesību izmantošanas paziņojuma saņemšanas brīdi Mogo vēl nav veicis Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksu Pārdevējam, tad Mogo atmaksā Līzinga ņēmējam Pirmo iemaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līzinga ņēmēja atteikuma tiesību izmantošanas paziņojuma saņemšanas brīža uz kontu, no kura Pirmā iemaksa ir pārskaitīta Mogo.
9.6. Līzinga ņēmēja atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Līzinga ņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības un uzkrāto Procentu samaksu Mogo vai Pirmās iemaksas atmaksu, kā arī Transportlīdzekļa pārreģistrāciju CSDD uz Līzinga ņēmēja vārda. Šajā Līgumā noteikto atteikuma tiesību izmantošana neietekmē Pirkuma līguma spēkā esamību un Līzinga ņēmējs iestājas Mogo vietā kā Transportlīdzekļa pircējs, uzņemoties visas no Pirkuma līguma izrietošās pircēja tiesības un pienākumus, tajā skaitā, pienākumu samaksāt Pārdevējam Transportlīdzekļa pirkuma cenu un pieņemt Transportlīdzekli.
9.7. Atteikuma tiesību neizmantošanas gadījumā Vispārējo noteikumu 9.1.p. noteiktajā termiņā Līzinga ņēmējam nav tiesību atkāpties no Līguma, kaut arī atlīdzinot Mogo zaudējumus.
9.8. Ja Līzinga ņēmējam šī Līguma darbības laikā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām rodas tiesības pieprasīt, lai Pārdevējs atceļ Pirkuma līgumu Transportlīdzekļa neatbilstības dēļ un atmaksā Līzinga ņēmējam samaksāto Transportlīdzekļa pirkuma cenu vai tiesības vienpusēji atkāpties no Pirkuma līguma, jo Pārdevējs Transportlīdzekli nepiegādā noteiktajā termiņā, bet Līzinga ņēmējs, veicot normatīvajos aktos noteiktās darbības, nevar panākt, lai Pārdevējs izpilda tā likumīgās prasībās, Līzinga ņēmējam ir tiesības vērst prasījumu pret Mogo 6 (sešu) mēnešu laikā no Transportlīdzekļa saņemšanas dienas vai dienas, kad Līzinga ņēmējam saskaņā ar Pirkuma līgumu bija jāsaņem Transportlīdzeklis. Šādā gadījumā Mogo izskata Līzinga ņēmēja prasījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
 
10. Līzinga termiņa pagarināšana
10.1. Līzinga ņēmējam ir tiesības ierosināt Līzinga termiņa pagarināšanu, (i) aizpildot Līzinga termiņa pagarināšanas pieteikumu Klientu apkalpošanas centrā vai (ii) no Līzinga pieprasījumā norādītās Līzinga ņēmēja e-pasta adreses nosūtot uz Līgumā vai Mājas lapā norādīto Mogo e-pasta adresi Līzinga termiņa pagarināšanas pieprasījumu šādā formātā: “Lūdzu pagarināt līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) termiņu”.
10.2. Nekavējoties pēc tam, kad Mogo ir saņēmis un izvērtējis Līzinga termiņa pagarināšanas pieteikumu, Mogo pieņem lēmumu par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru, par ko informē Līzinga ņēmēju mutiski klātienē vai vienā no Vispārējo noteikumu 4.8.p. apakšpunktos norādītajiem veidiem.
10.3. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Mogo lēmuma par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru paziņošanas Līzinga ņēmējam Līzinga ņēmējs apstiprina Līzinga termiņa pagarināšanu, no Līzinga ņēmēja konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē, pārskaitot uz Mogo kontu Pagarināšanas maksu un maksājuma mērķī norādot „piekrītu līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) pagarināšanai”. Ja Mogo nav saņēmis Pagarināšanas maksu no Līzinga ņēmēja šajā punktā noteiktajā termiņā, Mogo lēmums par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru zaudē spēku un Līzinga ņēmējam ir jāpiesakās Līzinga termiņa pagarināšanai atkārtoti.
10.4. Mogo ir tiesīgs atteikt Līzinga termiņa pagarināšanu, par to informējot Līzinga ņēmēju. Mogo nav pienākums pamatot tā atteikumu pagarināt Līzinga termiņu.
10.5. Līzinga termiņa pagarinājums stājas spēkā pēc tam, kad Mogo ir pieņēmis lēmumu par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru un saņēmis Pagarināšanas maksu.
10.6. Nekavējoties pēc Līzinga termiņa pagarinājuma spēkā stāšanās Mogo nosūta Līzinga ņēmējam jaunu Grafiku.

11. Līzinga ņēmēja tiesības un pienākumi
11.1. Līzinga ņēmējam ir pienākums risināt ar Transportlīdzekli saistītus strīdus, novērst visas Transportlīdzeklim konstatētās nepilnības un trūkumus, kā arī vērsties pret Trešajām personām, ja tās kaut kādā veidā radījušas zaudējumus Mogo, bojājot Transportlīdzekli vai prettiesiski to lietojot. Minēto pienākumu izpildei Līzinga ņēmējs saņem no Mogo pilnvaru saskaņā ar Vispārējo noteikumu 13.1.p.
11.2. Līzinga ņēmējam ir pienākums lietot Transportlīdzekli saudzīgi, saskaņā ar tā lietošanas mērķi un tehniskajām īpašībām, ievērojot ražotāja un Mogo, kā arī Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā noteiktās prasības lietošanai un ekspluatācijas noteikumus.
11.3. Līzinga ņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt pasākumus Transportlīdzekļa nepārtrauktai uzturēšanai labā tehniskā kārtībā, tajā skaitā garantijas un/vai Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā noteiktajā kārtībā un termiņā veikt tehniskās un garantijas apkopes un remontu, kā arī savlaicīgi iziet Transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati.
11.4. Līzinga ņēmējam nav tiesību atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt Transportlīdzekli vai tā daļu, kā arī bez Mogo rakstveida piekrišanas nodot Transportlīdzekli lietošanā Trešajai personai. Par Trešajām personām šī punkta izpratnē netiek uzskatīts Līzinga ņēmēja laulātais, bērni un vecāki. Nododot Transportlīdzekli lietošanā šajā punktā minētajām personām, Līzinga ņēmējs ir atbildīgs, ka minētās personas ievēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam noteiktos pienākumus, kā arī Līzinga ņēmējs paliek pilnībā atbildīgs pret Mogo par Līguma noteikumu izpildi.
11.5. Līzinga ņēmējs apmaksā visus Pamatnoteikumos norādītos Papildus maksājumus un citus ar Transportlīdzekļa reģistrāciju un valsts tehnisko apskati CSDD saistītos izdevumus, tajā skaitā apdrošināšanas izdevumus, kā arī Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un nodevas. Līzinga ņēmējam ir pienākums likumā noteiktā termiņa ietvaros apmaksāt piespriestos administratīvos sodus vai citus naudas sodus un citus maksājumus, kas attiecas uz Transportlīdzekli vai kurus ir pienākums veikt Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam.
11.6. Līzinga ņēmējam nav tiesību bez Mogo rakstveida piekrišanas izdarīt izmaiņas Transportlīdzekļa tehniskajā komplektācijā un veikt uzlabojumus, kas ir pretrunā ar Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai kurus nav iespējams noņemt bez Transportlīdzekļa bojāšanas. Jebkuri uzlabojumi (aprīkojums un detaļas), kas izdarīti Transportlīdzeklim un kurus nav iespējams noņemt bez Transportlīdzekļa bojāšanas, Transportlīdzekļa pārņemšanas gadījumā ir Mogo īpašums.
11.7. Līzinga ņēmējam ir pienākums Līguma darbības laikā glabāt Transportlīdzekļa tehnisko, garantijas un ar Transportlīdzekļa lietošanu saistīto dokumentāciju. Dokumentu nozaudēšanas gadījumā Līzinga ņēmējam ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai dokumentus atjaunotu, vai jāsaņem attiecīgais dublikāts.
11.8. Līzinga ņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Mogo pieprasījuma ir pienākums uzrādīt dokumentus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa lietošanu un apdrošināšanu.
11.9. Ja Mogo ir radušās aizdomas par iespējamu Līzinga ņēmēja saistību pret Mogo neizpildi, Līzinga ņēmējam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc Mogo pieprasījuma uzrādīt Mogo Transportlīdzekli un dot iespēju Mogo pārbaudīt Transportlīdzekļa stāvokli.
11.10. Transportlīdzekļa lietošanas daļējs vai pilnīgs ierobežojums sakarā ar Transportlīdzekļa bojājumu, zudumu vai pilnīgu bojāeju, ar Transportlīdzekli saistīti strīdi, kā arī strīdi ar Apdrošinātāju neatbrīvo Līzinga ņēmēju no pienākuma pildīt ar Līgumu uzņemtās saistības.
11.11. Līzinga ņēmējam ir pienākums nodot Transportlīdzekli ar ražotāja komplektāciju (ieskaitot, Transportlīdzekļa atslēgas) Līgumā noteiktajos gadījumos Mogo nekavējoties pēc tā pirmā pieprasījuma. Par Transportlīdzekļa nodošanas pilnā ražotāja komplektācijā kavējumu Līzinga ņēmējs maksā Mogo Līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības par katru Transportlīdzekļa nodošanas pilnā ražotāja komplektācijā kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības. Nodotajam Transportlīdzeklim jābūt ar ražotāja komplektāciju, tam nedrīkst būt tādi trūkumi vai defekti, kas nav saistīti ar Transportlīdzekļa parasto nolietojumu Līguma darbības laikā, pretējā gadījumā Līzinga ņēmējam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Mogo pieprasījuma segt remontdarbu un materiālu izdevumus, kas nepieciešami Transportlīdzekļa stāvokļa atjaunošanai tādā stāvoklī, kādā tas atradās Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksas dienā.
11.12. Līzinga ņēmējs piekrīt, ka Mogo ir tiesības iegūt Transportlīdzekļa valdījumu, pārņemot Transportlīdzekli savā varā, ja Līgumā paredzētajos gadījumos Līzinga ņēmējs termiņā nenodod Transportlīdzekli Mogo.
11.13. Līzinga ņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski informēt Mogo, ja:
11.13.1. Transportlīdzeklis pazūd, tiek bojāts, iet bojā, tiek konfiscēts vai kļūst zināms par šādu apstākļu iestāšanās iespējamību;
11.13.2. mainās Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs.
11.13.3. tiek nozaudēta Transportlīdzekļa tehniskā un/vai cita dokumentācija;
11.13.4. Transportlīdzeklim ir reģistrēta aizlieguma atzīme;
11.13.5. Stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par Līzinga ņēmēja maksātnespēju.
11.13.6. Līzinga ņēmējam vai Līzinga ņēmēja ģimenes loceklim, vai ar Līzinga ņēmēju cieši saistītai personai piešķirts statuss Politiski nozīmīga persona.
11.14. Līzinga ņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Līzinga ņēmējs uzņemas tikai, ja Līzinga ņēmējs rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai pretēji Līguma noteikumiem.
11.15. Līzinga ņēmējam Līguma darbības ietvaros ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.
11.16. Līzinga ņēmējam ir pienākums veikt Tehnisko apskati ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc Transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas un turpmāk ne retāk kā vienu reizi gadā. Ja pamatpārbaudē Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un tā aprīkojums novērtēts ar "2", Līzinga ņēmējam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pamatpārbaudes ir jānovērš visi defekti, kas pamātpārbaudē tika novērtēti ar "2", par saviem līdzekļiem un atkārtoti jāveic pamatpārbaude. Ja Līzinga ņēmējs 5 (piecu) dienu laikā pēc Transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas nav veicis Tehniskās apskates pamatpārbaudi vai 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Tehniskās apskates pamatpārbaudes nav novērsis defektus, kas Tehniskās apskates pamātpārbaudē tika novērtēti ar "2", un nav veicis atkārtotu Tehniskās apskates pamatpārbaudi līdz ieguvis atļauju piedalīties ceļu satiksmē, tad Mogo ir tiesīgs, rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no Līguma, ievērojot pārējos Līguma punktus.
11.17. Līzinga ņēmējs apņemas personīgi piedalīties identifikācijas procedūrā klātienē, ja Līzinga ņēmējs ir Politiski nozīmīga persona, Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona, kura mēneša kredīta apgrozījums pārsniedz 3000 euro.
11.18. Līzinga ņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski informēt Mogo, ja mainās Līzinga ņēmēja vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, u.c. kontaktinformācija.

 12. Apdrošināšana
12.1. Līzinga ņēmējam ir pienākums:
12.1.1. 5 (piecu) dienu laikā pēc Vispārējo noteikumu 5.2.p. minētās pilnvaras saņemšanas vai nosūtīšanas nodrošināt Transportlīdzekļa OCTA apdrošināšanu;
12.1.2. nodrošināt, lai visā Līguma darbības laikā būtu spēkā Transportlīdzekļa OCTA apdrošināšanas līgums un KASKO apdrošināšanas līgums, ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms KASKO apdrošināšanas līguma termiņa beigām iesniedzot Mogo jaunu KASKO apdrošināšanas polisi: (a) nosūtot Mogo ieskenētu KASKO apdrošināšanas polisi uz Līgumā norādīto Mogo e-pasta adresi vai (b) iesniedzot Klientu apkalpošanas centrā KASKO apdrošināšanas polises kopiju, uzrādot oriģinālu.
12.2. Ja Līzinga ņēmējs nav izpildījis Pamatnoteikumu sadaļas „Īpašie noteikumi” vai Vispārējo noteikumu 12.1.p. prasības, Transportlīdzekļa apdrošināšanu ir tiesīgs veikt Mogo uz termiņu pēc saviem ieskatiem. Šādā gadījumā Līzinga ņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Mogo rakstveida rēķina nosūtīšanas Līzinga ņēmējam atlīdzināt Mogo tā samaksāto apdrošināšanas prēmiju saskaņā ar Līzinga ņēmējam iesniegto Mogo rēķinu.
12.3. Līzinga ņēmējam ir pienākums ievērot Transportlīdzekļa KASKO un OCTA apdrošināšanas noteikumus.
12.4. Ja Pamatnoteikumos norādīts, Transportlīdzekļa KASKO apdrošināšana nav obligāti nepieciešama no brīža, kad Neizmaksātā Transportlīdzekļa vērtība ir mazāka par EUR 5000 (vai EUR 2500,00 motocikla gadījumā).
12.5. Transportlīdzekļa bojājuma, bojāejas, zādzības vai laupīšanas gadījumā Līzinga ņēmējam 1 (vienas) darba dienas laikā no attiecīgo apstākļu iestāšanās rakstveidā un izmantojot citus ātrās saziņas līdzekļus (e-pasts, tālrunis u.c.) jāinformē Mogo.
12.6. Ja tiek saņemta apdrošināšanas atlīdzība, Mogo to vispirms novirza Līzinga ņēmēja parāda saistību dzēšanai. Ja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība nav pietiekama Līzinga ņēmēja parāda saistību dzēšanai, tad Līzinga ņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā no apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas brīža samaksāt Mogo radušos starpību.
12.7. Ja Transportlīdzeklis ir bojāts un apdrošināšanas atlīdzība netiek saņemta, tad Transportlīdzeklis Līzinga ņēmējam ir jāatjauno par saviem līdzekļiem, kā arī jāturpina maksāt Līguma maksājumi.
12.8. Ja Apdrošinātāja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība pārsniedz Līzinga ņēmēja parāda saistību kopsummu, Mogo tādējādi radušos starpību izmaksā Līzinga ņēmējam, pie nosacījuma, ka Līzinga ņēmējam nav parādu, kas izriet no citiem starp Mogo un Līzinga ņēmēju noslēgtiem līgumiem. Ja Līzinga ņēmējam ir parādi, kas izriet no citiem ar Mogo noslēgtiem līgumiem, minētā starpība tiek novirzīta šo parādu dzēšanai.
12.9. Ja Transportlīdzekļa bojāejas, zādzības vai laupīšanas gadījumā apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, par ko saņemts Apdrošinātāja paziņojums, tad Līzinga ņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikuma brīža jāsamaksā Mogo Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību un citus maksājumus, kas aprēķināti saskaņā ar Līguma noteikumiem.
12.10. Strīdi par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanu vai apdrošināšanas atlīdzības apmēru neatbrīvo Līzinga ņēmēju no Līgumā paredzēto saistību izpildes.
12.11. Līzinga ņēmējs nepieciešamības gadījumā pārstāv Mogo strīdos ar Apdrošinātāju par jautājumiem saistībā ar Transportlīdzekli, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai apmēru. Strīdi par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanu vai apdrošināšanas atlīdzības apmēru neatbrīvo Līzinga ņēmēju no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

13. Pilnvarojums
13.1. Mogo pēc Līzinga ņēmēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas izsniedz Līzinga ņēmējam pilnvaru šādos gadījumos:
13.1.1. Vispārējo noteikumu 11.1. un 12.11. p. noteiktajos gadījumos;
13.1.2. Transportlīdzekļa izbraukšanai un lietošanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas, ja Transportlīdzeklis ir attiecīgi apdrošināts un Līzinga ņēmējam nav neizpildītu saistību pret Mogo.
13.2. Mogo ir tiesīgs atteikt Vispārējo noteikumu 13.1.2.p. noteiktās pilnvaras izsniegšanu Līzinga ņēmējam, par to informējot Līzinga ņēmēju. Mogo nav pienākums pamatot tā atteikumu izsniegt pilnvaru. 
 
14. Saistību izpilde
14.1. Līguma saistību izpilde notiek tajā valūtā, kādā ir sastādīts Grafiks. Ja Līzinga ņēmējs izdara maksājumu citā valūtā, tad Mogo pēc savas izvēles konvertē attiecīgo summu valūtā, kādā ir sastādīts Grafiks, pēc Mogo izvēlētas kredītiestādes valūtas maiņas komerckursa vai pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa maksājuma saņemšanas dienā. Ja pēc attiecīgās summas konvertācijas Līzinga ņēmēja veiktais maksājums nesedz kārtējo maksājumu saskaņā ar Grafiku, Līzinga ņēmējs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā no maksājuma veikšanas brīža dzēst attiecīgo parādu. Jebkurus izdevumus, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem, iemaksām u.c., sedz Līzinga ņēmējs.
14.2. Līgums darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Līzinga ņēmējs ir samaksājis Mogo Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību, visu tam pienākošos Procentu summu, kā arī aprēķinātos Līgumsodus (ja tādi tikuši piemēroti) un Mogo saskaņā ar Līguma noteikumiem ir nodevis īpašuma tiesības Līzinga ņēmējam uz Transportlīdzekli. Gadījumā, ja Līzinga ņēmējs nepārreģistrē Transportlīdzekli CSDD uz sava vārda 5 (piecu) dienu laikā no Līgumā noteikto saistību izpildes dienas, Mogo ir tiesības noņemt Transportlīdzekli no uzskaites CSDD.
14.3. Līgumā noteiktās saistības ir uzskatāmas par izpildītām savlaicīgi, ja to izpilde notikusi ne vēlāk kā saistību izpildes termiņa pēdējā dienā. Maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summa ir ieskaitīta Mogo kontā.
14.4. Pēc jebkuru no Vispārējo noteikumu 16.3.p. minētiem apstākļiem iestāšanās Līgums uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad Mogo nosūtījis Līzinga ņēmējam paziņojumu par Līguma izbeigšanu.
14.5. Maksājumi Līgumā paredzēto saistību izpildei tiek ieskaitīti šādā secībā:
14.5.1. Procentu samaksai;
14.5.2. ar Transportlīdzekli saistīto izdevumu samaksai (tajā skaitā, Transportlīdzekļa apdrošināšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar Transportlīdzekļa pārreģistrāciju CSDD, administratīvie sodi, Papildus maksājumi, ar Transportlīdzekļa pārņemšanu, trūkumu vai bojājumu novēršanu un pārdošanu saistītie izdevumi);
14.5.3. Līguma noformēšanas komisijas un citu Mogo komisiju samaksai;
14.5.4. Līzinga (kredīta) summas atmaksai;
14.5.5. Līgumsoda samaksai.

15. Atbildība
15.1. Ar Transportlīdzekļa pieņemšanas brīdi saskaņā ar Vispārējo noteikumu 5.4.p. noteikumiem Līzinga ņēmējs uzņemas risku par nejaušu gadījumu (Transportlīdzekļa bojāeja vai bojājums) un paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka atbildību.
15.2. Līzinga ņēmējam ir jāziņo Mogo, ja tiesā ir iesniegts pieteikums par Līzinga ņēmēja maksātnespēju, 1 (vienas) darba dienas laikā no brīža, kad pieteikums iesniegts tiesā.
15.3. Mogo ir tiesīgs piemērot par Līgumā noteikto maksājumu, izņemot Līgumsodu, kavējumu līdz saistību izpildei vai līdz Līguma izbeigšanai Līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, taču ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības, bet pēc Līguma izbeigšanas Likumiskos procentus.
15.4. Ja Līzinga ņēmējs neizpilda vai pārkāpj jebkuras Vispārējo noteikumu 4.3., 11.1.-11.3., 11.5.-11.7., 12.3., 12.7. vai 17.15.p. noteiktās saistības, Līzinga ņēmējs maksā Mogo Līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Neizmaksātās Transportlīdzekļa pirkuma cenas par katru saistību neizpildes gadījumu.
15.5. Par Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” ietverto noteikumu vai Vispārējo noteikumu 11.4, 12.1.2., 12.2. vai 16.4.p. pārkāpšanu Līzinga ņēmējs maksā Mogo Līgumsodu 5% (pieci procenti) apmērā no Neizmaksātās Transportlīdzekļa pirkuma cenas.
15.6. Par Vispārējo noteikumu 11.8., 11.9., 11.13., 12.1.1., 12.5., 12.9. vai 15.2.p. noteikto Līzinga ņēmēja saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā), Mogo ir tiesīgs piemērot Līzinga ņēmējam Līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības par katru kavējuma dienu, taču ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības, bet pēc Līguma izbeigšanas Likumiskos procentus.
15.7. Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līzinga ņēmēju no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma.
15.8. Pusēm Līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Mogo nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Mogo pakalpojumus, lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Mājas lapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.
 
16. Līguma darbības termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana
16.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un tiek noslēgts uz Pamatnoteikumos norādīto Līzinga termiņu.
16.2. Līgums automātiski zaudē savu spēku, ja Pārdevējs un/vai Līzinga ņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Vispārējo noteikumu 5.2.p. minēto pilnvaru nosūtīšanas dienas neizpilda Vispārējo noteikumu 6.2.p. noteikumus.
16.3. Mogo ir tiesīgs, rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no Līguma, ja iestājas jebkurš no šādiem gadījumiem:
16.3.1. Līzinga ņēmējs pilnībā vai daļēji nav veicis termiņā Līgumā vai Mogo rēķinā/paziņojumā par ikmēneša maksājumu noteikto maksājumu vai tā daļu un kavējums ilgst 10 (desmit) dienas;
16.3.2. Līzinga ņēmējs ir pārkāpis jebkuru no sekojošiem Līguma punktiem: 3.2, 11.13, 11.17 vai 11.18;
16.3.3. Transportlīdzeklis ir nozagts, nolaupīts, pilnīgi gājis bojā, nav atrodams, ir konfiscēts, attiesāts vai ir ierobežotas tā lietošanas tiesības no Trešo personu puses, un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Mogo rakstiska brīdinājuma saņemšanas Līzinga ņēmējs nav nodrošinājis citu Mogo pieņemamu Līzinga ņēmēja saistību nodrošinājumu;
16.3.4. Līzinga ņēmējs Mogo iesniegtajos dokumentos sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju (tajā skaitā, par Transportlīdzekļa stāvokli, ceļu vai ūdens satiksmes negadījumiem, kuros cietis Transportlīdzeklis, Transportlīdzekļa papildus aprīkojumu un bojājumiem) un šādas informācijas sniegšana/nesniegšana ir ietekmējusi Līzinga ņēmēja saistību izpildi vai Mogo lēmumu par Līzinga piešķiršanu;
16.3.5. Transportlīdzekļa vērtība Līzinga ņēmēja darbību vai bezdarbības rezultātā kļuvusi zemāka par Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību vairāk par 10% (desmit procentiem) un 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Mogo rakstiska iesnieguma saņemšanas Līzinga ņēmējs nav atmaksājis Mogo šādu radušos starpību starp Transportlīdzekļa vērtību un Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību;
16.3.6. Līzinga ņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda Vispārējo noteikumu 11.2., 11.3., 11.8., 11.9.p. vai Līguma Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” noteiktos pienākumus un šāds pārkāpums nav novērsts 5 (piecu) darba dienu laikā no Mogo rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas vai šāds pārkāpums ir izdarīts atkārtoti;
16.3.7. Līzinga ņēmējs pārkāpj Vispārējo noteikumu 11.4. vai 11.6.p., kā rezultātā Transportlīdzekļa vērtība kļuvusi zemāka vairāk par 10% (desmit procentiem);
16.3.8. pret Līzinga ņēmēju tiek vērsti Trešo personu pamatoti prasījumi, kuru kopējā summa pārsniedz 20% (divdesmit procentus) no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības;
16.3.9. Līzinga ņēmējs likumā noteiktā termiņa ietvaros nav apmaksājis piespriestos administratīvos sodus vai citus naudas sodus un citus maksājumus, kas attiecas uz Transportlīdzekli vai kurus ir pienākums veikt Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam, ja šāda kopējā neapmaksātā summa pārsniedz 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un šāds kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas;
16.3.10. ja Līzinga ņēmējs nav ievērojis jebkurus citus noteikumus, kas paredzēti jebkurā citā starp Līzinga ņēmēju un Mogo noslēgtajā līgumā, un kuru pārkāpuma rezultātā Mogo ir tiesības vienpusēji atkāpties no šāda līguma;
16.3.11 ja Līzinga ņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā nav apdrošinājis Transportlīdzekli un šāds pārkāpums nav novērsts 5 (piecu) darba dienu laikā no Mogo rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
16.3.12. stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par Līzinga ņēmēja maksātnespēju, 
16.4. Mogo vienpusējas atkāpšanās gadījumā Līzinga ņēmējam ir pienākums nekavējoties pēc Mogo pieprasījuma nodot Transportlīdzekli Mogo vai tās pilnvarotai personai, un 7 (septiņu) darba dienu laikā samaksāt visus Līguma maksājumus līdz Transportlīdzekļa nodošanas brīdim, kā arī citas naudas summas, kas pienākas Mogo saskaņā ar šo Līgumu.
16.5. Mogo atkāpjoties no Līguma saskaņā ar Vispārējo noteikumu 16.3.2.p., Līzinga ņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā no Mogo pieprasījuma saņemšanas brīža jāsamaksā Mogo Neizmaksātā Transportlīdzekļa vērtība, ja tāda ir, ja Apdrošinātājs pieņem lēmumu atteikt izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību vai Apdrošinātāja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība ir mazāka par Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību un citiem maksājumiem, kas pienākas Mogo saskaņā ar Līgumu, vai ar Transportlīdzekli notikušais gadījums nav apdrošināšanas gadījums.
16.6. Ja Līguma darbība tiek izbeigta pirms termiņa vai Mogo vienpusēji atkāpjas no Līguma (izņemot Vispārējo noteikumu 16.3.2.p. noteiktos gadījumus), Mogo ir tiesīgs pārdot Transportlīdzekli par brīvu cenu. No Transportlīdzekļa pārdošanas iegūtie līdzekļi tiek novirzīti Līzinga ņēmēja saistību izpildei un ar Transportlīdzekļa pārņemšanu, trūkumu vai bojājumu novēršanu un pārdošanu saistīto izdevumu dzēšanai. Līzinga ņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Mogo pieprasījuma saņemšanas jāsedz starpība starp Līzinga ņēmēja parāda un ar Transportlīdzekļa pārņemšanu, trūkumu vai bojājumu novēršanu un pārdošanu saistīto izdevumu kopsummu un cenu, par kādu Mogo saskaņā ar šī punkta noteikumiem pārdod Transportlīdzekli Trešajai personai.
16.7. Pēc Līguma termiņa beigām, kad Līzinga ņēmējs ir izpildījis visas no Līguma izrietošās saistības un veicis visus paredzētos maksājumus un pie nosacījuma, ka Līzinga ņēmējam nav neizpildītu saistību pret Mogo, Mogo nodod Līzinga ņēmējam īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli. Šajā punktā noteikto īpašuma tiesību pārreģistrāciju CSDD par saviem līdzekļiem apņemas veikt Līzinga ņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma termiņa beigām. Mogo nodod un Līzinga ņēmējs iegūst īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli brīdī, kad CSDD Transportlīdzeklis reģistrēts uz Līzinga ņēmēja vārda. Atsevišķs akts par Transportlīdzekļa nodošanu Līzinga ņēmējam nav nepieciešams.
 
17. Citi noteikumi
17.1. Ja Līgums noslēgts attālināti, Mogo pēc Līzinga ņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta Līgumu rakstiskā formā uz Līzinga ņēmēja pasta adresi. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Mogo puses.
17.2. Mogo 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līzinga ņēmēja pieprasījuma saņemšanas nosūta bez maksas Līzinga ņēmējam uz Līgumā vai Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja e-pasta adresi Grafiku, kurā norādīti Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi un Procentu maksājumi, kas jāveic Līzinga ņēmējam, un to veikšanas periodi.
17.3. Līzinga ņēmējam ir tiesības saņemt, ierodoties Klientu apkalpošanas centrā, iepriekš saskaņojot abpusēji pieņemamu tikšanās laiku: (a) Līguma projektu rakstveidā, un (b) informāciju par rezultātiem, ko devusi datubāzes/datubāzu izmantošana, ja atteikumu izsniegt Līzingu Mogo pamato ar tajā/tajās iegūtu informāciju.
17.4. Ja Līzinga ņēmējs pieprasa Mogo izsniegt rakstveida informāciju par Līzinga ņēmēja saistību pret Mogo izpildes vēsturi, Mogo sagatavo pieprasīto rakstveida informāciju ne vairāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, un Mogo ir tiesības pieprasīt no Līzinga ņēmēja izdevumus, kas saistīti ar rakstveida informācijas sagatavošanu un/vai nosūtīšanu, bet ne vairāk kā 7 EUR (neieskaitot PVN) apmērā par katru šādu rakstveida informāciju. Informāciju par saskaņā ar Līgumu veiktajiem Līguma maksājumiem (maksājumu izraksts) Mogo sniedz Līzinga ņēmējam ne vairāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, nepieprasot šajā punktā minēto maksājumu.
17.5. Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par nolīgtu uzskatāma skaitļu vārdiskā izteiksme. Ja Pamatnoteikumi ir pretrunā ar Vispārējiem noteikumiem, Pamatnoteikumi ir noteicošie.
17.6. Uzraudzības iestāde: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, reģistrācijas Nr.90000068854, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.
17.7. Visas Pušu iepriekšējās sarunas, vienošanās un sarakste zaudē juridisko spēku ar Līguma noslēgšanas brīdi.
17.8. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksu vai e-pastu, uz Līzinga ņēmēja pasta adresi un/vai e-pasta adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Līzinga pieprasījumā. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 5. (piektajā) kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.
17.9. Līzinga ņēmējs ir informēts, ka Mogo ir tiesīgs veikt jebkādu Līzinga ņēmēja personas datu apstrādi (reģistrēta Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā), kā arī nodot un saņemt Līzinga ņēmēja datus un citu informāciju no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., Iedzīvotāju reģistra, Valsts Ieņēmumu dienesta uzkrāto informāciju par ienākumiem, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra u.c.) un apstrādāt tos, kuras mērķis to skaitā, bet ne tikai ir kredītspējas un riska novērtēšana, sniegto ziņu atbilstības patiesībai pārbaude, klientu uzskaite, pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un uzturēšana, līguma noslēgšana, un citiem mērķiem saskaņā ar Mogo Privātuma Politiku.   
17.10. Mogo ir tiesības zvanīt un nosūtīt īsziņas (SMS) uz Līzinga ņēmēja norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, nosūtīt e-pasta vēstules uz Līzinga ņēmēja norādīto e-pasta adresi, kā arī nosūtīt pasta sūtījumus uz Līzinga ņēmēja pasta adresi, lai sasniegtu Līzinga ņēmēju Līguma izpildes ietvaros.
17.11. Līzinga ņēmējs ir informēts, ka finansējums Līzinga izsniegšanai Līzinga ņēmējam tiek novirzīts no konkrētu Trešo personu līdzekļiem un līdzekļi no Līzinga atmaksas var tikt izmantoti Mogo saistību izpildei pret Trešajām personām, līdz ar to Līzinga ņēmējs apzinās, ka nepieciešamības gadījumā, lai pārbaudītu Mogo un Līzinga ņēmēja saistību izpildi, Mogo var nodot Līzinga ņēmēja personas datus minētajai Trešajai personai. 
17.12. Parakstot šo Līgumu Līzinga ņēmējs ir izlasījis un iepazinies ar Mogo Privātuma Politiku, ir informēts par savām kā datu subjekta tiesībām, Mogo apstrādāto datu kategorijām, pamatu un mērķi, iespējām atsaukt dotās piekrišanas un citiem tajā aprakstītajiem noteikumiem. 
17.13. Puses apņemas neizpaust Trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos gadījumus.
17.14. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja izteikti rakstveidā un abu Pušu parakstīti, vai, ja ir ievērota zemāk norādītā kārība:
17.14.1. piedāvājumu Līguma grozījumiem Līguma, t. sk. Vispārējo noteikumu redakcijā, kāda ir nosūtīta Līzinga ņēmējam uz Līzinga ņēmēja norādīto e-pasta adresi, Mogo publicē Mājas lapā un nosūta uz Līzinga ņēmēja norādīto e-pasta adresi;
17.14.2. Līzinga ņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no piedāvājuma Līguma grozījumiem saņemšanas pieņem vai noraida piedāvājumu, vai rakstveidā sniedz savu pretpiedāvājumu, kuru var apstiprināt vai noraidīt Mogo. Par grozījumiem, kas attiecas uz no Līguma izrietošo maksājumu veikšanu, Mogo informē Līzinga ņēmēju individuāli 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms šo izmaiņu spēkā stāšanās;
17.14.3. Līzinga ņēmējs piekrīt/nepiekrīt Mogo piedāvātajiem Līguma grozījumiem (Līgumam jaunā redakcijā), nosūtot e-pasta vēstuli no Līzinga pieprasījumā norādītā Līzinga ņēmēja e-pasta adreses uz Līgumā vai Mājas lapā norādīto Mogo e-pasta adresi šādā formātā: „Piekrītu” vai, ja noraida Līguma grozījumus – „Nepiekrītu”.
17.15. Līzinga ņēmējs nav tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī no Līguma izrietošos prasījumus Trešajām personām bez Mogo rakstiskas piekrišanas.
17.16. Pušu strīdus saistībā ar Līgumu izšķirs Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
17.17. Ja Līgums noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad Līgums tiek sastādīts un parakstīts trijos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Mogo un pa vienam Līguma eksemplāram pie katra Līzinga ņēmēja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
17.18. Ja Līgums noslēgts attālināti, izmantojot Mājas lapu, tad Līgums tiek glabāts Mogo datu bāzē PDF faila formātā. Noslēgtais Līgums datu bāzē tiek glabāts neierobežotu laiku.
17.19. Līzinga ņēmējs piekrīt Mogo tiesībām nodot (cedēt) no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu neierobežotam skaitam trešo personu. Līzinga ņēmējs neiebilst, ka šādā gadījumā Mogo izpauž trešajām personām visu informāciju, kas izriet no Līguma. Līzinga ņēmējs piekrīt un apzinās, ka Mogo nav pienākuma informēt Līzinga ņēmēju par Mogo no Līguma izrietošo prasījumu cesiju trešajām personām.
17.20. Līzinga ņēmējs piekrīt, ka, cedējot trešajām personām no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu, šādām trešajām personām (cesionāriem) ir tiesības cedētos prasījumus vai to daļu cedēt tālāk neierobežotam skaitam trešo personu. Šādā gadījumā trešajām personām (cesionāriem) ir tādas pat tiesības izpaust trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, kā arī informāciju par Līzinga ņēmēju un Transportlīdzekli, kādas ir noteiktas Mogo saskaņā ar Līgumu, un nav pienākuma informēt Līzinga ņēmēju par šādu cesiju.
17.21. Līzinga ņēmējs piekrīt, ka no Līguma izrietošo prasījumu cesijas gadījumā Mogo ir tiesības, bet nav pienākums turpināt apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus un Transportlīdzekli par labu jaunajiem kreditoriem, darbojoties kā kreditoru aģentam (pilnvarniekam) saskaņā ar Civillikuma 18.nodaļā noteikto. Ja Mogo turpina apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus un Transportlīdzekli, Līzinga ņēmējs turpina veikt Līguma maksājumus Mogo uz Mogo kontu vai citu kontu, kas norādīts Mogo paziņojumā Līzinga ņēmējam. Papildus tam, Līzinga ņēmējs piekrīt, ka Mogo nav pienākuma informēt Līzinga ņēmēju par faktu, ka Mogo turpina darboties kā kreditoru aģents (pilnvarnieks). Ja Mogo cedē no Līguma izrietošos prasījumus trešajām personām, neturpinot apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus un Transportlīdzekli, tad Līzinga ņēmējs turpina veikt Līguma maksājumus uz jauno kreditoru kontiem, kas norādīt Mogo paziņojumā Līzinga ņēmējam. 
17.22. Līzinga ņēmējs piekrīt, ka Mogo, piedāvājot (reklamējot) Trešajām personām iespēju cedēt tām no Līguma izrietošos prasījumus, ir tiesīgs publiski izpaust trešajām personām, tajā skaitā ievietojot Mājas lapā, šādu ar Aizņēmēju un Transportlīdzekli saistītu informāciju: Līzinga ņēmēja dzimumu, atrašanās vietu, ikmēneša neto ieņēmumus, izdevumus, kredītvēsturi, vecumu, Transportlīdzekļa marku, modeli, krāsu, izlaiduma gadu, motora tilpumu, nobraukumu, vērtību, attēlus un citu ar Līdzina ņēmēju un Transportlīdzekli saistītu informāciju. Publiski izpaužot (reklamējot) iespēju cedēt no Līguma izrietošos prasījumus, Mogo apņemas publiski neizpaust Līzinga ņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, adresi un attēlu, kā arī Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru. 
17.23. Līzinga ņēmējs ir informēts, ka Līzinga ņēmēja veiktais maksājums var tikt izmantots Līzinga ņēmēja saistību izpildei pret Trešajām personām, līdz ar to Līzinga ņēmējs apzinās, ka nepieciešamības gadījumā, lai pārbaudītu Mogo un Līzinga ņēmēja saistību izpildi, Mogo var nodot datus minētajai Trešajai personai.
 

VISPĀRĒJIE ATGRIEZENISKĀ LĪZINGA LĪGUMA NOTEIKUMI 

1. Definīcijas 

Amortizācijas metode

Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi ir vienādi visos Līzinga termiņa mēnešos.

Līguma noformēšanas komisija

Pamatnoteikumos norādītā komisija par Līzinga pieprasījuma izskatīšanu un Līguma noformēšanu.

Anuitātes metode

Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumu un Procentu maksājumu kopsummas ir vienādas visos Līzinga termiņa mēnešos.

Līzinga kopējās izmaksas

saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido Transportlīdzekļa pirkuma maksa, Procenti un visas izmaksas, kas Līzinga ņēmējam jāmaksā saistībā ar Līgumu un kas Mogo ir zināmas. Līzinga kopējo izmaksu aprēķinā nav iekļautas Transportlīdzekļa apdrošināšanas izmaksas (OCTA, KASKO) un izmaksas, kas saistītas ar Transportlīdzekļa pārreģistrāciju CSDD uz Mogo vārda, kā arī citi Pamatnoteikumos norādītie Papildus maksājumi.

Apdrošinātājs

juridiska persona, kura apdrošina Transportlīdzekli.

Līzinga ņēmēja pasta adrese

Līzinga ņēmēja deklarētās dzīvesvietas adrese un/vai Vispārējo noteikumu 4.13.p. kārtībā Mogo sniegtā Līzinga ņēmēja faktiskās dzīvesvietas adrese.

Bullet metode

Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi tiek samaksāti vienā maksājumā Līzinga termiņa pēdējā datumā.

Līzinga        ņēmēja

reģistrācijas apstiprinājuma maksa

apstiprinājuma maksa vismaz EUR 0,01 (viena centa) apmērā, ko saskaņā ar Vispārējo noteikumu 4.10.p. Līzinga ņēmējs maksā Mogo par Līzinga ņēmēja kā Mogo klienta identifikāciju un Līguma noslēgšanu.

Cenrādis

Mājas lapā publicētais spēkā esošais Mogo cenrādis ar visiem tā grozījumiem un papildinājumiem, kurā norādīti Mogo parāda piedziņas, Transportlīdzekļa atgūšanas, remonta un tamlīdzīgi izdevumi.

Līzinga pieprasījums

atbilstoši Vispārējo noteikumu 3¹. vai 3².nodaļai Mājas lapā vai

Klientu apkalpošanas centrā noformēts Līzinga ņēmēja izteikts pieteikums saņemt no Mogo Līzingu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

CSDD

valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003345734, juridiskā adrese: Miera ielā 25, Rīgā, LV-1001.

Līzinga                   (kredīta) summa

Pamatnoteikumos noteiktā līzinga summa, ko Mogo izsniedz Līzinga ņēmējam, kas saskaņā ar Līguma noteikumiem tiek pārskaitīta vai izmaksāta Līzinga ņēmējam Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksai un ko Līzinga ņēmējam ir pienākums atmaksāt Mogo saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Eiropas    patēriņa kredīta

standartinformācija

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija - saskaņā ar 2008. gada 23. aprīļa Eiropas parlamenta un padomes direktīvu par patēriņa kredītlīgumiem 2008/48/EK apstiprināta standarta veidlapa svarīgākās informācijas sniegšanai patērētājam pirms līguma noslēgšanas, dažādu kredītpakalpojumu piedāvājumu salīdzināšanai gan kredīta izsniegšanai Latvijas Republikā, gan ārzemēs.

Līzinga termiņš

Pamatnoteikumos norādītais termiņš, kura laikā Līzinga ņēmējam ir tiesības lietot Transportlīdzekli un pienākums maksāt Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumu un Procentu maksājumus. Ja Pusēm vienojoties, tiek pagarināts Līzinga termiņš vai noteikts cits Līguma maksājuma veikšanas datums, attiecīgi tiek pārcelts arī Līzinga termiņš, par ko Puses sastāda jaunu Grafiku, kas veido Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pamatnoteikumos paredzētās Līzinga termiņa automātiskas pagarināšanas gadījumā Puses jaunu Grafiku nesastāda.

Gada procentu likme (GPL)

Procentu likme, kas aprēķināta saskaņā ar spēkā esošiem MK Noteikumiem un tiek norādīta

Pamatnoteikumos. Aprēķinot GPL, tiek pieņemts, ka sākotnēji noteiktā Procentu likme tiek nofiksēta uz visu

Līzinga termiņu, kas pagarināts saskaņā ar Pamatnoteikumiem, maksājumi tiek veikti ik mēnesi saskaņā ar Grafiku. Aprēķinā tiek ņemtas vērā visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma noformēšanu Mogo.

Aprēķinā netiek ņemti vērā Pamatnoteikumos norādītie Papildus maksājumi, Pagarināšanas maksa, Līgumsodi un apstiprinājuma maksa par Līguma izmaiņām.

Līzings

Transportlīdzekļa noma ar izpirkumu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Grafiks

Pamatnoteikumos norādītais vai saskaņā ar Līguma noteikumiem no jauna sastādītais Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumu un Procentu maksājumu grafiks.

Mājas lapa

Mogo interneta mājas lapa ar adresi www.mogo.lv.

Grafika sastādīšanas metode

Anuitātes, Amortizācijas vai Bullet metode.

Mogo

akciju sabiedrība „mogo”, vienotais reģistrācijas Nr. 50103541751, juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV1013, Latvija.

KASKO

apdrošināšanas polise

apdrošināšanas polise, kas apliecina, ka ir noslēgts apdrošināšanas līgums par Transportlīdzekļa apdrošināšanu pret bojājumiem un zādzību.

Mogo banka un konts

Mogo banka un konts, kas norādīts Pamatnoteikumos vai Līzinga ņēmējam nosūtītajā rēķinā/paziņojumā par ikmēneša maksājumu.

Klientu apkalpošanas centrs

Mogo        struktūrvienība,            kurā           tiek                  sniegti        Mogo pakalpojumi.

MK Noteikumi

spēkā esošie Latvijas Republikas 2016.gada 25.oktobra Ministru Kabineta noteikumi Nr.691 „Noteikumi par patērētāja

kreditēšanu”

Kopējā summa, kas jāmaksā Līzinga

ņēmējam

saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido Transportlīdzekļa pirkuma maksa un visas izmaksas, kas Līzinga ņēmējam jāmaksā saistībā ar Līgumu.

Neizmaksātā Transportlīdzekļa

vērtība

Transportlīdzekļa vērtība uz konkrētu brīdi, ko veido starpība starp Transportlīdzekļa pirkuma cenu un Līzinga ņēmēja veiktajiem Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumiem.

Likumiskie procenti

atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem noteikti procenti, kuru apmērs uz Līguma noslēgšanu ir 6% gadā un kas tiek aprēķināti pēc Līguma izbeigšanas.

OCTA

Transportlīdzekļa sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana

Transportlīdzekļa īpašnieka vārdā.

Līguma maksājumi

Līzinga ņēmēja maksājumi Mogo, kas ietver Līguma noformēšanas komisiju, Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumus, Procentus, Līgumsodus, kā arī citus Līgumā vai Cenrādī noteiktos maksājumus.

Pagarināšanas maksa

samaksa Mogo par Līzinga termiņa pagarināšanu, kuras apmēru Mogo nosaka un piedāvā Līzinga ņēmējam saskaņā ar Vispārējo noteikumu 10.2.p. Par Pamatnoteikumos noteikto Līzinga termiņa automātisku pagarināšanu Līzinga ņēmējs Pagarināšanas maksu Mogo nemaksā.

Līgums

šis Līzinga ņēmēja un Mogo starpā noslēgtais atgriezeniskā līzinga līgums ar visiem tā pielikumiem un grozījumiem.

Pamatnoteikumi

Līguma I daļa.

Līgumsods

Vispārējos noteikumos noteiktais līgumsods, kas Līgumā noteiktajos gadījumos līdz Līguma izbeigšanai tiek aprēķināts par Līgumā noteikto pienākumu neizpildi vai izpildes kavējumu.

Puse/s

Līzinga ņēmējs vai/un Mogo

Patiesais labuma guvējs

kuras vārdā, labā, interesēs tiek noslēgts Līgums un tā ir vismaz: attiecībā uz juridiskajām personām - fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē attiecība uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).

Tehniskā apskate

Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate CSDD, kas jāveic visiem Latvijas Republikas 2004.gada 29.aprīļa Ministru Kabineta noteikumos Nr.466 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” minētajiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem.

Politiski nozīmīga persona

persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi

Līzinga ņēmēja ikmēneša maksājumi Mogo par Transportlīdzekli un tā lietošanu.

Politiski nozīmīgas

personas ģimenes

loceklis

persona, kura ir Politiski nozīmīgas personas: laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu. Bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, vecāks, vecvecāks vai mazbērns, brālis vai māsa.

Transportlīdzekļa pirkuma cena

Pamatnoteikumos norādītā Transportlīdzekļa cena, ko Mogo maksā par Transportlīdzekļa iegādi, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ja tāds saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tiek piemērots.

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona

fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no Politiski nozīmīgajām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots Politiski nozīmīgas personas labā.

Transportlīdzeklis

Pamatnoteikumos norādītais transportlīdzeklis vai kuģošanas līdzeklis (vai vairāki transportlīdzekļi vai kuģošanas līdzekļi), kuru Mogo pēc Līzinga ņēmēja norādījuma saskaņā ar Līguma noteikumiem iegādāsies no Līzinga ņēmēja un kas tiks nodots Līzinga ņēmēja turējumā un lietošanā, bet pēc Līguma saistību izpildes – īpašumā, Līgumā noteiktajā kārtībā. Turpmāk un iepriekš Līguma tekstā termins Transportlīdzeklis lietots gan attiecībā uz vienu transportlīdzekli vai kuģošanas līdzekli, gan uz visiem.

Privātuma Politika

Mogo izstrādāta privātuma politika, kurā aprakstīta kārtība kādā Mogo apstrādā klientu, tai skaitā, Līzinga ņēmēja, personas datus. Privātuma Politika pieejama (www.mogo.lv) vai jebkurā Mogo klientu apkalpošanas vietā. 

Trešā persona

jebkura persona, kura nav Līguma puse.

Procenti

atlīdzība par finansējuma izlietošanu, kas tiek aprēķināta no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības līdz Līguma izbeigšanai.

Vispārējie noteikumi

Līguma II daļa.

 

2. Līguma priekšmets 
2.1. Lai saņemtu Līzingu, Līzinga ņēmējs apņemas nodot Mogo īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli, pārdodot Transportlīdzekli Mogo, un Mogo apņemas samaksāt Līzinga ņēmējam Transportlīdzekļa pirkuma cenu. 
2.2. Pēc tam, kad Mogo būs ieguvis Transportlīdzekli īpašumā, Mogo piešķir Līzinga ņēmējam tiesības turēt, lietot (nomāt) un izpirkt Transportlīdzekli, bet Līzinga ņēmējs apņemas pieņemt Transportlīdzekli līzingā – nomā ar tiesībām to izpirkt, kā arī samaksāt Līguma maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem. 
2.3. Līzinga ņēmējs     apliecina,     ka Transportlīdzeklis ir lietots un Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.panta 9.punkta izpratnē nav uzskatāms par jaunu transportlīdzekli. No Līguma izrietošajam Transportlīdzekļa pirkuma darījumam tiek piemērots Pievienotās vērtības nodokļa likums. 
  
3. Līzinga pieprasījums  
3.1. Pirms Līzinga pieprasījuma iesniegšanas Līzinga ņēmējs var iepazīties ar Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju. 
3.2. Lai iesniegtu Līzinga pieprasījumu un noslēgtu Līgumu, Līzinga ņēmējam ir jāatbilst, un Līzinga ņēmējs apliecina, ka tas visā Līguma darbības laikā atbildīs šādiem kritērijiem: 
3.2.1. Līzinga ņēmējs ir fiziska persona; 
3.2.2. Līzinga ņēmējs ir vecumā no 18 līdz 75 gadiem; 
3.2.3. Līzinga ņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā; 
3.2.4. Līzinga ņēmējs ir Patiesais labuma guvējs; 
3.2.5. Līzinga pieprasījuma iesniegšanas laikā un Līguma noslēgšanas laikā Līzinga ņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmē. 
 
3¹. Līzinga pieprasījuma iesniegšana Klientu apkalpošanas centrā 
3.3. Lai noslēgtu Līgumu, Līzinga ņēmējs iesniedz Mogo Līzinga pieprasījumu, aizpildot to Klientu apkalpošanas centrā. 
 
3². Līzinga pieprasījuma iesniegšana Mājas lapā 
3.4. Lai noslēgtu Līgumu, Līzinga ņēmējs Mājas lapā aizpilda Līzinga pieprasījumu, norādot tajā visas pieprasītās ziņas. Apstiprinot Mājas lapā aizpildīto Līzinga pieprasījumu, Līzinga ņēmējs to iesniedz Mogo un piekrīt Vispārējo noteikumu 18.9.p. un 18.10.p. noteiktajai personas datu apstrādei. 
3.5. Iesniedzot Līzinga pieprasījumu Līzinga ņēmējs apliecina, ka Līzinga ņēmējam ir atvērts konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ar kuru un ar tajā esošajiem naudas līdzekļiem, ja tādi tur ir, tas ir tiesīgs brīvi rīkoties. 
 
4. Līzinga piešķiršana un Līguma noslēgšana  
4.1. Mogo ir tiesīgs atteikt Līzinga piešķiršanu Līzinga ņēmējam, par to informējot Līzinga ņēmēju. Mogo nav pienākums pamatot tā atteikumu piešķirt Līzingu. Ja Līzinga piešķiršanas atteikums pamatots ar parādnieku datu bāzē iegūtām ziņām, Mogo nekavējoties uz bez maksas informē Līzinga ņēmēju par šo faktu un izmantotās datu bāzes ziņām. 
4.2. Līzinga ņēmējam ir tiesības pieteikties Līzingam neierobežotu reižu skaitu. Mogo ir tiesības neizskatīt Līzinga pieprasījumu un nepieņemt Lēmumu par Līzinga piešķiršanu, ja Līzinga ņēmējs ir pārkāpis kādu no iepriekš ar Mogo noslēgto līzinga līgumu noteikumiem. 
4.3. Pirms Līguma noslēgšanas Līzinga ņēmējam ir pienākums pārliecināties par Transportlīdzekļa kvalitāti un atbilstību Līzinga ņēmēja prasībām un pārbaudīt Transportlīdzekļa tiesisko statusu. Mogo neatbild par Transportlīdzekļa kvalitāti un tā atbilstību Līzinga ņēmēja prasībām. 
4.4. Noslēdzot Līgumu, Līzinga ņēmējs apliecina un garantē, ka Transportlīdzeklim pēc pēdējās CSDD veiktās Transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates vai tehniskā stāvokļa pārbaudes nav radušies     nekāda veida bojājumi, 
Transportlīdzeklis nav cietis ceļu vai ūdens satiksmes negadījumā vai, ja bojājumi ir radušies vai Transportlīdzeklis ir cietis satiksmes negadījumā, Līzinga ņēmējs ir novērsis Transportlīdzekļa bojājumus un atjaunojis Transportlīdzekli līdz ne sliktākam stāvoklim, kādā Transportlīdzeklis atradās pēdējās CSDD veiktās Transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates vai tehniskā stāvokļa pārbaudes brīdī, un ar Transportlīdzekli ir atļauts braukt (piedalīties ceļu vai ūdens satiksmē). 
4.5. Ja Pamatnoteikumos paredzēts, Līzinga ņēmējam ir pienākums iesniegt Mogo izziņu – personiskās lietas (sava īpašuma) pārdošanas apliecinājumu, kas noformēts atbilstoši Mājas lapā esošajai izziņas formai: (a) nosūtot Mogo ieskenētu izziņu uz Līgumā norādīto Mogo e-pasta adresi vai (b) iesniedzot Klientu apkalpošanas centrā izziņas oriģinālu. 
4.6. Līzinga ņēmējs samaksā Līguma noformēšanas komisiju 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, pārskaitot to uz Mogo kontu. Ja šajā termiņā Līzinga ņēmējs nav samaksājis Mogo Līguma noformēšanas komisiju, Mogo ir tiesīgs, rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no Līguma vai Mogo pievieno Līguma noformēšanas komisiju Neizmaksātajai Transportlīdzekļa vērtībai, ko Līzinga ņēmējs samaksā Mogo saskaņā ar Grafiku vai nu kopā ar pirmo Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumu, vai sadalot vienādos maksājumos, kas tiek pieskaitīti katram Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumam. 
 
4¹. Līzinga piešķiršana un Līguma noslēgšana Klientu apkalpošanas centrā 
4.7. Nekavējoties pēc tam, kad Mogo ir saņēmis un izvērtējis Līzinga pieprasījumu un iepazinies ar Transportlīdzekļa vērtību, Mogo pieņem lēmumu par Līzinga piešķiršanu un informē par to Līzinga ņēmēju. 
4.8. Līguma noteikumi tiek izskaidroti Līzinga ņēmējam un Līgums tiek noslēgts uz vietas Klientu apkalpošanas centrā Līzinga ņēmēja klātienē. Līzinga pieprasījuma iesniegšana un Līguma noteikumu izskaidrošana Līzinga ņēmējam nenozīmē Līguma noslēgšanu. Līgums uzskatāms par noslēgtu, kad to ir parakstījušas abas Puses..

 
4². Līzinga piešķiršana un Līguma noslēgšana Mājas lapā 
4.9. Nekavējoties pēc tam, kad Mogo ir saņēmis un izvērtējis Līzinga pieprasījumu un iepazinies ar Transportlīdzekļa vērtību, Mogo noformē Līzinga piedāvājumu un informē par to Līzinga ņēmēju vienā no šādiem veidiem: 
4.9.1. zvanot Līzinga ņēmējam uz Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja tālruņa numuru un informējot Līzinga ņēmēju par piedāvāto Transportlīdzekļa pirkuma cenu, 
Līzinga termiņu, GPL un Kopējo summu, kas jāmaksā Līzinga ņēmējam Mogo; 
4.9.2. nosūtot Līzinga ņēmējam uz Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja e-pasta adresi Līzinga piedāvājumu un Līgumu. 
4.10. Līguma noslēgšanai un Transportlīdzekļa pieņemšanai pēc Vispārējo noteikumu 4.9.p. minētā piedāvājuma saņemšanas Līzinga ņēmējs apstiprina Mogo piedāvājumu no Līzinga ņēmēja konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē, pārskaitot uz Mogo kontu Līzinga ņēmēja reģistrācijas komisiju un maksājuma mērķī norādot „piekrītu līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) noteikumiem”. 
4.11. Pēc Līzinga ņēmēja reģistrācijas apstiprinājuma maksas saņemšanas Mogo identificē Līzinga ņēmēju, pārliecinās par Līzinga ņēmēja maksātspēju un pieņem lēmumu par Līzinga piešķiršanu Līzinga ņēmējam. Mogo informē Līzinga ņēmēju par tā pieņemto lēmumu vienā no Vispārējo noteikumu 4.9.p. norādītajiem veidiem. 
4.12. Ja Mogo atsaka Līzinga ņēmējam piešķirt Līzingu, Līgums atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu. Šādā gadījumā Līzinga ņēmēja reģistrācijas apstiprinājuma maksa netiek atmaksāta Līzinga ņēmējam. 
4.13. Ja Mogo ir pieņēmis lēmumu par Līzinga piešķiršanu Līzinga ņēmējam, tad sarunas laikā vai nosūtot Mogo atbildi uz Mogo e-pasta vēstuli 
Līzinga ņēmējs sniedz Mogo informāciju par Līzinga ņēmēja deklarētās un/vai faktiskās dzīvesvietas adresi, uz kuru nosūtāma pilnvara Mogo vārdā veikt visas darbības, kas nepieciešamas Mogo kā Transportlīdzekļa īpašnieka un Līzinga ņēmēja kā Transportlīdzekļa turētāja reģistrācijai CSDD.   
4.14. Līgums redakcijā, kāda ir nosūtīta Līzinga ņēmēja uz Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja e-pasta adresi, stājas spēkā brīdī, kad Mogo ir pieņēmis lēmumu piešķirt Līzinga ņēmējam Līzingu un informējies par to Līzinga ņēmēju Vispārējo noteikumu 4.9.p. noteiktajā kārtībā. 
4.15. Vispārējos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniegts Līzinga pieprasījums un Līzinga ņēmēja reģistrācijas apstiprinājuma samaksa apliecina, ka Līzinga ņēmējs vēlas pārdot Transportlīdzekli Mogo un saņemt Līzingu saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
 
5. Transportlīdzekļa iegāde un pieņemšana 
5.1. Mogo izsniedz Līzinga ņēmējam pilnvaru Mogo vārdā veikt visas darbības, kas nepieciešamas Mogo kā Transportlīdzekļa īpašnieka un Līzinga ņēmēja kā Transportlīdzekļa turētāja reģistrācijai CSDD vienā no šādiem veidiem: 
5.1.1. ja Līgums ir noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad nekavējoties pēc Līguma noslēgšanas Mogo izsniedz Klientam pilnvaru personīgi; 
5.1.2. ja Līgums ir noslēgts attālināti, izmantojot Mājas lapu, tad 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Mogo nosūta pilnvaru 
Līzinga ņēmējam uz Līzinga ņēmēja pasta adresi. 
5.2. Līzinga ņēmējam jāpiereģistrē Transportlīdzeklis CSDD uz Mogo vārda, kā Transportlīdzekļa turētāju norādot Līzinga ņēmēju, un, ja tas ir paredzēts Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi”, jāiesniedz Mogo Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu vienā no šādiem termiņiem: 
5.2.1. ja Līgums ir noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas; 
5.2.2. ja Līgums ir noslēgts attālināti, izmantojot Mājas lapu, tad 5 (piecu) dienu laikā pēc Vispārējo noteikumu 5.1.p. minētās pilnvaras nosūtīšanas. 
5.3. Mogo iegūst īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli un Mogo nodod, bet Līzinga ņēmējs pieņem un iegūst uz Līguma noteikumiem faktiskajā valdījumā un lietošanā Transportlīdzekli brīdī, kad CSDD Transportlīdzeklis reģistrēts uz Mogo vārda. Atsevišķs akts par Transportlīdzekļa nodošanu Līzinga ņēmējam nav nepieciešams. 
 
6. Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksa 6.1. Transportlīdzekļa pirkuma cena Līzinga ņēmējam tiek samaksāta skaidrā naudā Klientu apkalpošanas centrā vai kredītiestādē vai ar bezskaidras naudas maksājumu, pārskaitot to uz Līzinga ņēmēja norādīto kontu, tikai pēc tam, kad tiek izpildīti visi zemāk minētie noteikumi: 
6.1.1. Līzinga ņēmējs ir reģistrējis Transportlīdzekli CSDD uz Mogo vārda, kā Transportlīdzekļa turētāju norādot Līzinga ņēmēju, un, ja tas ir paredzēts Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi”, iesniedzis Mogo CSDD izdotu Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju, kurā noteikts, ka Mogo ir reģistrēts kā īpašnieks un Līzinga ņēmējs kā turētājs, uzrādot Mogo dokumenta oriģinālu; 
6.1.2. Līzinga ņēmējs ir iesniedzis Mogo vienu Transportlīdzekļa rezerves atslēgas komplektu, ja tas ir paredzēts Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi”; 
6.1.3. Transportlīdzeklim ir OCTA, izņemot, ja 
Pamatnoteikumos norādīts, ka OCTA apdrošināšana tiek segta no Transportlīdzekļa pirkuma cenas; 
6.1.4. Līzinga ņēmējs ir iesniedzis Mogo tā pieprasītos dokumentus, kas apliecina, ka Transportlīdzeklis ir apdrošināts KASKO saskaņā ar Līguma noteikumiem, izņemot, ja Pamatnoteikumos norādīts, ka KASKO apdrošināšana tiek segta no Transportlīdzekļa pirkuma cenas; 
6.1.5. ir parakstīts un spēkā stājies Papildus nodrošinājuma līgums, ja tāds ir paredzēts Pamatnoteikumos; 
6.1.6. ir izpildīti citi Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” ietvertie priekšnoteikumi Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksai. 
6.2.Ja Pamatnoteikumos norādīts, ka Transportlīdzekļa OCTA un/vai KASKO apdrošināšana tiek segta no Transportlīdzekļa pirkuma cenas, tad Transportlīdzekļa pirkuma cena tiek samaksāta pa daļām Pamatnoteikumos norādītajos apmēros, daļu pārskaitot 
Apdrošinātājam kā OCTA apdrošināšanas prēmiju un/vai KASKO apdrošināšanas prēmiju, bet daļu Līzinga ņēmējam saskaņā ar Vispārējo noteikumu 6.1.p., pēc tam, kad izpildīti visi Vispārējo noteikumu
6.1.p. minētie noteikumi. 
6.3.     Ja     Pamatnoteikumos     norādīts,     ka 
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis tiek segts no Transportlīdzekļa pirkuma cenas, tad Transportlīdzekļa pirkuma cena tiek samaksāta pa daļām Pamatnoteikumos norādītajos apmēros šādi: 
6.3.1. pirmā daļa tiek pārskaitīta Valsts kasei kā Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis pēc tam, kad ir izpildīti visi Vispārējo noteikumu 6.1.2., 6.1.5. un 6.1.6.p. minētie noteikumi; 6.3.2. otrā daļa tiek pārskaitīta Līzinga ņēmējam saskaņā ar Vispārējo noteikumu 6.1.p. pēc tam, kad izpildīti Vispārējo noteikumu 6.1.p. minētie noteikumi. 
6.4. Ar Vispārējo noteikumu 6.1.p., 6.2.p. vai 6.3.p. minēto maksājumu veikšanas brīdi uzskatāms, ka Līzinga ņēmējs ir saņēmis Transportlīdzekļa pirkuma cenu (tās attiecīgo daļu). 
6.5. Ja Līzinga ņēmējs 5 (piecu) dienu laikā pēc Vispārējo noteikumu 5.1.p. minētās pilnvaras saņemšanas vai nosūtīšanas nav izpildījis Vispārējo noteikumu 6.1.p. minētos pienākumus vai uz Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksas brīdi Transportlīdzeklis ir apgrūtināts ar Trešo personu lietu tiesībām, aizliegumiem, ierobežojumiem vai prasījumiem, kas varētu apgrūtināt Mogo tiesību izlietošanu, Mogo ir tiesības Transportlīdzekļa pirkuma cenu (tās daļu) nesamaksāt. Šajā gadījumā uzskatāms, ka Līgums ir izbeigts un Līzinga ņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas atmaksā no Mogo saņemto Transportlīdzekļa pirkuma cenas pirmo daļu (ja tāda ir) un pārreģistrē Transportlīdzekli CSDD uz sava vārda. Ja Līzinga ņēmējs minētā termiņa ietvaros nepārreģistrē Transportlīdzekli CSDD uz sava vārda, Mogo ir tiesības noņemt Transportlīdzekli no uzskaites CSDD. 6.6. Līguma izbeigšanas gadījumā Līzinga ņēmēja reģistrācijas apstiprinājuma maksa netiek atgriezta Līzinga ņēmējam. 
7. Līguma maksājumi 
7.1. Līzinga ņēmējs apņemas veikt Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumus un Procentu maksājumus Grafikā noteiktos termiņos, apmēros un valūtā. Par Līguma maksājumiem Mogo sagatavo un iesniedz Līzinga ņēmējam rēķinus/paziņojumus par ikmēneša maksājumu. Pusēm vienojoties, var tikt sastādīts jauns Grafiks, nosakot citu Līguma maksājuma veikšanas datumu. 
7.2. Līzinga ņēmējs samaksu veic ar pārskaitījumu uz Mogo kontu. 
7.3. Līzinga ņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu ar pārskaitījumu saskaņā ar Līgumu, pārskaitījuma mērķī norādīt Līguma numuru. 
7.4. Ja Līzinga ņēmējs veic maksājumu neatbilstoši Vispārējo noteikumu 7.3.p. noteikumiem, tad Mogo ir tiesības šādu maksājumu uzskatīt par nesaņemtu līdz tā identifikācijas brīdim. Iestājoties Līguma 7.4.punktā minētajiem apstākļiem Mogo apņemas informēt par to Līzinga ņēmēju vienā no Līguma 4.9.punktā minētajiem saziņas veidiem. 
7.5.     Līzinga     ņēmējam     ir     tiesības     izpirkt 
Transportlīdzekli pilnībā vai daļēji pirms Līzinga termiņa beigām, par šo tiesību izmantošanu paziņojot Mogo 3 (trīs) dienas iepriekš. Ja Līzinga ņēmējs izpērk Transportlīdzekli pirms termiņa pilnībā, tad šādā gadījumā Līzinga ņēmējam ir jāsamaksā Mogo Neizmaksātā Transportlīdzekļa vērtība. Procentus aprēķina pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas. 
7.6. Gadījumā, ja Līguma maksājumu termiņš sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, tad maksājumi jāveic nākamajā darba dienā. 
7.7. Ja Līguma darbības laikā stājas spēkā nodokļi vai nodevas, vai tiesību aktu un/vai pārvaldes iestāžu lēmumu rezultātā iestājas apstākļi, kas Mogo uzliek papildus maksājumus vai samazina maksājumus sakarā ar Līgumu vai 
Transportlīdzekli, tad Mogo ir tiesības attiecīgi palielināt vai samazināt Līguma maksājumus, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš informējot Līzinga ņēmēju par izmaiņām, nosūtot Līzinga ņēmējam attiecīgu rēķinu/paziņojumu par ikmēneša maksājumu vai jaunu Grafiku. 
7.8. Mogo rēķinus/paziņojumus par ikmēneša maksājumiem sagatavos elektroniskā formā, un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini/paziņojumi par ikmēneša maksājumu tiks nosūtīti Līzinga ņēmējam pa elektronisko pastu uz Līzinga pieprasījumā vai Līgumā norādīto e-pasta adresi.
8. Procenti 
8.1. Līzinga ņēmējs maksā Mogo Procentus no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības par visu faktisko finansējuma izmantošanas laiku līdz 
Līguma izbeigšanai. Pēc Līguma izbeigšanas Līzinga ņēmējs maksā Mogo Likumiskos procentus. 
8.2 Procenti, Likumiskie procenti un Līgumsods tiek aprēķināti, pieņemot, ka gadā ir 365 dienas. 8.3. Mogo aprēķina Procentus, pamatojoties uz 
Procentu likmi. Procentu likme ir izteikta mēneša procentos un ir nemainīga. 
 
9. Atteikuma tiesības 
9.1. Līzinga ņēmējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, nesniedzot atkāpšanās pamatojumu. 
9.2. Līzinga ņēmējs paziņo par atteikuma tiesību izmantošanu Mogo rakstveidā, ierodoties klātienē un aizpildot atteikuma veidlapu, vai nosūtot Mogo aizpildītu un parakstītu atteikuma veidlapu pa pastu sūtījumā uz Mogo juridisko adresi vai epastu uz Mogo e-pasta adresi. 
9.3. Ja Līgums noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu Līzinga ņēmējam tiek izsniegta atteikuma veidlapa. Ja Līgums noslēgts attālināti, izmantojot Mājas lapu, lejupielādēt atteikuma veidlapu var šajā saitē 
https://www.mogo.lv/uploads/mogo_atteikuma_ti esibu_izmantosanas_iesnieguma_veidlapa.pdf . 
9.4. Līzinga ņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas, atmaksāt Mogo Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību un uzkrātos Procentus. Procentus aprēķina pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas.
9.5. Līzinga ņēmēja     atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Līzinga ņēmēja reģistrācijas     apstiprinājuma maksa netiek atmaksāta. Līzinga ņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības un uzkrāto Procentu samaksu Mogo, kā arī Transportlīdzekļa pārreģistrāciju CSDD uz Līzinga ņēmēja vārda. 
9.6. Atteikuma tiesību neizmantošanas gadījumā Vispārējo noteikumu 9.1.p. noteiktajā termiņā Līzinga ņēmējam nav tiesību atkāpties no Līguma, kaut arī atlīdzinot Mogo zaudējumus. 
10. Līzinga termiņa pagarināšana 
10.1. Līzinga ņēmējam ir tiesības ierosināt Līzinga termiņa pagarināšanu, (i) aizpildot Līzinga termiņa pagarināšanas pieteikumu Klientu apkalpošanas centrā vai (ii) no Līzinga pieprasījumā norādītās Līzinga ņēmēja e-pasta adreses nosūtot uz Līgumā vai Mājas lapā norādīto Mogo e-pasta adresi     Līzinga     termiņa     pagarināšanas pieprasījumu šādā formātā: “Lūdzu pagarināt līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) termiņu”. 
10.2. Nekavējoties pēc tam, kad Mogo ir saņēmis un izvērtējis Līzinga termiņa pagarināšanas pieteikumu, Mogo pieņem lēmumu par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru, par ko informē Līzinga ņēmēju mutiski klātienē vai vienā no Vispārējo noteikumu 4.9.p. apakšpunktos norādītajiem veidiem. 
10.3. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Mogo lēmuma par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru paziņošanas Līzinga ņēmējam Līzinga ņēmējs apstiprina Līzinga termiņa pagarināšanu, no Līzinga ņēmēja konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē, pārskaitot uz Mogo kontu Pagarināšanas maksu un maksājuma mērķī norādot „piekrītu līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) pagarināšanai”. Ja Mogo nav saņēmis Pagarināšanas maksu no Līzinga ņēmēja šajā punktā noteiktajā termiņā, Mogo lēmums par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru zaudē spēku un Līzinga ņēmējam ir jāpiesakās Līzinga termiņa pagarināšanai atkārtoti. 
10.4. Mogo ir tiesīgs atteikt Līzinga termiņa pagarināšanu, par to informējot Līzinga ņēmēju. Mogo nav pienākums pamatot tā atteikumu pagarināt Līzinga termiņu. 
10.5. Līzinga termiņa pagarinājums stājas spēkā pēc tam, kad Mogo ir pieņēmis lēmumu par Līzinga termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru un saņēmis Pagarināšanas maksu. 
10.6. Nekavējoties pēc Līzinga termiņa pagarinājuma spēkā stāšanās Mogo nosūta Līzinga ņēmējam jaunu Grafiku. 
11. Līzinga ņēmēja tiesības un pienākumi 
11.1. Līzinga ņēmējam ir pienākums risināt ar Transportlīdzekli saistītus strīdus, novērst visas Transportlīdzeklim konstatētās nepilnības un trūkumus, kā arī vērsties pret Trešajām personām, ja tās kaut kādā veidā radījušas zaudējumus Mogo, bojājot Transportlīdzekli vai prettiesiski to lietojot. Minēto pienākumu izpildei Līzinga ņēmējs saņem no Mogo pilnvaru saskaņā ar Vispārējo noteikumu 13.1.p. 
11.2. Līzinga ņēmējam ir pienākums lietot Transportlīdzekli saudzīgi, saskaņā ar tā lietošanas mērķi un tehniskajām īpašībām, ievērojot ražotāja un Mogo, kā arī Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā noteiktās prasības lietošanai un ekspluatācijas noteikumus. 
11.3. Līzinga ņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt pasākumus Transportlīdzekļa nepārtrauktai uzturēšanai labā tehniskā kārtībā, tajā skaitā garantijas un/vai Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā noteiktajā kārtībā un termiņā veikt tehniskās un garantijas apkopes un remontu, kā arī savlaicīgi iziet Transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati. 
11.4. Līzinga ņēmējam nav tiesību atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt Transportlīdzekli vai tā daļu. 
11.5. Līzinga ņēmējam nav tiesību bez Mogo rakstveida piekrišanas nodot Transportlīdzekli  
lietošanā Trešajai personai. Par Trešajām personām šī punkta izpratnē netiek uzskatīts Līzinga ņēmēja laulātais, bērni un vecāki. Nododot Transportlīdzekli lietošanā šajā punktā minētajām personām, Līzinga ņēmējs ir atbildīgs, ka minētās personas ievēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam noteiktos pienākumus, kā arī Līzinga ņēmējs paliek pilnībā atbildīgs pret Mogo par Līguma noteikumu izpildi. 
11.6. Līzinga ņēmējs apmaksā visus Pamatnoteikumos norādītos Papildus maksājumus un citus ar Transportlīdzekļa reģistrāciju un valsts tehnisko apskati CSDD saistītos izdevumus, tajā skaitā apdrošināšanas izdevumus, kā arī Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un nodevas. Līzinga ņēmējam ir pienākums likumā noteiktā termiņa ietvaros apmaksāt piespriestos administratīvos sodus vai citus naudas sodus un citus maksājumus, kas attiecas uz 
Transportlīdzekli vai kurus ir pienākums veikt Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam. 
11.7. Līzinga ņēmējam nav tiesību bez Mogo rakstveida piekrišanas izdarīt izmaiņas Transportlīdzekļa tehniskajā komplektācijā un veikt uzlabojumus, kas ir pretrunā ar Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai kurus nav iespējams noņemt bez Transportlīdzekļa bojāšanas. Jebkuri uzlabojumi (aprīkojums un detaļas), kas izdarīti Transportlīdzeklim un kurus nav iespējams noņemt bez Transportlīdzekļa bojāšanas, Transportlīdzekļa pārņemšanas gadījumā ir Mogo īpašums. 
11.8. Līzinga ņēmējam ir pienākums Līguma darbības laikā glabāt Transportlīdzekļa tehnisko, garantijas un ar Transportlīdzekļa lietošanu saistīto dokumentāciju. Dokumentu nozaudēšanas gadījumā Līzinga ņēmējam ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai dokumentus atjaunotu, vai jāsaņem attiecīgais dublikāts. 
11.9. Līzinga ņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Mogo pieprasījuma ir pienākums uzrādīt dokumentus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa lietošanu un apdrošināšanu. 
11.10. Ja Mogo ir radušās aizdomas par iespējamu Līzinga ņēmēja saistību pret Mogo neizpildi, Līzinga ņēmējam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc Mogo pieprasījuma uzrādīt Mogo Transportlīdzekli un dot iespēju Mogo pārbaudīt Transportlīdzekļa stāvokli. 
11.11. Transportlīdzekļa lietošanas daļējs vai pilnīgs ierobežojums sakarā ar Transportlīdzekļa bojājumu, zudumu vai pilnīgu bojāeju, ar 
Transportlīdzekli saistīti strīdi, kā arī strīdi ar Apdrošinātāju neatbrīvo Līzinga ņēmēju no pienākuma pildīt ar Līgumu uzņemtās saistības. 11.12. Līzinga ņēmējam ir pienākums nodot Transportlīdzekli ar ražotāja komplektāciju (ieskaitot, Transportlīdzekļa atslēgas) Līgumā noteiktajos gadījumos Mogo nekavējoties pēc tā pirmā pieprasījuma. Par Transportlīdzekļa nodošanas pilnā ražotāja komplektācijā kavējumu Līzinga ņēmējs maksā Mogo Līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības par katru Transportlīdzekļa nodošanas pilnā ražotāja komplektācijā kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Neizmaksātās 
Transportlīdzekļa     vērtības.     Nodotajam 
Transportlīdzeklim jābūt ar ražotāja komplektāciju, tam nedrīkst būt tādi trūkumi vai defekti, kas nav saistīti ar Transportlīdzekļa parasto nolietojumu Līguma darbības laikā, pretējā gadījumā Līzinga ņēmējam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Mogo pieprasījuma segt remontdarbu un materiālu izdevumus, kas nepieciešami Transportlīdzekļa stāvokļa atjaunošanai tādā stāvoklī, kādā tas atradās Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksas dienā. 
11.13. Līzinga ņēmējs piekrīt, ka Mogo ir tiesības iegūt Transportlīdzekļa valdījumu, pārņemot Transportlīdzekli savā varā, ja Līgumā paredzētajos gadījumos Līzinga ņēmējs termiņā nenodod Transportlīdzekli Mogo. 
11.14. Līzinga ņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski informēt Mogo, ja: 
11.14.1. Transportlīdzeklis pazūd, tiek bojāts, iet bojā, tiek konfiscēts vai kļūst zināms par šādu apstākļu iestāšanās iespējamību; 
11.14.2. mainās Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;; 
11.14.3. tiek nozaudēta Transportlīdzekļa tehniskā un/vai cita dokumentācija; 
11.14.4. Transportlīdzeklim ir reģistrēta aizlieguma atzīme; 
11.14.5. ar tiesas spriedumu ir pasludināts Līzinga ņēmēja maksātnespējas process; 11.14.6. Līzinga ņēmējam vai Līzinga ņēmēja ģimenes loceklim, vai ar Līzinga ņēmēju cieši saistītai personai piešķirts statuss Politiski nozīmīga persona; 
11.15. Līzinga ņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Līzinga ņēmējs uzņemas tikai, ja Līzinga ņēmējs rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai pretēji Līguma noteikumiem. 
11.16. Līzinga ņēmējam Līguma darbības ietvaros ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas. 11.17. Līzinga ņēmējam ir pienākums veikt Tehnisko apskati ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc Transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas un turpmāk ne retāk kā vienu reizi gadā. Ja pamatpārbaudē Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un tā aprīkojums novērtēts ar "2", Līzinga ņēmējam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pamatpārbaudes ir jānovērš visi defekti, kas pamatpārbaudē tika novērtēti ar "2", par saviem līdzekļiem un atkārtoti jāveic pamatpārbaude. Ja Līzinga ņēmējs 5 (piecu) dienu laikā pēc Transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas nav veicis Tehniskās apskates pamatpārbaudi vai 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Tehniskās apskates pamatpārbaudes nav novērsis defektus, kas Tehniskās apskates pamatpārbaudē tika novērtēti ar "2", un nav veicis atkārtotu Tehniskās apskates pamatpārbaudi līdz ieguvis atļauju piedalīties ceļu satiksmē, tad Mogo ir tiesīgs, rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no Līguma, ievērojot pārējos Līguma punktus. 
11.18. Līzinga ņēmējs apņemas personīgi piedalīties identifikācijas procedūrā klātienē, ja Līzinga ņēmējs ir Politiski nozīmīga persona, Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona, kura mēneša kredīta apgrozījums pārsniedz 3000 euro. 
11.19. Līzinga ņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski informēt Mogo, ja mainās Līzinga ņēmēja vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, u.c. kontaktinformācija. 
 
12.    Apdrošināšana 
12.1. Līzinga ņēmējam ir pienākums: 
12.1.1. 5 (piecu) dienu laikā pēc Vispārējo noteikumu 5.1.p. minētās pilnvaras saņemšanas vai nosūtīšanas nodrošināt Transportlīdzekļa OCTA apdrošināšanu; 
12.1.2. nodrošināt, lai visā Līguma darbības laikā būtu spēkā Transportlīdzekļa OCTA apdrošināšanas līgums un KASKO apdrošināšanas līgums (ja tāds nepieciešams saskaņā ar Pamatnoteikumu sadaļu „Īpašie noteikumi”), ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms KASKO apdrošināšanas līguma termiņa beigām iesniedzot Mogo jaunu KASKO apdrošināšanas polisi: (a) nosūtot Mogo ieskenētu KASKO apdrošināšanas polisi uz Līgumā norādīto Mogo e-pasta adresi vai (b) iesniedzot Klientu apkalpošanas centrā KASKO apdrošināšanas polises kopiju, uzrādot oriģinālu. 
12.2. Ja Līzinga ņēmējs nav izpildījis Pamatnoteikumu sadaļas „Īpašie noteikumi” vai Vispārējo noteikumu 12.1.p. prasības, Transportlīdzekļa apdrošināšanu ir tiesīgs veikt Mogo uz termiņu pēc saviem ieskatiem. Šādā gadījumā Līzinga ņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Mogo rakstveida rēķina nosūtīšanas Līzinga ņēmējam atlīdzināt Mogo tā samaksāto apdrošināšanas prēmiju saskaņā ar Līzinga ņēmējam iesniegto Mogo rēķinu. 
12.3. Līzinga ņēmējam ir pienākums ievērot Transportlīdzekļa KASKO (ja tāda nepieciešama saskaņā ar Pamatnoteikumu sadaļu „Īpašie noteikumi”) un OCTA apdrošināšanas noteikumus.
12.4. Ja Pamatnoteikumos norādīts, Transportlīdzekļa KASKO apdrošināšana nav obligāti nepieciešama no brīža, kad Neizmaksātā Transportlīdzekļa vērtība ir mazāka par EUR 5000,00 (vai EUR 2500,00 motocikla gadījumā). 
12.5. Transportlīdzekļa bojājuma, bojāejas, zādzības vai laupīšanas gadījumā Līzinga ņēmējam 1 (vienas) darba dienas laikā no attiecīgo apstākļu iestāšanās rakstveidā un izmantojot citus ātrās saziņas līdzekļus (e-pasts, tālrunis u.c.) jāinformē Mogo. 
12.6. Ja tiek saņemta apdrošināšanas atlīdzība, Mogo to vispirms novirza Līzinga ņēmēja parāda saistību dzēšanai. Ja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība nav pietiekama Līzinga ņēmēja parāda saistību dzēšanai, tad Līzinga ņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā no apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas brīža samaksāt Mogo radušos starpību. 
12.7. Ja Transportlīdzeklis ir bojāts un apdrošināšanas atlīdzība netiek saņemta, tad Transportlīdzeklis Līzinga ņēmējam ir jāatjauno par saviem līdzekļiem, kā arī jāturpina maksāt Līguma maksājumi. 
12.8. Ja Apdrošinātāja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība pārsniedz Līzinga ņēmēja parāda saistību kopsummu, Mogo tādējādi radušos starpību izmaksā Līzinga ņēmējam, pie nosacījuma, ka Līzinga ņēmējam nav parādu, kas izriet no citiem starp Mogo un Līzinga ņēmēju noslēgtiem līgumiem. Ja Līzinga ņēmējam ir parādi, kas izriet no citiem ar Mogo noslēgtiem līgumiem, minētā starpība tiek novirzīta šo parādu dzēšanai. 
12.9. Ja Transportlīdzekļa bojāejas, zādzības vai laupīšanas gadījumā apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, par ko saņemts Apdrošinātāja paziņojums, tad Līzinga ņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikuma brīža jāsamaksā Mogo Neizmaksāto 
Transportlīdzekļa vērtību un citus maksājumus, kas aprēķināti saskaņā ar Līguma noteikumiem.
12.10. Strīdi par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanu vai apdrošināšanas atlīdzības apmēru neatbrīvo Līzinga ņēmēju no Līgumā paredzēto saistību izpildes.
12.11. Līzinga ņēmējs nepieciešamības gadījumā pārstāv Mogo strīdos ar Apdrošinātāju par jautājumiem saistībā ar Transportlīdzekli, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai apmēru. Strīdi par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanu vai apdrošināšanas atlīdzības apmēru neatbrīvo Līzinga ņēmēju no Līgumā paredzēto saistību izpildes. 
 
13. Pilnvarojums 
13.1. Mogo pēc Līzinga ņēmēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas izsniedz Līzinga ņēmējam pilnvaru šādos gadījumos: 
13.1.1. Vispārējo noteikumu 11.1. un 12.11. p. noteiktajos gadījumos; 
13.1.2. Transportlīdzekļa izbraukšanai un lietošanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas, ja 
Transportlīdzeklis ir attiecīgi apdrošināts un Līzinga ņēmējam nav neizpildītu saistību pret Mogo. 
13.2. Mogo ir tiesīgs atteikt Vispārējo noteikumu 13.1.2.p. noteiktās pilnvaras izsniegšanu Līzinga ņēmējam, par to informējot Līzinga ņēmēju. Mogo nav pienākums pamatot tā atteikumu izsniegt pilnvaru.  
14. Saistību izpilde 
14.1. Līguma saistību izpilde notiek tajā valūtā, kādā ir sastādīts Grafiks. Ja Līzinga ņēmējs izdara maksājumu citā valūtā, tad Mogo pēc savas izvēles konvertē attiecīgo summu valūtā, kādā ir sastādīts     Grafiks,     pēc     Mogo     izvēlētas kredītiestādes valūtas maiņas komerckursa vai pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa maksājuma saņemšanas dienā. Ja pēc attiecīgās summas konvertācijas Līzinga ņēmēja veiktais maksājums nesedz kārtējo maksājumu saskaņā ar Grafiku, Līzinga ņēmējs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā no maksājuma veikšanas brīža dzēst attiecīgo parādu. Jebkurus izdevumus, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem, iemaksām u.c., sedz Līzinga ņēmējs. 
14.2. Līgums darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Līzinga ņēmējs ir samaksājis Mogo Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību, visu tam pienākošos     Procentu     summu,     aprēķinātos Līgumsodus, kā arī citus Cenrādī noteiktos maksājumus (ja tādi tikuši piemēroti) un Mogo saskaņā ar Līguma noteikumiem ir nodevis īpašuma     tiesības     Līzinga     ņēmējam     uz 
Transportlīdzekli. Gadījumā, ja Līzinga ņēmējs nepārreģistrē Transportlīdzekli CSDD uz sava vārda 5 (piecu) dienu laikā no Līgumā noteikto saistību izpildes dienas, Mogo ir tiesības noņemt Transportlīdzekli no uzskaites CSDD. 
14.3. Līgumā noteiktās saistības ir uzskatāmas par izpildītām savlaicīgi, ja to izpilde notikusi ne vēlāk kā saistību izpildes termiņa pēdējā dienā. Maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summa ir ieskaitīta Mogo kontā. 
14.4. Pēc jebkuru no Vispārējo noteikumu 16.3.p. minētiem     apstākļiem     iestāšanās     Līgums uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad Mogo nosūtījis Līzinga ņēmējam paziņojumu par Līguma izbeigšanu. 
14.5. Maksājumi Līgumā paredzēto saistību izpildei tiek ieskaitīti šādā secībā: 
14.5.1. Procentu samaksai; 
14.5.2. ar Transportlīdzekli saistīto izdevumu samaksai (tajā skaitā, Transportlīdzekļa apdrošināšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar Transportlīdzekļa pārreģistrāciju CSDD, administratīvie sodi, Papildus maksājumi, ar Transportlīdzekļa pārņemšanu, trūkumu vai bojājumu novēršanu un pārdošanu saistītie 
izdevumi, vai citas Cenrādī noteiktās komisijas); 14.5.3. Līguma noformēšanas komisijas un citu Mogo komisiju samaksai; 
14.5.4. Līzinga (kredīta) summas atmaksai; 
14.5.5. Līgumsoda samaksai. 
 
15. Atbildība 
15.1. Ar Transportlīdzekļa pieņemšanas brīdi saskaņā ar Vispārējo     noteikumu 5.3.p. noteikumiem Līzinga ņēmējs uzņemas risku par nejaušu gadījumu (Transportlīdzekļa bojāeja vai bojājums) un paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka atbildību. 
15.2. Līzinga ņēmējam ir jāziņo Mogo, ja tiesā ir iesniegts     pieteikums par Līzinga     ņēmēja maksātnespēju, 1 (vienas) darba dienas laikā no brīža, kad pieteikums iesniegts tiesā. 
15.3. Mogo ir tiesīgs piemērot par Līgumā noteikto maksājumu, izņemot Līgumsodu, kavējumu līdz saistību izpildei vai līdz Līguma izbeigšanai Līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, taču ne vairāk par 10% (desmit     procentiem)     no     Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības, bet pēc Līguma izbeigšanas Likumiskos procentus. 
15.4. Ja Līzinga ņēmējs neizpilda vai pārkāpj jebkuras Vispārējo noteikumu 4.4., 4.5., 11.1.11.3., 11.6.-11.8., 12.3., 12.7. vai 18.13.p. noteiktās saistības, Līzinga ņēmējs maksā Mogo Līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Neizmaksātās Transportlīdzekļa pirkuma cenas par katru saistību neizpildes gadījumu. 
15.5. Par Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” ietverto noteikumu vai Vispārējo noteikumu 11.4., 11.5., 12.1.2., 12.2. vai 16.4.p. pārkāpšanu Līzinga ņēmējs maksā Mogo 
Līgumsodu 5% (pieci procenti) apmērā no Transportlīdzekļa pirkuma cenas. 
15.6. Par Vispārējo noteikumu 11.9., 11.10., 11.14., 12.1.1., 12.5., 12.9. vai 15.2.p. noteikto 
Līzinga ņēmēja saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā), Mogo ir tiesīgs piemērot Līzinga ņēmējam Līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības par katru kavējuma dienu, taču ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības, bet pēc Līguma izbeigšanas Likumiskos procentus. 
15.7. Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līzinga ņēmēju no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma. 
15.8. Pusēm Līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Mogo nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Mogo pakalpojumus, lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Mājas lapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ. 
  
16. Līguma darbības termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana 
16.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un tiek noslēgts uz Pamatnoteikumos norādīto Līzinga termiņu. 
16.2. Līgums automātiski zaudē savu spēku, ja Līzinga ņēmējs 5 (piecu) dienu laikā pēc Vispārējo noteikumu 5.1.p. minētās pilnvaras izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neizpilda Vispārējo noteikumu 5.2.p. noteikumus. 
16.3. Mogo ir tiesīgs, rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no Līguma, ja iestājas jebkurš no šādiem gadījumiem: 
16.3.1. Līzinga ņēmējs pilnībā vai daļēji nav veicis termiņā Līgumā vai Mogo rēķinā/paziņojumā par ikmēneša maksājumu noteikto maksājumu vai tā daļu un kavējums ilgst 10 (desmit) dienas; 16.3.2. Līzinga ņēmējs ir pārkāpis jebkuru no sekojošiem Līguma punktiem: 3.2, 11.14, 11.18 vai 11.19; 
16.3.3. Transportlīdzeklis ir nozagts, nolaupīts, pilnīgi gājis bojā, nav atrodams, ir konfiscēts, attiesāts vai ir ierobežotas tā lietošanas tiesības no Trešo personu puses, un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Mogo rakstiska brīdinājuma saņemšanas Līzinga ņēmējs nav nodrošinājis citu Mogo pieņemamu Līzinga ņēmēja saistību nodrošinājumu; 
16.3.4. Līzinga ņēmējs Mogo iesniegtajos dokumentos sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju (tajā skaitā, par Transportlīdzekļa stāvokli, ceļu vai ūdens satiksmes negadījumiem, kuros cietis Transportlīdzeklis, Transportlīdzekļa papildus aprīkojumu un bojājumiem) un šādas informācijas sniegšana/nesniegšana ir ietekmējusi Līzinga ņēmēja saistību izpildi vai Mogo lēmumu par Līzinga piešķiršanu; 
16.3.5. Transportlīdzekļa vērtība Līzinga ņēmēja darbību vai bezdarbības rezultātā kļuvusi zemāka par Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību vairāk par 10% (desmit procentiem) un 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Mogo rakstiska iesnieguma saņemšanas Līzinga ņēmējs nav atmaksājis Mogo šādu radušos starpību starp 
Transportlīdzekļa     vērtību     un     Neizmaksāto 
Transportlīdzekļa vērtību; 
16.3.6. Līzinga ņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda Vispārējo noteikumu 11.2., 11.3., 11.9., 11.10.p. vai Līguma Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” noteiktos pienākumus un šāds pārkāpums nav novērsts 5 (piecu) darba dienu laikā no Mogo rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas vai šāds pārkāpums ir izdarīts atkārtoti; 
16.3.7. Līzinga ņēmējs pārkāpj Vispārējo noteikumu 11.4., 11.5., vai 11.7.p., kā rezultātā Transportlīdzekļa vērtība kļuvusi zemāka vairāk par 10% (desmit procentiem); 
16.3.8. galvinieks – juridiska persona, kas galvojis par Līzinga ņēmēja saistībām, kļūst maksātnespējīgs, tiek likvidēts vai neievēro attiecīgā nodrošinājuma līguma noteikumus, un 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Mogo rakstiska brīdinājuma saņemšanas Līzinga ņēmējs nav nodrošinājis citu Mogo pieņemamu galvojumu; 16.3.9. galvinieks – fiziska persona, kas galvojis par Līzinga ņēmēja saistībām, ir miris, tiek pasludināts par promesošu vai pazudušu, kļūst     Līgums ir sastādīts uz lapas abām pusēm. maksātnespējīgs vai neievēro attiecīgā nodrošinājuma līguma noteikumus, un 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Mogo rakstiska brīdinājuma saņemšanas Līzinga ņēmējs nav nodrošinājis citu Mogo pieņemamu galvojumu; 
16.3.10. pret Līzinga ņēmēju tiek vērsti Trešo personu pamatoti prasījumi, kuru kopējā summa pārsniedz 20% (divdesmit procentus) no 
Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības; 
16.3.11. Līzinga ņēmējs likumā noteiktā termiņa ietvaros nav apmaksājis piespriestos administratīvos sodus vai citus naudas sodus un citus maksājumus, kas attiecas uz 
Transportlīdzekli vai kurus ir pienākums veikt Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam, ja šāda kopējā neapmaksātā summa pārsniedz 140 (viens simts četrdesmit euro) un šāds kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas; 
16.3.12. ja Līzinga ņēmējs nav ievērojis jebkurus citus noteikumus, kas paredzēti jebkurā citā starp Līzinga ņēmēju un Mogo noslēgtajā līgumā, un kuru pārkāpuma rezultātā Mogo ir tiesības vienpusēji atkāpties no šāda līguma; 
16.3.13. ja Līzinga ņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā nav apdrošinājis Transportlīdzekli un šāds pārkāpums nav novērsts 5 (piecu) darba dienu laikā no Mogo rakstiska brīdinājuma saņemšanas; 16.3.14. ar tiesas spriedumu ir pasludināts Līzinga ņēmēja maksātnespējas process; 
16.3.15. Līzinga ņēmējs ir miris vai tiek pasludināts par promesošu vai pazudušu.
16.4. Mogo vienpusējas atkāpšanās gadījumā Līzinga ņēmējam ir pienākums nekavējoties pēc Mogo pieprasījuma nodot Transportlīdzekli Mogo vai tās pilnvarotai personai, un 7 (septiņu) darba dienu laikā samaksāt visus Līguma maksājumus līdz Transportlīdzekļa nodošanas brīdim, kā arī citas naudas summas, kas pienākas Mogo saskaņā ar šo Līgumu. 
16.5. Mogo atkāpjoties no Līguma saskaņā ar 
Vispārējo noteikumu 16.3.3.p., Līzinga ņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā no Mogo pieprasījuma saņemšanas brīža jāsamaksā Mogo Neizmaksātā Transportlīdzekļa vērtība, ja tāda ir, ja Apdrošinātājs pieņem lēmumu atteikt izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību vai Apdrošinātāja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība ir mazāka par Neizmaksāto Transportlīdzekļa vērtību un citiem maksājumiem, kas pienākas Mogo saskaņā ar Līgumu, vai ar Transportlīdzekli notikušais gadījums nav apdrošināšanas gadījums. 
16.6. Ja Līguma darbība tiek izbeigta pirms termiņa vai Mogo vienpusēji atkāpjas no Līguma (izņemot Vispārējo noteikumu 16.3.3.p. noteiktos gadījumus), Mogo ir tiesīgs pārdot Transportlīdzekli par brīvu cenu. No 
Transportlīdzekļa pārdošanas iegūtie līdzekļi tiek novirzīti Līzinga ņēmēja saistību izpildei un saskaņā ar Cenrādi, ar Transportlīdzekļa pārņemšanu, trūkumu vai bojājumu novēršanu un pārdošanu saistīto izdevumu dzēšanai. Līzinga ņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Mogo pieprasījuma saņemšanas jāsedz starpība starp Līzinga ņēmēja parāda un ar Transportlīdzekļa pārņemšanu, trūkumu vai bojājumu novēršanu un pārdošanu saistīto izdevumu kopsummu un cenu, par kādu Mogo saskaņā ar šī punkta noteikumiem pārdod Transportlīdzekli Trešajai personai. 
16.7. Pēc Līguma termiņa beigām, kad Līzinga ņēmējs ir izpildījis visas no Līguma izrietošās saistības un veicis visus paredzētos maksājumus un pie nosacījuma, ka Līzinga ņēmējam nav neizpildītu saistību pret Mogo, Mogo nodod 
Līzinga     ņēmējam     īpašuma     tiesības     uz 
Transportlīdzekli. Šajā punktā noteikto īpašuma tiesību pārreģistrāciju CSDD par saviem līdzekļiem apņemas veikt Līzinga ņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma termiņa beigām. Mogo nodod un Līzinga ņēmējs iegūst īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli brīdī, kad CSDD Transportlīdzeklis reģistrēts uz Līzinga ņēmēja vārda. Atsevišķs akts par Transportlīdzekļa nodošanu Līzinga ņēmējam nav nepieciešams. 
  
17. Gāzes iekārtas uzstādīšana 
17.1. Šīs nodaļas noteikumi piemērojami, ja Pamatnoteikumos norādīts, ka Mogo finansē gāzes iekārtas uzstādīšanu Transportlīdzeklim. 
17.2. Transportlīdzekļa pirkuma cena tiek noteikta pieņemot, ka Transportlīdzeklim atbilstoši Līguma noteikumiem tiks uzstādīta gāzes iekārta. 
17.3. Līzinga ņēmējam ir pienākums 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Transportlīdzekļa pirkuma cenas saņemšanas (i) veikt visas nepieciešamās darbības, lai Transportlīdzeklim uzstādītu gāzes iekārtu, (ii) reģistrēt Transportlīdzekļa pārbūvi CSDD un (iii) iesniegt Mogo to apliecinošas Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu. 
17.4. Līzinga ņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka Transportlīdzeklim tiek uzstādīta gāzes iekārta, ievērojot Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī gāzes iekārtas uzstādīšanu veikt tikai pie oficiālajiem transportlīdzekļu izgatavotājiem un pārbūvētājiem Latvijā, kuru tehniskā dokumentācija ir saskaņota CSDD. 
 
18. Citi noteikumi 
18.1. Ja Līgums noslēgts attālināti, Mogo pēc 
Līzinga ņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta Līgumu rakstiskā formā uz Līzinga ņēmēja pasta adresi. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Mogo puses. 
18.2. Mogo 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līzinga ņēmēja pieprasījuma saņemšanas nosūta bez maksas Līzinga ņēmējam uz Līgumā vai Līzinga pieprasījumā norādīto Līzinga ņēmēja e-pasta adresi Grafiku, kurā norādīti Transportlīdzekļa izpirkuma maksājumi un Procentu maksājumi, kas jāveic Līzinga ņēmējam, un to veikšanas periodi. 18.3. Līzinga ņēmējam ir tiesības saņemt, ierodoties Klientu apkalpošanas centrā, iepriekš saskaņojot abpusēji pieņemamu tikšanās laiku: (a) Līguma projektu rakstveidā, un (b) informāciju par rezultātiem, ko devusi datubāzes/datubāzu izmantošana, ja atteikumu izsniegt Līzingu Mogo pamato ar tajā/tajās iegūtu informāciju. 
18.4. Ja Līzinga ņēmējs pieprasa Mogo izsniegt rakstveida informāciju par Līzinga ņēmēja saistību pret Mogo izpildes vēsturi, Mogo sagatavo pieprasīto rakstveida informāciju ne vairāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, un Mogo ir tiesības pieprasīt no Līzinga ņēmēja izdevumus, kas saistīti ar rakstveida informācijas sagatavošanu un/vai nosūtīšanu, bet ne vairāk kā EUR 7 (neieskaitot PVN) apmērā par katru šādu rakstveida informāciju. Informāciju par saskaņā ar 
Līgumu veiktajiem Līguma maksājumiem (maksājumu izraksts) Mogo sniedz Līzinga ņēmējam ne vairāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, nepieprasot šajā punktā minēto maksājumu. 
18.5. Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par nolīgtu uzskatāma skaitļu vārdiskā izteiksme. Ja Pamatnoteikumi ir pretrunā ar Vispārējiem noteikumiem, Pamatnoteikumi ir noteicošie. 
18.6. Uzraudzības iestāde: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, reģistrācijas Nr.90000068854, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010. 
18.7. Visas Pušu iepriekšējās sarunas, vienošanās un sarakste zaudē juridisko spēku ar Līguma noslēgšanas brīdi. 
18.8. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksu vai e-pastu, uz Līzinga ņēmēja pasta adresi un/vai e-pasta adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Līzinga pieprasījumā. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 5. (piektajā) kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu. 
18.9. Līzinga ņēmējs ir informēts, ka Mogo ir tiesīgs veikt jebkādu Līzinga ņēmēja personas datu apstrādi (reģistrēta Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā), kā arī nodot un saņemt Līzinga ņēmēja datus un citu informāciju no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., Iedzīvotāju reģistra, Valsts Ieņēmumu dienesta uzkrāto informāciju par ienākumiem, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra u.c.) un apstrādāt tos, kuras mērķis to skaitā, bet ne tikai ir kredītspējas un riska novērtēšana, sniegto ziņu atbilstības patiesībai pārbaude, klientu uzskaite, pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un uzturēšana, līguma noslēgšana, un citiem mērķiem saskaņā ar Mogo Privātuma Politiku.  18.10. Mogo ir tiesības zvanīt un nosūtīt īsziņas (SMS) uz Līzinga ņēmēja norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, nosūtīt e-pasta vēstules uz Līzinga ņēmēja norādīto e-pasta adresi, kā arī nosūtīt pasta sūtījumus uz Līzinga ņēmēja pasta adresi, lai sasniegtu Līzinga ņēmēju Līguma izpildes ietvaros. 
18.11. Līzinga ņēmējs ir informēts, ka finansējums Līzinga izsniegšanai Līzinga ņēmējam tiek novirzīts no konkrētu Trešo personu līdzekļiem un līdzekļi no Līzinga atmaksas var tikt izmantoti Mogo saistību izpildei pret Trešajām personām, līdz ar to Līzinga ņēmējs apzinās, ka nepieciešamības gadījumā, lai pārbaudītu Mogo un Līzinga ņēmēja saistību izpildi, Mogo var nodot Līzinga ņēmēja personas datus minētajai Trešajai personai.  
18.12. Parakstot šo Līgumu Līzinga ņēmējs ir izlasījis un iepazinies ar Mogo Privātuma Politiku, ir informēts par savām kā datu subjekta tiesībām, Mogo apstrādāto datu kategorijām, pamatu un mērķi, iespējām atsaukt dotās piekrišanas un citiem tajā aprakstītajiem noteikumiem. 
18.13. Puses apņemas neizpaust Trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos gadījumus. 
18.14. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja izteikti rakstveidā un abu Pušu parakstīti, vai, ja ir ievērota zemāk norādītā kārība: 
18.14.1.     piedāvājumu     Līguma     grozījumiem 
Līguma, t. sk. Vispārējo noteikumu redakcijā, kāda ir nosūtīta Līzinga ņēmējam uz Līzinga ņēmēja norādīto e-pasta adresi, Mogo publicē Mājas lapā un nosūta uz Līzinga ņēmēja norādīto e-pasta adresi; 
18.14.2. Līzinga ņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no piedāvājuma Līguma grozījumiem saņemšanas pieņem vai noraida piedāvājumu, vai rakstveidā sniedz savu pretpiedāvājumu, kuru var apstiprināt vai noraidīt Mogo. Par grozījumiem, kas attiecas uz no Līguma izrietošo maksājumu veikšanu, Mogo informē Līzinga ņēmēju individuāli 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms šo izmaiņu spēkā stāšanās; 
18.14.3. Līzinga ņēmējs piekrīt/nepiekrīt Mogo piedāvātajiem Līguma grozījumiem (Līgumam jaunā redakcijā), nosūtot e-pasta vēstuli no Līzinga pieprasījumā norādītā Līzinga ņēmēja epasta adreses uz  Līgumā vai Mājas lapā norādīto Mogo e-pasta adresi šādā formātā: „Piekrītu” vai, ja noraida Līguma grozījumus – „Nepiekrītu”. 
18.15. Līzinga ņēmējs nav tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī no Līguma izrietošos prasījumus Trešajām personām bez Mogo rakstiskas piekrišanas. 18.16. Pušu strīdus saistībā ar Līgumu izšķirs Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 18.17. Ja Līgums noslēgts Klientu apkalpošanas centrā, tad Līgums tiek sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Mogo un viens pie Līzinga ņēmēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 18.18. Ja Līgums noslēgts attālināti, izmantojot Mājas lapu, tad Līgums tiek glabāts Mogo datu bāzē PDF faila formātā. Noslēgtais Līgums datu bāzē tiek glabāts neierobežotu laiku. 18.19.Līzinga ņēmējs piekrīt Mogo tiesībām nodot (cedēt) no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu neierobežotam skaitam trešo personu. Līzinga ņēmējs neiebilst, ka šādā gadījumā Mogo izpauž trešajām personām visu informāciju, kas izriet no Līguma. Līzinga ņēmējs piekrīt un apzinās, ka Mogo nav pienākuma informēt Līzinga ņēmēju par Mogo no Līguma izrietošo prasījumu cesiju trešajām personām. 
18.20. Līzinga ņēmējs piekrīt, ka, cedējot trešajām personām no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu, šādām trešajām personām (cesionāriem) ir tiesības cedētos prasījumus vai to daļu cedēt tālāk neierobežotam skaitam trešo personu. Šādā gadījumā trešajām personām (cesionāriem) ir tādas pat tiesības izpaust trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, kā arī informāciju par Līzinga     ņēmēju     un
Transportlīdzekli, kādas ir noteiktas Mogo saskaņā ar Līgumu, un nav pienākuma informēt Līzinga ņēmēju par šādu cesiju.
18.21. Līzinga ņēmējs piekrīt, ka no Līguma izrietošo prasījumu cesijas gadījumā Mogo ir tiesības, bet nav pienākums turpināt apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus un
Transportlīdzekli par labu jaunajiem kreditoriem, darbojoties kā kreditoru aģentam (pilnvarniekam) saskaņā ar Civillikuma 18.nodaļā noteikto. Ja Mogo turpina apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus un Transportlīdzekli, Līzinga ņēmējs turpina veikt Līguma maksājumus Mogo uz Mogo kontu vai citu kontu, kas norādīts Mogo paziņojumā Līzinga ņēmējam. Papildus tam, Līzinga ņēmējs piekrīt, ka Mogo nav pienākuma informēt Līzinga ņēmēju par faktu, ka Mogo turpina darboties kā kreditoru aģents
(pilnvarnieks). Ja Mogo cedē no Līguma izrietošos prasījumus trešajām personām, neturpinot apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus un Transportlīdzekli, tad Līzinga ņēmējs turpina veikt Līguma maksājumus uz jauno kreditoru kontiem, kas norādīt Mogo paziņojumā Līzinga ņēmējam.
18.22. Līzinga ņēmējs piekrīt, ka Mogo, piedāvājot (reklamējot) Trešajām personām iespēju cedēt tām no Līguma izrietošos prasījumus, ir tiesīgs publiski izpaust trešajām personām, tajā skaitā ievietojot Mājas lapā, šādu ar Līzinga ņēmēju un Transportlīdzekli saistītu informāciju: Līzinga ņēmēja dzimumu, atrašanās vietu, ikmēneša neto ieņēmumus, izdevumus, kredītvēsturi,
Transportlīdzekļa marku, modeli, krāsu, izlaiduma gadu, motora tilpumu, nobraukumu, vērtību, attēlus un citu ar Līdzina ņēmēju un
Transportlīdzekli saistītu informāciju. Publiski izpaužot (reklamējot) iespēju cedēt no Līguma izrietošos prasījumus, Mogo apņemas publiski neizpaust Līzinga ņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, adresi un attēlu, kā arī Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru.
18.23. Līzinga ņēmējs ir informēts, ka Līzinga ņēmēja veiktais maksājums var tikt izmantots Līzinga ņēmēja saistību izpildei pret Trešajām personām, līdz ar to Līzinga ņēmējs apzinās, ka nepieciešamības gadījumā, lai pārbaudītu Mogo un Līzinga ņēmēja saistību izpildi, Mogo var nodot datus minētajai Trešajai persona.