Privātuma politika

Privātuma politika

Šī mājas lapa internetā www.mogo.lv, turpmāk tekstā – Vietne, pieder, to uztur un pārvalda AS “mogo”, vienotais reģistrācijas numurs 50103541751, juridiskā adrese Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, turpmāk tekstā - Mogo. 
 
Atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem, apkopoto datu pārzinis ir Mogo. Reģistrētais datu apstrādes mērķis: kredītu izsniegšana un citu finanšu pakalpojumu sniegšanai.
 
Ja klients ir nolēmis pieteikties Mogo sniegtajiem pakalpojumiem, klientam tiks lūgts sniegt sekojošu informāciju: viņa vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, personas kods, mēneša ienākumi un izdevumi un citi dati. 
Iesniedzot šādus personas datus klients piekrīt to apstrādei atbilstoši Fizisko personas datu aizsardzības likuma noteikumiem.
Klients piekrīt, ka Mogo izmanto klienta norādīto e-pasta adresi un vai tālruņa numuru komerciālu materiālu sūtīšanai par Mogo vai Mogo saistīto uzņēmumu piedāvātajiem produktiem vai rīkotajām akcijām. Klientam ir tiesības atteikties no Mogo sūtītajiem komerciālajiem materiāliem, kas norādīta komerciālo materiālu sūtījumā vai sūtot e-pastu uz info@mogo.lv.
Mogo ir tiesīgs izmantot iegūto un klienta sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu Vietnes darbību.

Personas datu glabāšana

Mogo ir tiesīgs veikt klienta personas datu apstrādi (reģistrēta Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā), kā arī nodot un saņemt klienta datus un citu informāciju no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., Iedzīvotāju reģistra, Valsts Ieņēmumu dienesta uzkrāto informāciju par ienākumiem, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra u.c.) un apstrādāt tos, kuras mērķis ir maksātspējas izvērtēšana, sniegto ziņu atbilstības patiesībai pārbaude, klientu uzskaite, pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un uzturēšana. 
Iesniedzot datus klients piekrīt savu datu apstrādei un Mogo tiesībām gan saņemt datus par klientu no Trešajām personām, gan nodot klienta datus trešajām personām par klientu un viņa saistībām (t.sk., aktīvajām saistībām, pienācīgi izpildītajām saistībām, kā arī par nepienācīgi izpildītajām saistībām) ar mērķi izvērtēt klienta maksātspēju, vienlaikus ņemot vērā arī klienta saistības pret citiem kreditoriem, veidot klienta kredītvēsturi gan par izpildītajām, gan neizpildītajām saistībām, kā arī nodrošināt citiem klienta kreditoriem iespēju iepazīties ar Līzinga ņēmēja kredītvēsturi un aktuālajām saistībām pret Mogo.

Sīkdatnes

Mogo ir tiesīgs ievākt statistikas datus par tīmekļa vietnes lietotāju paradumiem, izmantojot sīkdatnes („cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes („cookies”) ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu („cookies”)  izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu („cookies”) nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas.

Saites uz trešo personu interneta vietnēm

Vietnē var tikt izvietotas saites uz trešo personu interneta vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu apstrādes noteikumi, kam klients piekrīt, apmeklējot konkrēto vietni. Mogo nevar kontrolēt trešo personu interneta vietņu saturu un neuzņemas atbildību par trešo personu interneta vietnēm, to saturu un datu apstrādi.

Mogo nepārdod, neiznomā un neizīrē klientu personas datus trešajām personām.

Mogo apņemas nenodot Personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts atbilstošs personas datu  aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

•             Klients ir devis savu piekrišanu;

•             Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu līgumu ar klientu;

•             Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs;

•             Nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Attiecībā uz personu identificējošu informāciju, kas nodota uz citu valsti, var tikt piemēroti attiecīgās valsts normatīvie akti, ieskaitot normatīvie akti attiecībā uz valsts drošību, terorisma apkarošanu, kas var atļaut tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzību īstenojošām iestādēm piekļūt personu rīcībā esošai informācijai.

Piekļuve personas datiem

Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, Mogo informēs Datu subjektu par:

•             Personas datiem, ko Mogo apstrādā attiecībā uz viņu; datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust);

•             datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas personas datos;

•             mērķiem, kuru sasniegšanai personas dati tiek apstrādāti;

•             datu saņēmējus vai datu saņēmēju kategorijas.

Mogo veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes Personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus. Mogo saprātīgu iespēju robežās informēs klienta personas datu saņēmējus par šādām izmaiņām. Tomēr, Mogo ir tiesīgs ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Mogo var izstrādāt noteikumus piekļuvei personas datiem, tai skaitā noteikt kārtību un nodevas par piekļuves nodrošināšanu.

Personas datu rediģēšana vai dzēšana

Nepieciešamības gadījumā klients ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā.

Gadījumā, ja lietotājs vēlas: attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus personas datus no servisa, radušies kādi jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar Mogo pa e-pastu: info@mogo.lv vai zvanot pa tālruni +371 66 900 900

Saziņa ar Mogo

Izmantojot tīmekļa vietnes kontaktu sadaļu, klients brīvprātīgi sniedz Mogo šādus personas datus: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kā arī citu klienta brīvprātīgi sniegtu informāciju. Mogo izmantos klienta personas datus tikai saziņas nolūkos, proti, lai sazinātos ar klientu un atbildētu uz klienta jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem. Klienta personas dati netiks citādi apstrādāti vai izmantoti citiem mērķiem.

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā

Mogo ir tiesīgs grozīt šos Privātuma politikas noteikumus pēc saviem ieskatiem. Šie Privātuma politikas noteikumi ir padarīti pieejami Mogo Vietnē un tiek piemēroti no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts sākumā.