Samazināta komisijas maksa par 50% autolīzingam! Uzzini vairāk, aizpildot pieteikumu!

Līguma noteikumi

Līguma noslēgšana

 • Pirms līguma noslēgšanas Līzinga ņēmējam ir jāpārbauda transportlīdzekļa (turpmāk - TL) kvalitāte un tiesiskais statuss;
 • Ja TL pēc pēdējās tehniskās apskates ir radušies bojājumi, kas pēc tam nav novērsti, vai tas ir cietis ceļu satiksmes negadījumā un ar TL nav atļauts braukt, tad par to jāinformē Mogo pirms līguma noslēgšanas;
 • Līgums stājas spēkā (uzskatāms par noslēgtu):
 1. ja līgums tiek noslēgts uz vietas Mogo klientu apkalpošanas centrā – kad līgumu ir parakstījis gan Mogo, gan Līzinga ņēmējs;
 2. ja atgriezeniskā līzinga līgums tiek noslēgts attālināti (Mogo mājaslapā) – pēc tam, kad Līzinga ņēmējs ar reģistrācijas komisijas vismaz 0,01 EUR apmērā samaksu Mogo apstiprinājis līguma noteikumus un pēc reģistrācijas komisijas saņemšanas Mogo ir pieņēmis lēmumu piešķirt Līzinga ņēmējam līzingu. 
 • Līzings uzskatāms par izsniegtu ar brīdi, kad Mogo ir pārskaitījis TL pirkuma maksu TL īpašniekam (pārdevējam) finanšu līzinga gadījumā vai Līzinga ņēmējam atgriezeniskā līzinga gadījumā;
 • Līguma noslēgšanas rezultātā par TL īpašnieku kļūst Mogo. Līzinga ņēmējs kļūst pat TL turētāju un lietotāju. Pēc līzinga nomaksas TL tiek pārreģistrēts uz Līzinga ņēmēja vārda.

Līzinga ņēmēja pienākumi

 • Ja līguma darbības laikā TL nav iespējams lietot, tas nekādā veidā neatbrīvo Līzinga ņēmēju no pienākuma veikt līguma maksājumus;
 • Aizliegts TL pārdot bez Mogo piekrišanas (pirms TL pārdošanas jāpabrīdina un jāiegūst Mogo piekrišana) vai nodot lietošanā trešajām personām, izņemot savus ģimenes locekļus (bērnus, laulātos, vecākus).
 • Līguma darbības laikā Līzinga ņēmējam:
 1. uz sava rēķina jāveic visi TL remontdarbi, lai tas būtu labā stāvoklī, tajā skaitā jāseko līdzi, lai laicīgi tiktu veiktas visas garantijas vai tehniskās apkopes, kā arī savlaicīgi jāiziet tehniskā apskate;
 2. jānomaksā visi ar TL saistītie maksājumi un piespriestie administratīvie sodi;
 3. aizliegs veikt TL pārbūves bez Mogo rakstiskas piekrišanas;
 4. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Mogo pieprasījuma jāuzrāda TL, TL tehniskā pase, apdrošināšanas polise u.c.;
 5. jāinformē Mogo, ja TL tiek nozagts, bojāts u.tml., ja nozaudē TL tehnisko pasi, ja tiesā iesniedz Līzinga ņēmēja maksātnespējas pieteikumu, ja mainās pasta vai e-pasta adrese;
 6. aizliegts izbraukt TL ārpus Latvijas bez Mogo izsniegtas pilnvaras.